Den 7. mars 2017 ble frittstående dialogmeldinger tatt i bruk i Helse Vest og hos fastleger.

Frittstående dialogmelding er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp, og har til hensikt å erstatte telefoner og brev.

Det er et sterkt ønske i helsesektoren om å kunne ha en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten – i tillegg til epikrise og henvisning.

Frittstående dialogmelding er direkte dialog mellom behandler i helseforetaket og fastlege i spørsmål knyttet til medisinsk utredning og behandling av navngitt pasient

All bruk av dialogmelding blir journalført. Alle mottatte forespørsler og svar blir arkivert i journalsystemet på den enkelte pasient i foretaket og hos fastlegen. Dialogmelding brukes til å ivareta behov for kommunikasjon som ikke er dekket under spesifiserte innholdsstandarder som epikrise, henvisning, og laboratoriesvar.

I 2015 ble det gjennomført pilot med to avdelinger i Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og 16 legekontor som hadde Infodoc plenario som journalsystem. Etter avsluttet pilot var erfaringen at bruk av frittstående dialogmelding var sterkt ønsket videreført av både leger i foretak og fastleger.

Oppsummering av erfaringer med pilot

 • Oversende svar på prøver og undersøkelser som samarbeidspartner ikke har fått eller som sykehuset har bedt om utføres før poliklinisk time eller innleggelse. På denne måten spares konsultasjoner, man unngår dobbeltundersøkelser, unødige reiser t/r og utredning og behandling går raskere.

 • Fastlege ber om råd fra spesialist i pasientens sak og tar det videre medisinske ansvaret uten henvisning. Flere saker blir i 1. linjen.

 • Klinikere i 1. og 2. linje blir enige om arbeidsfordeling i utredning og behandling av felles pasient.

 • Uklarheter og mangler ved henvisninger og epikriser oppklares ved at mottaker ber om ytterligere nødvendige opplysninger eller forklaringer

 • Ettersende opplysninger som ikke var tilgjengelig da epikrise eller henvisning ble sendt.

 • Purring i pasientsaker der henviser opplever at håndtering av pasienten går for tregt eller hvor hastegrad må oppgraderes. Tidligere misbruk av henvisningsmelding til dette formål reduseres.

 • Avtale tverrfaglige møter mellom 1. og 2. linje for en navngitt pasient.

 • Spørre om hvor pasient skal henvises og eventuelt hvilken paragraf som skal brukes eks. grensegang psykiatri – rus.

Etter gjennomført pilot satt fastleger og sykehusleger seg ned og sammen utarbeidet man felles retningslinjer for bruk av frittstående dialogmeldinger:

Retningsline for bruk av dialogmelding:

Harald Hauge

Leder av praksiskonsulentordningen

Gunn Anita Skjulhaug

Rådgiver FOU, e-helse-seksjonen

 • Ikke bruk dialogmelding i ØH- sammenheng.

 • Skriv korte og klart formulerte dialogmeldinger.

 • Sendte og mottatte dialogmeldinger må følges opp, og forventet svartid er innen 3–5 arbeidsdager.

 • Tilleggsinformasjon kan sendes som dialogmelding ved henvisning. Dersom opplysningene kan endre prioritet eller føre til nye tiltak, må dette komme helt klart frem av teksten. Det er ikke mulig å sende vedlegg med dialogmeldingene.

 • Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn dialogmeldinger. Skal ikke brukes til lengre faglige utredninger.

Dialogmeldinger er et av journaldokumentene som er tilgjengelig for pasienten på Helsenorge.no

Dialogmeldinger mellom fastlege og behandler i sykehus har vært i bruk siden 7. mars 2017.

I Helse Bergen er tallet på antall meldinger, fra start og fram til 26. mai 2017, 1058 innkommende dialogmeldinger og 789 utgående dialogmeldinger.

Fastleger med journalsystemene CGM Allmenn, System X, og Infodoc plenario, og som har avtale med Helse Vest, kan ta i bruk dialogmeldinger. Alle foretak i Helse Vest inklusive private og ideelle sykehus som Helse Vest har avtale med er koblet opp til ordningen.