Bokanmeldelse

Aktuelt i debatten

Eli Berg

Anne Line Bretteville-Jensen,
Jørgen Bramnes (red.)
Cannabis-boka
244 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2019
ISBN 978-82-15-03440-9

Dette er en bok som omhandler det som for tiden er status i den norske og internasjonale narkotikadebatten, og da først og fremst spørsmålene rundt cannabis. 14 kapitler innledes med en kort presentasjon av teksten som følger, og som så avsluttes med en punktvis oppsummering av status innen tematikken som er beskrevet. Den travle kliniker får på denne måten muligheten til å få med seg de viktigste momentene innenfor historikk, narkotikapolitikk, kunnskap om endringer i den kjemiske sammensetningen av cannabis, samt om ulike grupper brukere og behandlingsideologi, for å nevne noen av temaene.

Men for de fleste vil nok nysgjerrigheten ta overhånd og bidra til en full gjennomlesning av dette viktige bokverket! De 16 bidragsyterne representerer ulike ståsteder rent faglig. Noen av dem er tilknyttet norske institusjoner, andre også internasjonale fora som jobber med narkotikaproblematikken. Og de fleste har forskning´serfaring. En solid referanseliste følger hvert kapittel.

Boken gir en grundig gjennomgang av den akutte virkningen av cannabis-inntak hos mennesker, både de som oppleves som positive, men også de negative effektene. Flere samfunnsmessige følger av cannabisbruk er bredt omtalt, bl.a. er drøftelser av sikkerheten i veitrafikken et sentralt tema.

Hva så med forebygging av misbruk under et regime hvor forbud mot cannabis er det som gjelder? Og hva med såkalt medisinsk cannabis? Dessuten er syntetiske cannabinoider på full fart inn i markedet – og da i de mest spektakulære «innpakninger», alt fra ekstrakter tilsatt krydderblandinger, til drikkevarer – og tamponger!

Spørsmålet stilles også om det kan tenkes at cannabis kan benyttes på forsvarlige måter? Denne tematikken er krydret med sitater fra intervjuer med brukere som har lang erfaring med og kontroll over sitt cannabisforbruk. Her er det grunnlag for refleksjoner på flere nivåer.

I siste kapittel i boken diskuteres grundig hvordan narkotikalovgivningen kanskje kunne tenkes å utformes på en bedre måte enn dagens praksis i Norge. Her ligger det store utfordringer på mange plan. Vil f.eks. en avkriminalisering av cannabis-produksjon, salg og bruk bidra til økning av narkotikamisbruk generelt? Eller er full legalisering veien å gå? Internasjonale erfaringer er godt presentert gjennom denne diskusjonen i boken. Og konklusjonene er?

God lesning!