Diabetes

Kompetansehevende kurs i diabetes

fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten – et godt utgangspunkt for dialog, samarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid

Helseforetakene i nord tilbyr diabeteskurs i kommunene. Målsettingen er kompetanseoverføring og samarbeid for å styrke den totale diabetesomsorgen og pasientforløpene, og sekundær-effekten kan bli økt bruk av NOKLUS diabetesregister til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.

Lin Hagen Sjøgren

Diabetessykepleier og samhandlingskoordinator

Anne Grethe Olsen

Overlege diabetesteamet, Hammerfest sykehus

Bakgrunn for å bidra til kompetansebygging

Diabetes er et satsingsområde i Helse Nord. Fra kunnskap til handling 2008–2013 var første handlingsplan innen diabetes som ble utarbeidet av Helse Nord. Planen ga blant annet en beskrivelse av manglene ved diabetesbehandlingen i de ulike sykehusene i Nord-Norge, og foreslo tiltak som kunne heve kvaliteten. Sykehusene i nord fikk etablert diabetesteam og ansatt diabetessykepleiere. Evaluering av denne handlingsplanen viste en betydelig kvalitetsforbedring, men det er fortsatt et forbedringspotensial i tjenestetilbudene.

Samhandlingsreformen løste kanskje noen utfordringer, men skapte også nye. Dette gjelder spesielt utfordringen med fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom nivåene i helsetjenesten. For å kunne arbeide målrettet med kvalitetsforbedring i diabetesomsorgen må man ha kunnskap om eksisterende kvalitet på tilbudet i foretakene, og på behandlingen ved de ulike legekontorene og i kommunene. Vi må vite hva som blir gjort for å kunne bli bedre, og for å kunne sette inn tiltak der behovet er størst. I den reviderte handlingsplanen for diabetes i Helse Nord, Fra handling til samhandling 2014–2019, legges det derfor vekt på samarbeidet mellom diabetesteamene på sykehusene og fastlegene.

Hovedelementene i Helse Nords satsing er opplæring og kompetanseheving i førstelinjetjenesten og kvalitetssikring av diabetesomsorgen i hele Nord-Norge. For å kunne gjennomføre disse tiltakene er det opprettet fire nye diabetessykepleierstillinger som samhandlingskoordinatorer i diabetes. Disse diabetessykepleierne reiser ut til kommunene for å bistå fastlegene med å implementere NOKLUS diabetesskjema på fastlegekontorene og tilrettelegge for undervisning fra diabetesteamene i sykehusene til kommunehelsetjenesten.

I diabetesomsorgen i kommunene er det store variasjoner både hva gjelder innhold, kvalitet, tilrettelegging og tilbud. Siden de fleste pasienter med diabetes går til kontroll hos fastlegen, ønsker foretaket å bidra til å styrke den faglige kompetansen i kommunene ved å holde diabeteskurs. Målet er å gjennomføre diabeteskurs for alle kommunene i Nord-Norge i perioden 2014–2019 ute i kommunene, hvor både fastleger, sykepleiere og helsesekretærer blir invitert. Målgruppen for diabeteskursene er alt helsepersonell som arbeider med diabetes i primærhelsetjenesten. Andre interesserte får delta om det er ledige plasser.

Gjennomføring av kursene

Diabeteskurset er gratis, og flere kommuner inviteres til samme kurs, da mange av kommunene er små og derfor har få deltagere på kursene. To timers reiseveg en vei for å delta, er akseptabel reisetid i Finnmarkssammenheng. Vertskommunen står for egnet lokale og enkel bevertning. Diabetesteamene ved Finnmarkssykehuset stiller som foredragsholdere, og vi ber alltid om at en kommuneoverlege eller det kommunale diabetesteamet sier noe om diabetesomsorgen i egen kommune, med tidsramme på 30–45 minutter i starten av kurset. Det er et godt utgangspunkt for resten av kursdagen og for å få en god dialog. Kurset starter ved lunsjtid, for at ikke hele arbeidsdagen skal gå «tapt» og for at tilreisende skal slippe å overnatte. Legene får godkjent kurset med seks tellende timer i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin, som valgfritt kurs.

Vi har gjennomført fire kurs det siste året. Disse kursene har vært avholdt i Karasjok, Hammerfest, Tana og Alta. Alle 19 kommunene og alle 24 legekontorene i Finnmark har fått tilbud om deltakelse på disse kursene. Diabetesteamene i Kirkenes og Hammerfest, som består av overlege, diabetessykepleier og klinisk dietist, har sammen med laboratoriekonsulent fra NOKLUS stått for det faglige innholdet. Kommunehelsetjenesten, ved kommuneoverlege og/eller diabetessykepleiere, har fortalt om diabetesoppfølgingen i kommunen. Til sammen har 187 sykepleiere og hjelpepersonell og 48 leger deltatt på kursene. Vi planlegger nye kurs våren 2018, og interesserte kommuner kan ta kontakt.

Aktuelt innhold i undervisningen og god dialog

Undervisningen er lagt opp slik at det først kjøres et felles program for alle deltagere, og etter en kort pause deles gruppen i to; hvor legene er i en egen gruppe. Sykepleier- og hjelpepersonellgruppen får undervisning i blodsukkermåling, insulinbehandling, injeksjonsteknikk og kosthold.

Allmennlegene får sin del av undervisningen fra legene i diabetesteamene ved Hammerfest og Kirkenes sykehus, som er spesialister i hhv. allmennmedisin og nefrologi. Temaene er diagnostikk og behandling av diabetes mellitus type 1 og 2, med hovedvekt på type 2, samt blodtrykksbehandling, hyperkolesterolemi og oppfølging av nyrefunksjon. Undervisningsopplegget er utarbeidet med bakgrunn i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2017. Det legges stor vekt på dialog og diskusjon av kasuistikker.

Vi er også opptatt av å inspirere til at NOKLUS registreringsskjema tas i bruk. Skjemaet kan bidra til at diabetespasientene får gjort de nødvendige undersøkelser, ved at man må føre inn verdier og hake av for undersøkelser som er gjort. Legen blir minnet på å spørre både om fysisk aktivitet og røykevaner, noe som stadig er like aktuelt og viktig for mange diabetespasienter. NOKLUS registeret gir en god oversikt over egen praksis og egne pasienter, og gir muligheter for både forbedringsarbeid og forskning.