Pasientenes legemiddelliste – en statusrapport

Illustrasjonsfoto: Colourbox/manipulert

Espen Hetty Carlsen

Programleder i Direktoratet for e-helse, Legemiddelprogrammet

Espen.hetty.carlsen@ehelse.no

Helsepersonell på alle omsorgsnivå bruker mye tid på å få oversikt over hvilke legemidler pasientene faktisk bruker. En felles oversikt over pasientens legemidler vil bidra til mindre tidsbruk og økt pasientsikkerhet. Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett jobber sammen med sektoren om prosjektet pasientens legemiddelliste, og skal snart begynne utprøving av den tekniske løsningen. Før dette innføres er det viktige forberedelser alle leger og andre rekvirenter kan gjøre.

Farlig feilbruk av legemidler

Det er estimert at om lag 1000 pasienter dør hvert år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler i Norge (1), og 15 prosent av pasientskader knyttet til innleggelse i spesialisthelsetjenesten skyldes feil legemiddelbruk (2). Noe av dette kan skyldes at det i dag finnes en rekke ulike kilder til legemiddelinformasjon, og det gir mangelfull informasjonsflyt om pasientenes legemiddelbehandling i helsetjenesten.

Opprydning og oppdatering kan starte allerede nå

I oktober 2019 var andelen pasienter med doble resepter i Reseptformidleren 13,5 prosent, det vil si at pasienten hadde flere resepter på samme legemiddel. Dette mener vi er alt for mange. Direktoratet for e-helse har foretatt analyser som tilsier at det kan antas at det bør være ca. 2,5 prosent av pasientene som har doble resepter i Reseptformidleren til enhver tid, fordi pasienten faktisk skal ha to ulike styrker av samme virkestoff. De resterende doble resepter skal pasienten ikke benytte, og de burde derfor vært tilbakekalt. Doble resepter kan føre til at pasienten i verste fall ender opp med å ta dobbel dose.

Det kreves ikke lenger at rekvirenter må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se legemidler i Reseptformidleren. Det vil si at rekvirenten kan se alle pasientens resepter og tilbakekalle de som ikke lenger er aktuelle. For å unngå doble resepter, er det viktig at alle rekvirenter forholder seg til eksisterende resepter før de skriver nye.

Ved å kontinuerlig bidra til at opplysningene i Reseptformidleren er korrekte, vil rekvirentene ha et bedre utgangspunkt neste gang de selv møter pasienten. Neste behandler som møter pasienten vil også få en bedre oversikt over hvilke legemidler pasienten skal bruke. Dette vil øke kvaliteten i e-resept og dermed bedre pasientsikkerheten umiddelbart.

Prosjektet pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste er en oversikt over en innbyggers aktuelle legemidler. Legemiddellisten vil ligge i Reseptformidleren, som alle rekvirenter vil få tilgang til i sitt pasientjournalsystem. Annet helsepersonell med tjenstlige behov, for eksempel sykepleiere i pleie- og omsorgstjenesten, kan få tilgang til å se pasientens legemiddelliste via kjernejournal i sitt pasientjournalsystem.

Gjennom pasientens legemiddelliste kan leger som behandler pasienten dele opplysninger slik at sykehusleger, fastleger, legevakter, sykehjem og hjemmesykepleie kan få tilgang til pasientens oppdaterte legemiddelliste. Øvrig helsepersonell kan lese pasientens legemiddelliste, men ikke gjøre endringer i den. Pasientens legemiddelliste vil også bli tilgjengelig for pasienten selv via helsenorge.no.

Pasientens legemiddelliste skal oppdateres når en pasient skrives ut fra sykehus, og umiddelbart når fastlegen, sykehjemslegen eller andre leger endrer på pasientens legemiddelbehandling.

Pasientens legemiddelliste vil inneholde:

  • all legemiddelbehandling pasienten bruker (både fast, ved behov og kur)

  • legemiddelbehandling seponert siste tre måneder

  • kosttilskudd og reseptfrie legemidler dersom legen har registrert disse

  • legemiddelreaksjoner (CAVE).

Utprøvingen planlegges til 2021

Det planlegges nå for første utprøving av pasientens legemiddelliste. I løpet av 2020 jobbes det videre med teknisk utvikling i de løsningene som skal være en del av utprøvingen. Planen er å starte begrenset utprøving i 2021 og utvide utprøvingen i løpet av 2022. Vi arbeider også med å innføre e-resept og kjernejournal på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Det å bidra til korrekte opplysninger i Reseptformidleren kan gjøres av alle leger og andre rekvirenter før pasientens legemiddelliste skal innføres nasjonalt. Dette arbeidet kan og bør starte allerede nå, med de muligheter som allerede finnes i Reseptformidleren - for å øke pasientsikkerheten og lette arbeidet med pasientens legemidler.

Du kan finne oppdatert informasjon om prosjektene knyttet til Legemiddelprogrammet på ehelse.no.

Referanser

  1. Apotekforeningen 2016 (https://www.apotek.no/nyhetsarkiv/aktuelt/n%C3%A5r-medisinen-er-farligere-enn-trafikken)

  2. Meld. St. 28 (2014–2015) – 6.4 Riktig legemiddelbruk i spesialisthelsetjenesten https://www.regjeringen.no/contentassets/1e17b19947224def82e509ca5f346357/no/pdfs/stm201420150028000dddpdfs.pdf