Bronkiolittbehandling før og etter endring i anbefalt forstøverbehandling – en gjennomgang av forstøverbehandlingen i primær- og sekundærhelsetjenesten i Oslo mellom 2009 og 2017

Nicolai Klem

Oslo Kommunale Allmennlegevakt

Odd Martin Vallersnes

Oslo Kommunale Allmennlegevakt

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Beate Nilsen

Oslo Kommunale Allmennlegevakt

Håvard Ove Skjerven

Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Mette Brekke

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Mange barn blir brakt til legevakter og sykehus med luftveisproblemer og pustevansker. Blant de yngste av disse barna, under ett år, har mange bronkiolitt. Behandlingen av bronkiolittbarn har vært omdiskutert lenge, og i 2013 endret man anbefalt behandling ved bruk av forstøver. De nasjonale retningslinjene anbefaler nå kun bruk av saltvann på forstøver, og har gått vekk fra bruken av racemisk adrenalin, da det ikke har noe overlegen effekt over saltvannsinhalasjon. Følger leger disse anbefalingene, eller brukes fortsatt utdaterte anbefalinger («gammel viten»)? Til slutt; er det forskjeller i etterlevelse av anbefalinger i spesialisthelsetjenesten (sykehusbarneavdeling) og i primærhelsetjenesten (legevakten)?

Metode

Vi gjør et retrospektivt observasjonell studie ved Legevakten i Oslo og ved barne-avdelingen på Oslo universitetssykehus. Vi inkluderer alle pasienter yngre enn ett år med bronkiolitt i årene 2009, 2014 og 2017. Pasientene finnes ved systematisk gjennomgang og søk i det elektroniske pasientjournalsystemet. Vi registrerer pasientens alder og kjønn, klinisk tilstand, vitalparametre, CRP, hva slags forstøver-behandling som blir brukt, annen behandling, legens vurdering av behandlingseffekt, og videre plan for pasienten (hjem/rekontakt/sykehus).

Resultater

Det foreligger ikke endelig resultater på nåværende tidspunkt, da vi fortsatt holder på med datainnsamlingen. På nåværende tidspunkt har vi laget en database på legevakten med over 600 inkluderte pasienter, etter å ha gjennomgått over 4000 pasientjournaler.