Norsk revmatologisk forening

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velkommen til kollegahjørnet, Helena Andersson, leder i Norsk revmatologisk forening

Helena Andersson

PhD og spesialist i revmatologi

Overlege ved avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Hvor mange revmatologer har vi i Norge?

Vår forening har pr. i dag 327 medlemmer, to tredjedeler av dem er kvinner.

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres felt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

De viktigste nyhetene innen revmatologi er nye retningslinjer for hvordan vi behandler og følger opp pasientene våre. Målet er ikke lenger bare bedring, men full remisjon, hvilket i dag er mulig. Norsk forskning har bidratt til dette i betydelig grad med blant annet en stor studie (ARCTIC) utgående fra Diakonhjemmet sykehus. Utgangspunktet er en såkalt «treat to target»-protokoll som bestemmes i samråd med pasienten. Tett oppfølging og tidlig intervensjon gjør at flere pasienter oppnår remisjon uten tegn til aktiv leddinflammasjon.

Andre nyheter er biotilsvarende legemidler, for eksempel flere forskjellige TNF-alfahemmere, Vi vet nå at disse legemidlene har samme effekt som de «originale» produktene, og at det er trygt for pasienten å skifte mellom legemidlene. Dette har i Norge skapt en ganske unik situasjon der prisene har gått betraktelig ned og valg av legemiddel delvis styres av sentrale anbudsprosesser, såkalte LIS-anbud. En annen nyhet på medikamentfronten er de såkalte JAK-hemmerne. Bruk av ultralyd har blitt svært viktig i diagnostikken av flere revmatiske tilstander.

Har deres forening diskutert oppgavefordeling mellom revmatologer og fastleger?

Revmatologien som fagfelt er i relativt stor forandring, og også vi merker at sykehusøkonomien blir strammere. Vi har ikke konkret vært i dialog med fastleger om oppgavefordeling, men foreningen vår lager nå et nytt strategidokument som skal gjelde fra 2021. Der må vi definere klart hvilke oppgaver som skal være vårt ansvar og hva som skal være våre satsingsområder.

Revmatologene har bidratt til kampanjen «Gjør kloke valg» mot overdiagnostikk. Hva er deres beste råd til allmennlegene?

Jeg synes NRF og vårt fagråd gjorde en morsom vri på denne kampanjen: Alle forslag som kom inn ble lagt ut i en spørreundersøkelse på vår hjemmeside og på Facebook. Så fikk medlemmene selv prioritere de fem beste. Rådene som er mest relevante for fastleger synes jeg er nr. 2 og 3:

  • Unngå å rekvirere MR av rygg eller ledd hvis ikke det har en sannsynlig diagnostisk eller behandlingsmessig konsekvens

  • Unngå langvarig behandling med bisfosfonater (bør revurderes etter tre til fem års peroral bruk, eller tre års intravenøs bruk)

    Illustrasjon: Colourbox (modifisert)