Refleksjonar rundt utprøving av psykolog på legekontor

Våren 2020 skulle eg nytta fire månader til å avvikla overlegepermisjon og til å systematisera rutinar og arbeidsformer rundt ulike prosjekt fastlegetenesta er ein del av. Som for mange med meg, vart våren annleis enn forventa. Me har likevel gjort oss erfaringar med arbeidet rundt personar med psykiske utfordringar som eg tenkjer er verdt å dela.

Gerd Signy Solberg Omland

Fastlege og kommuneoverlege i Hå kommune