‘Med hodet og hjertet på rette plassen’

Eli Berg

Reidun Evjen, Knut Boe Kielland, Tone Øiern

Dobbelt opp

Om ruslidelser og psykiske lidelser

286 sider

Universitetsforlaget

Oslo 2018

4. utgave

Førsteutgaven av denne boken kom i 2003. Forfatterne skriver at «i denne (nye) utgaven er det gjort en grundig revisjon i tråd med de senere årenes utvikling innenfor et felt som fortoner seg ganske dynamisk. Det foregår mye forskning, og det gjøres nye erfaringer som angår både ruslidelser, psykiske lidelser og samspillet mellom dem.» De skriver videre om at den senere tids utvikling av tjenester for personer med rusproblemer og psykiske problemer i stor grad er basert på recovery-perspektiv, og at pasient- og brukerrettighetene er betydelig styrket. Tjenester tilbys i stor grad der brukeren er, både konkret og i mer overført betydning.

Overskriften for denne bokanmeldelsen henspiller på at denne boken presenterer en varme, et engasjement og en faglig nysgjerrighet overfor pasientene som både kan fascinere og berøre leseren. Innledningsvis henviser de til Aristoteles’ beskrivelse av kunnskap: teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og klokskap, og at klokskap må være den kunnskapen som skal styre de to andre kunnskapsformene.

Forfatterne skriver i bokens innledning at

«Personer med samtidige rusproblemer og psykiske vansker er fortsatt en grovt forsømt gruppe. Vårt ønske er at boken kan bidra til å beskrive veier til bedre liv for dem som sliter med ROP-lidelser.»

Dobbelt opp gjennomsyres av en grunnholdning om likeverdighet mellom pasientene og behandleren, noe som innebærer en symmetrisk relasjon med jevnbyrdig samhandling. Dette avspeiles i hvordan personen som søker hjelp virkelig forblir hovedpersonen i hele behandlingsløpet – et forløp som kan ta lang tid for noen. Tålmodighet og toleranse for «to skritt fram og ett tilbake» kan være en forutsetning for behandlingsapparatets innsats for å hjelpe mennesker som har lidd betydelig før de omsider møter noen som respekterer dem – hjelpere som også ser deres ressurser.

Boken gir en solid historisk gjennomgang av rusfeltet, av holdninger til psykiske lidelser og ikke minst forholdet mellom disse to sfærene. Detaljert kunnskap om ulike rusmidler og om behandlingserfaringer både i institusjoner og i hverdagslivet er grundig beskrevet. Og ikke minst viktig: en omtale av noen av de etiske dilemmaene som følger i kjølvannet av ruslidelser og psykiske problemer for den enkelte og omgivelsene, både i det private og i det offentlige rom.

Gjennomgangen av de diagnostiske testene kan nok fortone seg som litt mer detaljert enn det en fastlege eller kommunelege trenger detaljkunnskap om. Men øvrige drøftelser både om diagnostikk og behandling er vel verdt å få kjennskap til – ikke for selv å skulle evne hele spekteret, men for å kunne vite litt om hva f.eks. fastlegen kan ha som bakteppe i en motiverings-situasjon når en pasient trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten – og da ofte i et samarbeid med kommunens helse- og sosialtjeneste.

Forfatternes faglige bakgrunn: Reidun Evjen er sosionom og ansatt ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus. Tone Øiern er journalist og arbeider som kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig behandling av ruslidelse. Knut Boe Kielland er lege og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Boken anbefales.