Opplysende om kreftsykdommer

Aart Huurnink

Ellen Schlichting

Erik Wist (red.)

Kreftsykdommer – en basisbok for helsepersonell

Gyldendal

2018, 5. utgave

488 sider

Bokmål

ISBN/EAN: 9788205510968

Kreftsykdommer – en basisbok for helsepersonell er spesielt skrevet for allmennpraktikere, kreftsykepleiere og medisinerstudenter. I tillegg er boka myntet på leger i utdanningsstillinger som et oppslagsverk.

Denne femte utgaven av læreboka er betydelig oppdatert på viktige fagfelt. Den første delen omhandler kreftsykdommer generelt og del to tar for seg spesifikke kreftformer. I den siste seksjonen av læreboka beskrives pasientrettigheter, psykososiale forhold og alternativ medisin.

I den første delen får leseren en oppdatert og stort sett lett leselig oversikt over mange sentrale temaer i kreftomsorgen: forekomst av kreft, risikofaktorer og forebygging, arv, tumorbiologi, diagnostikk, ikke-kirurgiske behandlingsmetoder, akutte tilstander relatert til kreftsykdommer, palliativ medisin og seneffekter etter kreftbehandling. I denne delen av boka er det tre kapitler som omhandler betydningen av ernæring, energibalanse, fysisk aktivitet og reernæringssyndrom.

Jeg vil spesielt framheve kapittelet om tumorbiologi, som bidrar til en bedre forståelse av utviklingen av kreftsykdommer. Kapittel 1.6 beskriver og forklarer på en oversiktlig måte kjente og nyere diagnostiske metoder – både histologi, cytologi og genteknologiske undersøkelser (molekylær patologi). Tumormarkører blir beskrevet både for immunhistokjemiske markører (kap. 1.6) og tumormarkører i plasma (kap. 1.7). Immunterapi generelt beskrives i kap. 1.10, mens kap. 1.9 (cytostatika) redegjør for monoklonale antistoffer. Immunterapi medfører en annen bivirkningsprofil, som klinikeren må være klar over. Dette beskrives tydelig.

I det innledende kapittelet påpeker forfatteren at 30–40 prosent av kreftpasientene dør av sin sykdom. Dette betyr at 60–70 prosent overlever sin kreftsykdom. Som kliniker er dette viktig å være klar over. I boka er det et eget kapittel om de mange aspektene ved seneffekter etter kreftbehandling. Kapittelet om akutte tilstander er også konkret og nyttig i den kliniske hverdagen. Det gis gode oversikter over symptomer og tegn som gir mistanke om kreft. Bruk av faktabokser gjør stoffet lett tilgjengelig.

For hvert organsystem beskrives aktuelle kreftformer. Hvert kapittel er systematisk bygd opp med epidemiologi, etiologi, symptomer, diagnostikk, behandlingsformer, prognoser og oppfølging. Her beskrives både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsformer. Forfatterne gir også en oppdatering på nyere behandlingsformer, som for eksempel immunterapi, og de henviser til handlingsprogrammene og pakkeforløpene for kreft.

Flere kapitler i del to legger vekt på mulighetene i kreftbehandlingen, mens andre kapitler beskriver hvordan pasientens (svekkede) allmenntilstand og (endrede) funksjonsnivå har betydning for den kliniske beslutningsprosessen. Et eksempel på det er kapittelet om lungekreft, hvor vurdering av funksjonsnivå beskrives med bruk av «Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) status».

I del tre beskrives kreftpasienters økonomiske rettigheter, rehabilitering, psykiske og psykiatriske aspekter ved kreftsykdommer. Boka avsluttes med et kapittel om alternativ medisin.

For leger som behandler pasienter med kreft, gir boka dessverre lite støtte i hvordan en kan bidra til gode prosesser over tid sammen med pasient og pårørende, blant annet i å avveie nytte versus belastning basert på pasientens preferanser og hvor i sykdomsforløpet pasienten er. Temaet «livskvalitet» kunne med fordel ha vært et mer gjennomgående tema i boka. Ett underkapittel om pankreaskreft sier imidlertid noe om dette – og minner oss på at «Pasientens egen opplevelse av helse, og de prioriteringer han eller hun legger til grunn er viktig.»

Redaktøren skriver at forfatterne har fått stor frihet innenfor sine temaer. Det bidrar til å vise det eksisterende mangfoldet innenfor kreftbehandlingen, men som leser har jeg for eksempel lett etter sammenligninger og forskjellige bruksområder av immunterapi. Et fyldigere stikkordregister kunne ha bidratt til det.

De få innvendinger jeg har blir likevel for smårusk å regne sett opp mot helheten. Dette er en omfattende bok som gir en god oversikt over status og utviklingen i et svært omfattende fagfelt, som berører mange: både pasienter, pårørende og personalet. Anbefales varmt!