ALLFORSK

– allmennmedisinsk forskningsnettverk i Rogaland

ALLFORSK er navnet på nettverket av allmennleger som er interessert i, og driver med forskning i Rogaland.

Ny giv for Stavanger: Når Nordisk kongress arrangeres i 2021, skal bl.a. Stavanger konserthus være møtearena.

Olav Thorsen

PhD, fastlege og forsker ved Stavanger universitetssykehus, Helse Stavanger HF

olav.thorsen@sus.no

John Nessa, Hjelmeland var den første allmennlegen i Rogaland som tok en doktorgrad. Høsten 2010 tok Svein Kjosavik initiativet til å etablere en allmennmedisinsk forskergruppe i Stavanger. Denne gruppen har hatt en uformell tilknytning til det allmennmedisinske forskningsmiljøet i Bergen, siden de fleste har hatt prosjekter med tilknytning eller veiledning enten til Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen eller Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) ved Uni Helse. Forskningsprosjektene har variert fra depresjon og medisinbruk hos eldre (Kristina Iden), alkoholproblemer (Torgeir Gilje Lid), bruk av psykotrope medisiner (Svein Kjosavik) til muskelfiber hos rotter (Morten Munkvik) og henvisninger (Olav Thorsen).

En viktig oppgave siden starten har vært å arrangere det obligatoriske forskningskurset (grunnkurs D) for leger som er i spesialistutdanning innenfor allmennmedisin – på vegne av Rogaland legeforening. Lokalforeningen har aktivt støttet Allforsk økonomisk og praktisk. Det arrangeres regelmessige møter på Forskningens Hus ved SUS der faglige problemstillinger drøftes. Både Torgeir Gilje Lid, Svein Kjosavik og Olav Thorsen har nå stillinger ved SUS som forskere. Det er knyttet et tyvetalls leger til nettverket, hvorav en håndfull utgjør en aktiv kjerne. Blant allmennlegene i sørfylket er det nå åtte med fullført doktorgrad, og flere er i gang med prosjekter som i løpet av de nærmeste årene vil resultere i doktorgrader.

Mens Allforsk har engasjert leger i sørfylket, er det fra mai 2017 i tillegg etablert et parallelt nettverk (Primforsk) i nordfylket og Sunnhordland. Dette nettverket vil legge noe mer vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger.

Svein Kjosavik og Olav Thorsen mottar Region Stavangers Ambassadørpris for 2017 for å ha fått Nordisk kongress 2021 til Stavanger.

Fra høsten 2017 vil fire av allmennlegene med doktorgrad bli knyttet til Universitetet i Stavanger som 1.-amanuenser (20 prosent-stillinger). Dette vil utvilsomt styrke allmennmedisinen ved UiS. Ved Høgskulen på Vestlandet har man i Stord/Haugesund i en årrekke hatt et nært samarbeid om faglige utviklingsoppgaver med kommunene og helseforetaket gjennom FOUSAM. Styrken ved dette er det tette samarbeidet mellom høgskolen, foretaket og kommunene om utviklingsprosjekter. Svakheten er at det ikke er særlig mye forskning som blir gjennomført der. Men dette antas å bli betydelig styrket etter fusjonen mellom tre høgskoler på Vestlandet nå i 2017.

Det har vært en økende interesse for forskning forankret i kommunene både i nord- og sørfylket. Stavanger kommune har for tiden to doktorgradsstipendiater med helserelaterte tema. Dette kan utvides betydelig ved at også andre kommuner benytter seg av den offentlige phd-ordningen til Norges forskningsråd. Under samhandlingsavtalene mellom helseforetakene og kommunene er det egne avtaler om forskningssamarbeid som kan danne den formelle plattformen for å styrke arbeidet på dette området.

Nye og erfarne «allforskere» møtes en gang i måneden.

Masterstudium i klinisk medisin

Allforskerne Geir Sverre Braut, Svein Kjosavik og Olav Thorsen er sentrale i arbeidet med planene om å få på plass et masterstudium i medisin for å utdanne leger ved Universitetet i Stavanger. Dette arbeidet er kommet godt i gang, med stor vekt på allmenn- og samfunnsmedisin (se egen artikkel s. 32).

Nordisk kongress 2021

Under Nordisk kongress i allmennmedisin i Tampere i 2013 lanserte vi ideen å arrangere den neste nordiske kongressen i Norge i 2021. Dette ble godkjent av NFA høsten 2016, og forberedelsene er godt i gang. Nordisk kongress i allmennmedisin i 2021 blir altså arrangert i Stavanger, og arrangementskomitéen satser på at dette skal bli «the best nordic congress – ever!». Åpningen vil bli i Stavanger Konserthus.