PMU 2018

Pristildelinger ved PMU 2018

Tradisjonen tro ble en rekke hederspriser delt ut under PMU – til leger og medarbeidere som har gjort seg bemerket i sitt fag eller arbeid, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Her er oversikten over årets prisutdelinger:

Utpostens redaksjon

Anders Forsdahls minnepris til Elisabeth Swensen

Anders Forsdahls pris er Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) sin hederspris og tildeles en lege som har gjort en markant innsats for helsetjenesten i dist-rikts-Norge over tid. Årets prisvinner er Elisabeth Swensen, kommuneoverlege i Seljord, som gjennom flere tår har utøvd stor innsats for norsk distriktsmedisin – både som fagperson, fagpolitisk aktør og offentlig debattant. Ved prisoverrekkelsen under PMUs festmiddag sa NSDM-leder Helen Brandstorp at Swensen er en distriktsmedisinsk pioner med stort faglig og helsepolitisk engasjement: «Få som henne klarer å sette dagsorden ved å ta tak i de vanskelige spørsmålene – gjennom skrift og tale. Hennes artikler, kronikker og innlegg blir lest og lyttet til av praktisk talt alle parter», understreket Brandstorp.

Gjennom å være norsk representant i EURIPA, WONCAs europeiske arbeidsgruppe for distriktsmedisin, har Elisabeth Swensen også arbeidet for distriktsmedisinen internasjonalt. Her hjemme har hun gjort Seljord helsesenter til et tverrfaglig senter med samlokaliserte førstelinjefunksjoner. Prisvinneren har gjort seg bemerket som en faglig ideolog i norsk allmennmedisin. I 1994 var hun initiativtaker til NSAMs risikoprosjekt, der intervensjon mot risiko for sykdom hos friske personer ble problematisert og undersøkt. De siste årene har hun vært initiativtaker og medlem i NFAs referansegruppe mot overdiagnostikk. Hun er for øvrig kjent skribent fra både Tidsskriftet og Utposten – og fast bidragsyter i Klassekampen.

Medarbeiderprisen til Marit Thorkildsen Lia

Prisen deles ut til en medarbeider/helsesekretær som

  • har en reflektert holdning til sin rolle og arbeidsplass

  • ser legekontoret og oppgavene der som en helhet, og verdsetter teamarbeid for å sikre fremdrift i arbeidet

  • har respekt og omsorg for kolleger og pasienter, evner å skape motivasjon og tar ansvar i kvalitetsforbedringsarbeidet

  • har på en eller annen måte vært en inspirator for andre medarbeidere – lokalt, regionalt og/eller nasjonalt

Marit Thorkildsen Lia ved Østerås legekontor fylte alle kriteriene og fikk medarbeiderprisen under festmiddagen 25. oktober. Bedømmelseskomiteen la vekt på hennes interesse for å holde seg faglig oppdatert og hennes engasjement for å formidle sine kunnskaper til kolleger, både medarbeidere og leger ved og utenfor eget fastlegekontor.

AMFF-stipendet til Anja Brænd

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend à kr 20 000 tildeles en ph.d.-kandidat som har disputert i løpet av siste 12 måneder. Følgende kriterier vektlegges:

  • forskningens allmennmedisinske relevans

  • forskningens kvalitet

  • forskningens originalitet

  • kandidatens pedagogiske formidlingsevne

Årets AMFF-stipend gikk til Anja Brænd, stipendiat ved Avd. for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo – for sin presentasjon av avhandlingen Kliniske studier i norsk allmennpraksis. Bedømmelseskomiteen honorerte hennes systematiske gjennomgang av tilgjengelig litteratur om kliniske studier som dannet grunnlaget for anbefalinger og retningslinjer i den allmennmedisinske hverdag. Vinneren viste at få av de publiserte studiene var blitt gjort i allmennpraksis, og at studier med negative utfall var underpublisert. Mange av studiene hadde lav ekstern validitet med tanke på overførbarhet til pasientgrupper som ikke var inkludert i studiene. De fleste av studiene som inngikk i undersøkelsen var blitt gjennomført i regi av den farmasøytiske industrien. Komiteen bestod av Sture Rognstad ved UiO og Anna Luise Kirkengen, leder for AFU.

AFU-prisen til Rune Aakvik Pedersen

Forskningsprisen fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU-prisen) anerkjenner og fremhever det beste frie foredraget som fremføres av en nykommer innen allmenn- eller samfunnsmedisinsk forskning – enten under Primærmedisinsk uke (PMU) eller Nidaroskongressen. Prisen er et spleiselag mellom Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk samfunnsmedisinsk forening og skal stimulere til fagutvikling og forskning blant leger som har liten forskningserfaring fra før.

Årets AFU-pris à kr. 15 000 ble tildelt Rune Aakvik Pedersen ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet ISM/NTNU for prosjektet Stroke follow-up in primary care: A prospective cohort study on guideline adherence. Bedømmelseskomiteen, som bestod av Sture Rognstad ved Universitetet i Oslo og Anna Luise Kirkengen, leder for AFU, honorerte stipendiatens valg av «et genuint allmennmedisinsk tema som også har stor samfunnsmedisinsk relevans»: Aakvik Pedersen har vist at fastleger faktisk ikke er i stand til å følge retningslinjer for god oppfølging av sine slagpasienter. Grunnen til det er at slagpasienter har så mange helseplager at de fleste påfølgende konsultasjoner hos fastlegger ikke har anbefalte tiltak etter slag som hovedtema. «Prisvinneren har undersøkt sitt forsk-ningstema med en adekvat metode og presentert det på en klar og engasjerende måte», understreket komiteen.