Kollegahjørnet

Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM)

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velkommen til kollegahjørnet, Guri Spillhaug, leder i Norsk Forening for Rus- og Avhengigshetsmedisin (NFRAM)

Guri Spillhaug

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Leder av Nasjonal Kompetansetjeneste TSB. Leder av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Hvor mange medlemmer har foreningen deres?

NFRAM har til sammen 282 medlemmer, hvorav 157 er ordinære medlemmer og 125 er assosierte. Mange av våre spesialister har dobbeltspesialitet og er ordinære medlemmer i en annen fagmedisinsk forening

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres felt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

Vi dekker hele fagområdet rus- og avhengighetsmedisin: pasienter som bruker kjemiske rusmidler, både legale og illegale, og de som er i risikosonen for å utvikle avhengighet av andre årsaker som pengespill, ikke-pengespill, sosiale medier mm. Spesialisthelsetjenesten fikk ansvar for fagfeltet «tverrfaglig spesialisert rusbehandling» (TSB) i 2004. Spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin ble godkjent i 2014 og den første spesialisten ble godkjent i 2015. Det er flere faglige nyheter som berører primærhelsetjenesten: legemiddelassistert rehabilitering er bygget opp på et samarbeid mellom kommune, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Kanskje det viktigste som skjer i fagfeltet, og noe som har stor betydning for fastlegene, er at helseforetakene er i ferd med å bygge opp gode tilbud til pasientene, og vi registrerer at flere fastleger nå henviser til TSB enn før.

Har deres forening diskutert oppgavefordeling med fastlegene?

Dette er et aktuelt tema i mange saker, men styret i NFRAM har ikke konkret diskutert tema eller løftet det frem på mer generell basis. Dette er en god anledning til å ta det opp.

Legeforeningen har kampanjen «Gjør kloke valg» mot overdiagnostikk. Har dere noen råd til allmennlegene?

Vår opplevelse er at pasienter med rus- og/eller avhengighetsproblematikk oppdages veldig sent, og at problemet altså ikke er overdiagnostikk, men tvert imot underbehandling. Vi ønsker at våre kolleger i primærhelsetjenesten spør mer om bruk av rusmidler og dermed avdekker mulig sammenheng mellom plager pasienten oppsøker fastlegen for – og deres bruk av rusmidler, først og fremst alkohol.

Illustrasjonsfoto: Colourbox