Bokanmeldelse

Grundig og god lærebok i psykiatri

Inger Marie Fosse

Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri

Ulrik Fredrik Malt, Ole A. Andreassen m.fl.

Lærebok i psykiatri

4.utg. 1060 s, tab, ill. Oslo:

Gyldendal Akademisk, 2017

Pris NOK 1049

ISBN 978-82-05-49463-3

Dette er den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge. Målgruppen er alle som ønsker og trenger en grundig innføring i fagfeltet. Boken er essensiell for psykiatere og vil være nyttig å ha på fastlegekontoret. Allmenn- og samfunnsmedisinere som jobber med psykiatriske problemstillinger vil også kunne ha glede av boken.

Boken er på nærmere 1000 effektive sider og består av 32 kapitler. Den har et fyldig stikkordsregister som det er lett å finne frem i. Det er mer et oppslagsverk der man fordyper seg i det man til enhver tid trenger, enn en bok man leser fra perm til perm. Ved sistnevnte strategi vil boken kunne oppleves som noe tung å komme gjennom.

Allmennlegene har fått sitt eget kapittel: «Akuttpsykiatri i allmennpraktisk». Her er gode råd for akuttmedisinering og praktisk og enkelt om vilkår for tvangsinnleggelse, prosedyre ved akuttinnleggelse og transport til sykehus.

Det er lett å orientere seg i kapitlene om de spesifikke psykiske lidelsene og raskt få oversikt over det som står om diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling av f.eks. bipolare affektive lidelser eller angstlidelser. Det er et godt grep å starte kapitlene med kliniske case og avslutte med kommentarer til sykehistoriene.

Et eget kapittel er viet psykofarmakologisk behandling, og dette har høy praktisk nytteverdi. Eksempler på dette er tabell med håndtering av vanlige problemer ved bruk av antidepressiva, retningslinjer for litiumbehandling av gravide og omtale av førerkortkrav ved bruk av psykofarmaka.

Det er fire spesialkapitler jeg finner særlig nyttige: alderspsykiatri fordi det blir stadig viktigere kunnskap i en aldrende befolkning, selvmord fordi de fleste av oss får det nært inn på livet i en eller annen form og lovverk fordi man ikke kan jobbe med psykiatriske problemstillinger uten god forståelse og kompetanse på dette området. Det siste er sammenhengen mellom somatisk sykdom og psykiske lidelser i det interessante kapittelet om konsultasjon-liaison psykiatri. ECT-behandling er tilgodesett med noen sider under «andre biologiske behandlingsformer».

Det jeg har å utsette er ikke mye. Siden boken er så omfattende kunne kapittelet på 20 sider om psykiatriens historie med fordel blitt tatt ut. Det samme gjelder historiske anekdoter og betraktninger i andre kapitler. Etter min mening blir det historiske her mer fyll enn nyttig saksinformasjon. Jeg irriterer meg over plutselige endringer i skrifttype og det virker noe tilfeldig hva som får liten skrift og hva som får normal skrift. Mulig dette er gjort for å spare plass? I tilfelle kunne systematikken vært bedre.

Kapittel 7 om den psykiatriske undersøkelsen er nyttig å lese, men noen av påstandene burde nyanseres mer og oppdateres til vår tid. F.eks. «Typisk er det vanligere at menn angir konen som den eneste man «kan snakke med om personlige ting». Kvinner vil oftere også kunne anføre et par venninner.» Forholder det seg virkelig slik i dagens samfunn? Påstanden om at leger bør unngå å ta imot pasienter i T-skjorte «uten krave» med mindre pasientene går kledd på samme måte oppleves noe belærende. Forfatterne av kapittelet legger flere steder normative føringer for den psykiatriske undersøkelsen og møtet med pasienten som mer ser ut til å være uttrykk for deres private syn enn allmenngyldige regler. Dette kapittelet burde vært bedre redigert. Men dette er bagateller i den store sammenheng.

Oppsummert er dette en grundig og god lærebok i psykiatri som jeg absolutt vil anbefale.