Akuttmedisin

Første-BEST:
Et nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening

Vi har startet et nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus. Målet med nettverket er at flest mulig har regelmessig trening av god kvalitet. For å nå dette målet vil vi etablere en nettside, holde årlig nettverkssamling, holde fasilitatorkurs, utvikle et nettkurs, samt formidle kunnskap om nettverket på nett, konferanser og i fagtidsskrift.

Magnus Hjortdahl

Spesialist i allmennmedisin, forsker Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Alle illustrasjonsfoto: Arngeir Berge

Ettersom den første fasen ved akutte skader og sykdom ofte preges av kompleksitet, usikkerhet om hva som står på spill og hvilke tiltak som bør gjøres, regnes det som en fordel at pasienten raskt hjelpes av et tverrfaglig team. Teamet vil bestå av de lokale helseressursene som er i beredskap og som gjør den første undersøkelsen og behandlingen. De som vil inngå i et slikt «ad hoc»-team, vil variere fra sted til sted og etter hva som feiler pasienten. Naturlige deltakere i et team vil være lege i vakt og sykepleier fra legevakt, samt ambulansetjenesten. Teamet vil også kunne inkludere fastlege, annet helsepersonell på fastlegekontoret, hjemmesykepleie, personell ved sykehjem, lokal jordmor, luftambulansepersonell, førstehjelpere og representanter fra andre nødetater (1).

Forskning viser at teamarbeid og trening ved hjelp av simuleringsøvelser gir bedre pasientbehandling (2). Trening av akuttmedisinske team er et viktig virkemiddel for å sikre god pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling. Akuttmedisinforskriften § 4 sier at det skal gjennomføres trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

Vi vet at det gjennomføres lokal samtrening en rekke steder i Norge. I 2018 sa over halvparten av norske legevakter at de hadde gjennomført en eller flere samtreninger med sine samarbeidspartnere, som regel ambulansetjenesten. Dette er basert på selvrapportering. Vi vet ikke hvor mange treninger som ble gjennomført eller kvaliteten på treningen.

Veileder observerer kursdeltakere ved et fasilitatorkurs.

første-BEST

Høsten 2019 gikk Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og stiftelsen BEST sammen for å etablere et nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus. Hensikten med nettverket er å legge til rette for at flest mulig akuttmedisinske team trener regelmessig, og at denne treningen er av god kvalitet. For å utvikle dette nettverket, har vi satt sammen en prosjektgruppe med allmennleger, sykepleiere og ambulansearbeidere med bred klinisk og pedagogisk erfaring fra Finnmark, Troms, Viken og Vestland Prosjektet ledes av Magnus Hjortdahl, allmennlege og forsker ved NSDM. Høsten 2019 fikk vi støtte fra Helsedirektoratet og såkornmidler fra NSDM for å etablere nettverket.

Vi har tatt utgangspunkt i BEST modellen (3). BEST-modellen ble utviklet i Norge i 1997 for å sikre en bedre behandling av hardt skadde pasienter på sykehus. Hensikten med BEST var at hele teamet som deltar i behandling av pasienten også skulle delta i treningen, dette i motsetning til andre akuttmedisinske kurs hvor yrkesgruppene trener hver for seg. Hensikten var å se og lære hvordan teamet jobbet sammen i tidskritiske og stressende situasjoner med fokus på samhandling, ledelse og kommunikasjon. Metoden man bruker til dette er at to fasilitatorer (veiledere) styrer en simulering (rollespill), med felles refleksjoner (debrief) i etterkant. Dette skiller seg fra ferdighetstrening, hvor man for eksempel trener på enkelte håndgrep, slik som korrekt brystkompresjon ved hjerte- lunge-redning. Det trenes nå BEST på de fleste sykehus i Norge. I tillegg til traumeteam, trenes det blant annet team for akutt syke barn, hjerneslag og fødsler.

I 2001 ble det laget en utgave av BEST for lokale akuttmedisinske team i distrikt, kalt kommune-BEST. I kommune-BEST ønsket man at de akuttmedisinske teamene selv gjennomførte simuleringstrening i sine egne lokaler med eget utstyr, ved hjelp av egne instruktører (såkalt in situ simulering). Ved å trene lokalt, i stedet for ved et sentralt simuleringssenter, fikk man en mer realistisk og effektiv form for trening. Kommune-BEST modellen ble introdusert i 44 kommuner, de fleste i Nord-Norge. Lokalt helsepersonell i Alta har siden 2007 trent månedlig med denne modellen. Våren 2016 fikk BEST-miljøet i Alta Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten for dette arbeidet.

Våren 2020 har vi endret navn fra kommune-BEST til første-BEST for å signalisere at det ikke bare dreier som om trening av kommunens ressurser, men for alle som behandler den akutt syke og skadde utenfor sykehus.

Naturlige deltakere i et team vil være lege i vakt og sykepleier fra legevakt samt ambulansetjenesten. Også representanter fra andre nødetater, som eksempelvis politiet, kan være inkludert i teamet.

Nettverket

For å støtte opp under regelmessig samtrening av god kvalitet, vil vi gjennomføre følgende:

  • Nettside. Vi vil lage en nettside som inneholder informasjon om samtrening. Det vil være teori om simulering og debrief, praktiske tips til hvordan komme i gang og forslag til øvelser. Vi vil legge ut nyheter og lenker til nettkurs og fasilitatorkurset. Vi håper også å få til en liste over hvem som trener med kontaktinformasjon, slik at man kan kontakte hverandre for råd og inspirasjon.

  • Nettverksmøte. Vi vil organisere et årlig nettverksmøte. Dette vil samkjøres med stiftelsen BEST sitt årlige nettverksmøte. Hensikten med nettverksmøtet er at alle som er interessert i samtrening utenfor sykehus kan samles, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Første nettverksmøte er planlagt i Trondheim november 2020.

  • Fasilitatorkurset. Vi har utviklet et todagers kurs hvor deltagerne lærer hvordan man planlegger og gjennomfører simuleringsøvelser. Kurset består for det meste av praktisk arbeid i grupper hvor man øver seg på å fasilitere simulering og debrief. Før kurset skal deltakerne gjennomføre et nettkurs, samt utvikle egne øvelser, som de får testet på kurset. Første kurs ble gjennomført i Alta i oktober 2019.

  • Nettkurset. Vi har utviklet et nettkurs. Her vil deltakerne få en innføring i teamarbeid, ledelse og kommunikasjon (ofte kalt CRM Crisis/Crew Resource Managment) og teori om simulering og debrief. Vi ønsker at nettkurset skal være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det, uavhengig om man skal delta på Fasilitatorkurset.

  • Forskning. Vi ønsker å støtte opp under forskning på samtrening utenfor sykehus. Det vil være interessant å undersøke: hva er effekten av trening, og hvorfor klarer noen å gjennomføre regelmessig samtrening av god kvalitet, mens andre ikke trener?

  • Formidling. Vi ønsker også å spre motivasjon og kunnskap om samtrening. Dette vil vi gjøre ved å delta på relevante konferanser med innlegg og workshops. Vi ønsker å publisere artikler, samt skrive kronikker om nettverket. Vi vil også etablere en egen side på Facebook, hvor vi vil informere om nettverket.

Vi håper at disse virkemidlene bidrar til at flest mulig gjennomfører regelmessig samtrening av god kvalitet. Vi vil forløpende vurdere hvilke virkemidler vi vil bruke for å nå dette målet, og tar gjerne imot forslag til nye virkemidler eller spørsmål om samtrening og nettverket.

Selv om det todagers lange fasilitatorkurset for det meste består av praktisk arbeid, er det også noe teoretisk undervisning.

Referanser

  1. NOU 2015: 11 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

  2. Brattebø G, Ersdal HL, Wisborg T. Simuleringsbasert teamtrening virker. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019; 139(18): 10

  3. best.bestnet.no