Spekket med stalltips

Marit Tuv

Foto: gyldendal

Magne Nylenna
Samfunnsmedisin på norsk
262 sider
Gyldendal Norsk Forlag AS
1. utgave 2019
429 kroner

Dette er en kortfattet fagbok i samfunnsmedisin – ikke bare på norsk, men i klarspråk. Mellom myke permer skjules innholdet i tre deler: samfunnsmedisinsk tenkemåte, arbeids- og innsatsområder, og til sist virkemidler og arbeidsmetoder. Faktabokser, bilder og praktiske eksempler bryter opp teksten og gjør at boken også egner seg som oppslagsverk. Målgruppen er medisinstudenter og andre under utdanning innenfor helse, både i inn- og utland.

Nylenna behersker kunsten å formidle. Tungt stoff er gjort lett fordøyelig gjennom enkle setninger og utstrakt bruk av punktum. Medisinsk historie er flettet elegant inn i flere kapitler og inviterer til å utvide egen horisont. Winston Churchill hevdet at «jo lenger bakover man kan se, desto lenger forover kan man skue». All planlegging handler om fremtiden, og treffsikkerheten i prosessen vil bedres om vi kjenner beslutningene som skapte vår tid.

Forfatteren peker på det paradokset at helsepolitiske prioriteringer like ofte gjøres med grunnlag i meninger og verdier som i lys av pålitelig kunnskap. Det er vanskelig å tallfeste helsekonsekvensene av ulike tiltak, men å kjenne samfunnsmedisinens begrepsapparat er en forutsetning for å kunne argumentere. Etter å ha lest denne boken vil du kjenne det internasjonale helsereglementet og endringer i norsk demografi, vite hva som skiller salutogenese fra helsefremmende tiltak, samt kunne gjøre rede for hvordan kvalitetsjusterte leveår og sykdomsbyrde henger sammen.

Leseren får konkrete tips til skrivearbeid, planlegging av tilsyn og gjennomslag i møter, samt en ganske lang beretning om helsesystemet i Norge, som nok er mest myntet på den som ikke kjenner det fra innsiden. Boken er spekket med stalltips fra en traver i faget, og anbefales til medisinstudenter, leger under spesialisering i samfunnsmedisin og andre helsearbeidere med interesse for folkehelse og fellesskapet vi lever i.