Leder

Tingene som teller

Kristina Riis Iden

Høsten kan være langdryg – men den er definitivt en gunstig tid for å selge inn festlige, for ikke å si overdådige begivenheter og feiringer. Black Friday og Halloween hadde neppe hatt den samme appellen i mai måned. De kommer på en tid da det er stor sult etter selskapeligheter og markeringer, og med drahjelp fra tunge kommersielle aktører fyller de antakelig et psykologisk eller åndelig vakuum hos mange mennesker.

Mot slike store, internasjonale forbruksmastodonter, kan det være vanskelig å kjempe om plass i det offentlige rom. Men flere ideelle markeringer har klart det med svært god margin. De har ulik innretning, form og ulikt innhold, men fellesnevneren er at de bevisstgjør den enkelte og fellesskapet på helserelaterte tema.

Rosa sløyfer

I oktober hadde vi rosa sløyfe-aksjon. I klesbutikker, kiosker, matbutikker og bensinstasjoner kunne vi kjøpe små rosa sløyfer, som vi festet på jakkeslaget. Bygninger har blitt opplyst i rosa, det har vært rosa-sløyfe løp i flere byer, det har vært omtale i radio, aviser, TV og i sosiale medier. Hensikten var å vise solidaritet med brystkreftpasienter. Inntekten fra sløyfesalget gikk til informasjon om brystkreft og til brystkreftforskning. I år rettet kampanjen sin oppmerksomhet mot senskader etter brystkreftbehandling. Av dem som har gjennomgått behandling, opplever 30 prosent senskader. Noen vi kjenner har kanskje blitt behandlet for brystkreft og opplever fatique, lymfødem, smerter eller psykiske ettervirkninger. Informasjon om dette kan bevisstgjøre hver enkelt av oss og fellesskapet om dette.

Noe å glede seg over

Temaet for Verdensdagen for psykisk helse i oktober var Noe å glede seg over. Hovedmålet for Verdensdagen er å øke kunnskapen om psykisk helse. Ifølge Folkehelseinstituttet vil halvparten av befolkningen oppleve alvorlig psykisk problem i løpet av livet. Risiko for tidlig død er mangedoblet for en person som har alvorlig psykisk sykdom. Forskning viser at etter en gjennomgått episode med psykose, er den forventede livslengden redusert med 20 år, målt opp mot normalbefolkningen.

Hovedårsaken til dette, er økt forekomst av somatisk lidelse hos pasientgruppen – blant annet hjerte-kar-lidelse, bivirkninger av medisiner, overvekt og KOLS. For fastlegen er det viktig å ha bevissthet rundt somatisk helse hos psykisk syke. Det er viktig for den enkelte fastlege og hennes pasient og i et folkehelseperspektiv. Åpenhet og kunnskap om psykisk helse bidrar til å redusere tabuer hos den enkelte og i fellesskapet.

Mørke barter

Moustache og november blir til Movember, en årlig markering for å øke oppmerksomheten rundt menns helse. I november ble menn oppfordret til å la barten gro og vi andre til å kjøpe bartepin for å vise støtte til menn som har fått kreft. Den mest utbredte kreftsykdommen i Norge, uavhengig av kjønn, er prostatakreft. Hvert år dør 1000 menn av sykdommen. Ifølge Kreftregisteret vil en av åtte menn få prostatakreft i løpet av sin levetid, men dødeligheten av sykdommen er redusert de siste årene og flere lever med sykdommen. Informasjon om sykdommen, behandlingen og senvirkninger er viktig. Movember skal også bevisstgjøre om helseutfordringer i videre forstand: «Knowlegde is power. Moustache is king», heter det på Movember sin internasjonale webside.

Røde sløyfer

Vi pyntet oss med en rød sløyfe 1. desember. Vi markerte da verdens AIDS-dag, i solidaritet med verdens 36 millioner hivpositive og aidssyke. Pandemien har til nå krevd minst like mange menneskeliv. I mange land er informasjon om hvordan man kan beskyte seg mot sykdommen, dessverre mangelfull. Hiv assosieres ofte med stigmatisering og diskriminering. En rød sløyfe på kjolen eller jakkeslaget kan bevisstgjøre oss alle om å kjempe mot fordommer og for smitteforebyggende tiltak.

Disse begivenhetene og markeringene handler om å bevisstgjøre – å sette søkelyset på viktige helsespørsmål. En bevisstgjøring i ‘det lille rommet’ – på fastlegekontoret, hos helsesøster, mellom fortrolige venner. Og i det store felles rommet – på sykehjemmet, i skolen, på arbeidsplassen. Begge rom er viktig for å opparbeide felles forståelse, redusere stigmatisering, fordommer og frykt og for å samle inn penger til ny forskning. Til beste for den enkelte. Til beste for fellesskapet.

Vaksinene

I dette nummer av Utposten skriver Sara Watle om meningokokksykdom og meningokokkvaksine. Sykdommen er heldigvis sjelden, men til gjengjeld svært alvorlig. Sesonginfluensa er mer vanlig. Birgitte Klüwer skriver om influensa, som hos risikoutsatte grupper er farlig og kan føre til lungebetennelse eller forverring av grunnsykdom. Gjennomsnittlig dør 900 personer i Norge som følge av sesonginfluensa. I løpet av fjorårets influensasesong ble dette tallet doblet. Best mulig vaksinasjonsdekning hos risikoutsatte grupper er et svært viktig tiltak for å redusere dette tallet.

Hvordan øke bevisstheten rundt meningokokkvaksine og influensavaksine? Kanskje høstens markeringer med mørke barter, rosa og røde sløyfer kan inspirere til tilsvarende aksjoner i kampen mot meningokokk- og influensasykdom. Det handler om bevisstgjøring, eller som Piet Hein sier:

Husk at glemme bagateller

Husk at nemme hvad det gælder