Fire kommunar i Sogn og Fjordane:

Fastlegar – variasjonar i diagnosar og refusjonskostnader

Trass i omfattande debatt omkring ei fastlegeordning under press, er det avgrensa kunnskap om kva fastlegane nyttar konsultasjonane til. Det har vore eit sterkt fokus på uforklarleg variasjon i spesialisthelsetenesta, og vi har også ein pågåande kampanje mot overbehandling. I denne artikkelen prøver vi ved hjelp av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) å sjå på variasjonar i dei hyppigaste diagnosane og dei samla refusjonskostnadane pr. innbyggar i fire ulike kommunar i Sogn og Fjordane.*Sogn og Fjordane er frå 2020 del av Vestland fylke, og talet på kommunar er reduserte.

Illustrasjon: Colourbox

Hans Johan Breidablik 

ph.d, allmennlege og spesialist i samfunnsmedisin og seniorrådgjevar i Samhandlingsbarometeret, Helse Førde HF

Eivind Meland

Fastlegevikar og professor emeritus ved Universitetet i Bergen