Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn for bedre livskvalitet og folkehelse

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell for systematisk og langsiktig arbeid som involverer hele kommunen i skade – og ulykkesforebygging. Metoden bygger på livsløpsperspektiv, tverrsektoriell tilnærming, og langsiktig, systematisk arbeid. Målet er å forebygge skader og ulykker med utgangspunkt i lokal kunnskap og data om hvor ulykker skjer og ta i bruk kunnskapsbaserte forebyggingstiltak og brede samarbeidsallianser. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere – og sparte penger.

TL-flagget heises i Luster kommune i 2016.

Karoline Sandvold

Prosjektmedarbeider, Skadeforebyggende forum

kls@live.no

Trygge Lokalsamfunn fungerer som et veiledningskonsept og verktøy for å forenkle, systematisere og effektivisere arbeidet med ulykkesforebygging innad i kommunene. Metoden er anbefalt i Folkehelsemeldingen, den er tilpasset norsk virkelighet, og den gir kommuner oppskriften til å styrke forebyggingen, trinn for trinn.

Hvert år fører ulykker til at rundt 550 000 mennesker må ha medisinsk behandling. Derfor er det et mål for enhver kommune å ha et trygt lokalsamfunn, for skader påfører enkeltpersoner og deres pårørende lidelse og belastning – og medfører betydelige samfunnskostnader. TL-modellen er en metode som er godt utprøvd og som vi vet er med på å forebygge ulykker og skader. Trygge lokalsamfunn er med på å skape trygghet for innbyggerne i TL-kommunene, i tillegg til å skape et tettere samarbeid innad i kommunene mellom ulike etater, sier Eva J. Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (se faktaark under).

Kommuner, bydeler og fylker er invitert til samarbeid. Metoden kan brukes av alle i lokalsamfunnet. 24 kommuner og to fylkeskommuner er allerede en del av TL-samfunnet, de har oppnådd sertifisering som et Trygt lokalsamfunn, mens 12 kommuner er på vei mot sertifisering. De godkjente kommunene representerer ulike deler av landet, med ulike utfordringer, og skal fungere som pilotkommuner i arbeidet.

Den norske utgaven av Safe Communities

Trygge lokalsamfunn er den norske versjonen av det internasjonale konseptet Safe Communities, utviklet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon. Skadeforebyggende forum har utviklet den nasjonale ordningen og har tilpasset modellen til det norske samfunnssystemet. Den nasjonale modellen er forankret i norsk politikk og lovverk, og direkte i norsk kommunal virkelighet.

Nasjonal sertifisering er et tilbud om å bli godkjent som et trygt lokalsamfunn i henhold til den norske TL-plattformen som forvaltes av Skadeforebyggende forum. Kommunene har også en mulighet til å bli godkjent som et ‘Safe community’ gjennom en internasjonal sertifisering. Ved sertifisering vil kommunen inngå i et nasjonalt (og evt. internasjonalt) nettverk for samhandling og erfaringsutveksling, som vil være av verdi i den løpende evalueringen av måloppnåelse og status, og i den regelmessige revideringen av planverk.

Positive resultater av arbeidet

Kommunene som allerede er Trygge Lokalsamfunn ser stadig positive resultater gjennom sitt arbeid med TL. Færre skader, tryggere innbyggere og penger spart er noen av resultatene. Arbeidet kan til tider være tidkrevende, effektene og resultatene kan i noen tilfeller være langsiktige, men gevinstene er likevel tydelige.

  • Noen eksempler fra lokale tiltak i Trygge lokalsamfunn-kommunene;

  • Os i Hedmark startet et strøprosjekt og halverte antall lårhalsbrudd

  • Harstad kommune klarte å redusere skåldningsskader hos barn med 30 prosent gjennom informasjonskampanjer og samarbeidstiltak

  • Høyanger var tidlig ute med hjemmebesøk hos eldre, og brannsikkerhet og fallforebygging var viktige moment ved disse hjemmebesøkene

  • Ski kommune involverer flere avdelinger i kommunen og frivillige krefter i den årlige «Sikkerhetsuken» med en rekke tiltak til ulike målgrupper

  • Nøtterøy kommune holder egne svømmekurs for innvandrere, som et ledd i sitt trygghetsarbeid

I Vestfold har ni av 14 kommuner tatt i bruk TL-metoden, og deres arbeid er blitt vurdert av Transportøkonomisk institutt (TØI). Rapporten TØI la frem fastslår at kommunene som deltar i Trygge lokalsamfunn har større fokus på sikkerhet og forebygging, og at de medvirkende kommunene er foregangskommuner i folkehelsesamarbeidet generelt.

‘TL bygger på tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. En viktig suksessfaktor er medvirkning fra innbyggere som kjenner til utfordringene lokalt – både når det kommer til risikovurdering og skadeforebygging. Det er selvfølgelig svært viktig å tenke på at dette er arbeid som skal knyttes opp til ulike faser av folks livsløp. – God forankring, tverrsektorielt samarbeid og lokal medvirkning er med på å sikre effektiv forebygging gjennom hele livsløpet til innbyggerne, forteller Eva J. Vaagland, som er daglig leder i Skadeforebyggende forum.

TL som idé handler først og fremst om en forenkling og forbedring av det de fleste kommuner allerede gjør – og gjennom folkehelseloven er pålagt å gjøre – for å forebygge og forhindre ulykker.

Metode

Målet er å samle lokale krefter som kan bidra til å styrke livskvaliteten til innbyggerne og å skape et trygt lokalsamfunn som skåner innbyggerne og kommunen for uønskede hendelser og belastninger. Metoden legger til grunn at arbeidet med ulykke- og skadeforebygging skal være mest mulig integrert med kommunens planprosesser, tjenester og tiltak. TL-metoden gir kommuner verktøyene de trenger for å jobbe – systematisk og praktisk, på tvers av tradisjonelle skillelinjer – med å skape trygghet, trivsel og økt livskvalitet. Metoden omfatter åtte trinn, fra initiering av arbeidet til kartlegging av helsesituasjonen og vurdering av skadedata, prioritering av tiltak, forankring og medvirkning til evaluering og rapportering.

På www.skafor.org kan du finne informasjon om hvordan din kommune kan bli en del av Trygge lokalsamfunn. Her finner du bl. a. både modell- og metodehefte, veiledningsmateriell og eksempler på lokale tiltak.

Vi lever våre liv i nærmiljø – derfor er det viktig å jobbe for at det er trygt og sikkert – for alle innbyggerne.

Nedenstående tekst er sitat som skal inn over tittel eller der det evt måtte passe i nettutgaven ifb med tittel (beskjed til Kenneth)