Leder

Gode møteplasser gode råd

Illustrasjon: Colourbox

Kjell-Arne Helgebostad

De fleste leger har mye kontakt med andre mennesker i løpet av en vanlig arbeidsdag, og det er mange som trekker fram gode møter med pasienter, kolleger eller samarbeidspartnere når de skriver om sin «kjærlighet til jobben» i Utpostens julenummer – parallellutgaven til bladet du nå holder i hånden.

Det er gøy å gå på jobb når tjenestene fungerer effektivt og når legene og de andre aktørene i helsesystemet er trygge på egne roller og kommuniserer godt. Mange av oss blir også motiverte av å føle at vi får være med å levere helsetjenester av god kvalitet. Dette fenomenet har vært omtalt som The Quadruple Aim: Når man virkelig lykkes med systematisk arbeid for å forbedre helsetjenestene så de blir mer effektive, gir bedre resultater og mer fornøyde pasienter, ser man også at helsearbeiderne trives bedre i jobbene sine (1).

Innsats for å bedre samhandlingen i helsetjenesten kan utvilsomt gi en slik kvadrupel-uttelling. I forrige nummer av Utposten ble «Møteplass Oslo» presentert (2). Det er inspirerende å se at dette prosjektet har blitt videreutviklet til en mal for samhandling på nasjonalt nivå. I denne utgaven følger vi opp med en artikkel av praksiskonsulent Jan Morten Engzelius som blant annet drøfter fremtiden for praksiskonsulentordningen.

Denne utgaven av Utposten har flere artikler om barne- og ungdomshelse. Du kan lese om gruppe B streptokokker, som kolonisert hos mor er assosiert med dødfødsel, prematur fødsel og alvorlig sykdom hos det nyfødte barnet. Forskerne jobber med å utvikle en vaksine, som dessverre ikke finnes ennå. Vaksine mot rotavirus derimot, er nå i barne-vaksinasjonsprogrammet, og dette kan du lese mer om i dette nummeret.

Vi berører også ungdomshelse med en artikkel om ungdom og rus, og sist, men ikke minst har vi møtt en fastlege som har et brennende engasjement for de usynlige barna.

Videre kan du lese om Primærmedisinsk uke (PMU) som nylig ble arrangert i Oslo – der 1300 leger og medarbeidere fra hele landet var samlet for faglig oppdatering og ‘påfyll’. Leger trenger, som alle andre mennesker, å møte kolleger og likesinnede for å bli kjent og utveksle erfaringer og ‘jungeltriks’. Rundt om i landet finnes det heldigvis kolleger som engasjerer seg gjennom jobben eller på fritiden for å skape og vedlikeholde gode faglige og sosiale møteplasser og relasjoner på legekontorene, i kommunene de jobber, ved det lokale sykehuset eller NAV-kontoret, på universitetet, via internett, i en forening eller ved å bidra til kurs og andre arrangementer.

Utposten har helt siden starten hatt som ambisjon å være en slik møteplass for leger – i overført betydning. De tre grunnleggerne av bladet, Harald Siem, Per Wium og Tore Rud (†), skrev følgende kunngjøring i den aller første lederartikkelen i 1972:

«Kontaktbehovet med kolleger er nøkkelordet bak initiativet med Utposten. Mange leger i primærhelsetjenesten er avskåret fra eller har begrenset mulighet for kontakt med kolleger om faglige eller andre spørsmål av felles interesse (...) Vårt håp er at Utposten skal kunne dekke noe av dette behovet» (3).

I Utpostens barndomstid kom boka Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health (4). Den inneholder overraskende aktuelle advarsler fra filosofen Ivan Illich om de uheldige konsekvensene for pasientene, samfunnet og kulturen når medisinen får for høy selvtillit på egne vegne og higer etter å ta over hele menneskelivet. Medikalisering og andre former for medisinsk overaktivitet har ikke blitt mindre viktige tema med tiden. Utposten inneholder også denne gangen artikler om denne tematikken, og om Legeforeningens pågående kampanje Gjør kloke valg, som forhåpentligvis kan hjelpe oss til å velge og prioritere mer fornuftig.

Å ha arenaer og møteplasser for faglig diskurs der man kan få råd og støtte fra andre kolleger så man kjenner seg sikrere i egne vurderinger og veivalg gir oss verdifulle utviklingsmuligheter – og bidrar dessuten til bedre trivsel i jobben!

Referanser

Sikka, Rishi, Morath, Julianne og Leape, Lucian M. The Quadruple Aim: care, health, cost and meaning in work. BMJ Quality & Safety. 2015.

Thorsen, Bente, Skredsvig, Kari og Fagerberg, Ellen Anita. Møteplass Oslo – en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet. Utposten. 2016, 6.

Utposten. Kontaktbehov er stikkordet. Utposten. 1972, 1.

Illich, Ivan. Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropiation of Health. s.l. : Marion Boyars, 1975.