Nye regler gjør det enklere å rydde i e-resepter

Lisbeth Lyck Fasting

Seniorrådgiver kommunikasjon

direktoratet for e-helse

I januar 2019 ble reseptformidlerforskriften endret slik at norske leger ikke lenger behøver å innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i reseptformidleren. Pasienten har frem-deles en rettighet til å blokkere helseper-sonell fra tilgangen til å se sine legemidler.

Endringen er viktig for å redusere antall uaktuelle resepter i Reseptformidleren, som er en kjent utfordring i e-resept i dag. Mange leger har gitt tilbakemelding om at innhentingen av samtykke er et hinder for gode arbeidsprosesser knyttet til legemiddelbehandling og dermed gjør det vanskelig å rydde i uaktuelle resepter.

Med uaktuelle resepter menes resepter som pasienten ikke skal benytte og som skulle ha vært tilbakekalt. Uaktuelle resepter gir først og fremst en risiko for feil legemiddelbruk og utgjør derfor en risiko for pasientsikkerheten.

I tillegg er regelverksendringene et nødvendig skritt på vei for å realisere pasientens legemiddelliste, ettersom det vil bli mulig å lagre innhold utover kun reseptinformasjon, slik at helsepersonell kan få en oversikt over hvilke legemidler pasienten faktisk bruker.

En rydding i uaktuelle resepter er et første steg og en viktig forberedelse for å ta i bruk pasientens legemiddelliste, og vi oppfordrer alle norske leger til å rydde i legemiddellistene til sine pasienter. Prosjektet pasientens legemiddelliste ledes av direktoratet for e-helse, utprøvingen skal begynne i 2019.

Praktiske konsekvenser

  • Ettersom kravet om samtykke først bortfaller når det er tilpasset i det enkelte EPJ, kan det hende at leger i en overgangsperiode må klikke «ja» på at samtykke er innhentet. Ta kontakt med din EPJ-leverandør for mer informasjon om når funksjonaliteten er tilpasset.

  • Det finnes et gratis e-læringskurs om kvalitet i e-resept. Kurset gir en gjennomgang av hvordan e-resept skal brukes for å øke pasientsikkerheten og redusere antall uaktuelle resepter. Les mer om kurset her: https://www.skilnet.no/kurs

  • Pasienten kan blokkere innsyn til sin legemiddelliste på helsenorge.no, eller de kan få hjelp til det ved å ringe 800HELSE.