Nidaroskongressen

Prisutdelingene

Medarbeiderprisen gikk til Heidi Lian Hem

Heidi Lian Hem ved Re legegruppe ble tildelt prisen ut fra følgende begrunnelse: «Hun har i alle år tatt ansvar både faglig, kollegialt og sosialt og har blitt en naturlig lederskikkelse på sitt legesenter. Nå er hun frikjøpt til å være kontorleder en dag i uken. Da jobber hun blant annet med turnus, feriekabal, økonomi, planlegging av personalmøter og kvalitetsarbeid. Kvalitetsarbeidet utfører hun slik at eksterne observatører har lagt spesielt merke til det. Pasientene uttrykker stor tillit til henne, både i forhold til prøvetaking og rådene hun gir. Hun forbedrer og fornyer også rutinene på kontoret, og er alltid oppdatert på nye faglig ting. De siste årene har hun også tatt initiativ til og gjennomført utveksling med medarbeidere på andre legekontorer for gjensidig å utveksle ideer og videreutvikling.»

Videre understreker priskomiteen at Lian Hem ser viktigheten av å utdanne nye helsesekretærer. Hun har vært ansvarlig for studenter som har vært utplassert hos Re legegruppe, og som senere har kommet tilbake til legekontoret som vikarer. Hun er for øvrig en mye brukt foreleser i voksenopplæringen av helsesekretærer.

Anders Forsdahls minnepris

Anders Seim mottok Anders Forsdahls minnepris for 2017 for sin innsats for å eliminere neglisjerte og utryddbare sykdommer i den tredje verden. I likhet med sin navnebror Anders Forsdahl har også Anders Seim blitt inspirert av folkehelseutfordringer utenfor Norge. Selve arbeidet startet og foregikk i mange år da han var allmennlege på Nesodden utenfor Oslo, men er de siste årene blitt en heltidsbeskjeftigelse. De første ti årene var det bare to personer som drev arbeidet fra loftsrommet over legekontoret. Så grunnla han organisasjonen «Health and Development International» (HDI) i 1990, med en avdeling i Norge og en i USA: http://hdi.no.

Det er typisk at Seim selv betegner seg som «landsbylege», jr. et intervju som anbefales som bakgrunnsstoff for denne nominasjonen: http://kavlifondet.no/2017/01/landsbylegen.

I tillegg anbefales intervjuet i Tidsskriftet: http://tidsskriftet.no/2011/01/intervju/kvakksalver-fra-landet.

AMFFs reisestipend og AFU-prisen

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend på kr 20 000 tildeles etter følgende kriterier:

  • Forskningens allmennmedisinske relevans

  • Forskningens kvalitet

  • Forskningens originalitet

  • Kandidatens pedagogiske formidlingsevne

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) tildeler en forskningspris på kr. 15 000 som er et spleiselag mellom Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Den tildeles etter følgende kriterier:

  • at kandidaten har tatt sin egen faglige undring på alvor

  • at kandidatens prosjekt er av allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans

  • at kandidaten har valgt en egnet metode for sitt forskningsspørsmål

  • at kandidaten legger frem sitt prosjekt på en engasjerende måte

I år hadde pristildelingskomiteen en ny og svært gledelig utfordring: Så mange som ni personer med et pågående eller nylig avsluttet PhD-prosjekt var kandidater til AMFFs reisestipend, og fem kolleger med et mindre prosjekt var kandidater til AFU-prisen. Bidragene ble omhyggelig vurdert ettersom det faglige nivået var høyt. Komiteen var satt sammen av førsteamanuensis Anne-Sofie Helvik fra NTNU, førsteamanuensis Eli Berg ved UiO, professor Johann Águst Sigurdsson ved NTNU og professor Anna Luise Kirkengen som også er leder i AFU.

Anders Svensson

Komiteen la følgende hovedprinsipp til grunn for sin vurdering: Vinnerprosjektene skulle innebære en viktig ansats til en grunnleggende kritikk av strukturer i medisinfaget som skaper problemer for fagutøverne, enten for deres generelle fagforståelse eller i deres daglige fagutøvelse. Komiteen påpekte at både AMFF- og AFU-vinneren har våget seg på en slik kritisk tilnærming. Hos begge to vitner dette om en vilje og en evne til å gjennomføre en analyserav fagets kunnskapsbygging og fagets administrative praksis.

Henrik Vogt

Årets priser uthever to granskende undersøkelser av antatte forbedringsområder i helsevesenet, spesielt i førstelinjen – den ene på et abstrakt teorinivå, den andre på et konkret kommunenivå.

  • AMFFs reisestipend 2017 gikk til Henrik Vogt for presentasjonen: Systemmedisin (P4-medisin): Et upålitelig løfte om helhet og revolusjon i preventiv medisin.

  • AFUs forskningspris 2017 gikk til Anders Svensson for presentasjonen: Pasienter med store og sammensatte behov – er oppfølgingsteam løsningen?