Bokanmeldelse

En nødvendig fortelling om kvinnehjerter

Maja-Lisa Løchen / Eva GerdtsKvinnehjerterEn medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommerGyldendal AkademiskBokmål1. utgave 2015208 siderISBN 978 – 82 – 05 – 46397 – 4

Dag Thelle

To kardiologer har skrevet en fagbok om vanlige hjertesykdommer – hos kvinner.

Målgruppen for boka er helsepersonell og studenter som arbeider med hjertesykdom, men forfatterne henvender seg også til pasientene, deres pårørende og venner. Boka er ikke ment å være en fullstendig lærebok i hjertesykdommer, men kalles fagbok, uten at denne anmelderen er helt klar over distinksjonen.

Boka er på vel 200 sider, med tre hoveddeler: Generelle forhold, Hjertesykdommene og Hjertesykdom hos eldre og yngre kvinner. Under generelle forhold i del 1 omtales hjertets anatomi og funksjon, forebygging av hjertesykdom og risikofaktorer, undersøkelses-metoder, medikamentell behandling, klinisk og epidemiologisk forskning.

I del 2 følger en beskrivelse av de viktigste hjertesykdommene mens del 3 er en mer kjønnsspesifikk omtale av hjertesykdom hos kvinner. Her behandles temaer som pre-eklampsi, p-piller, tobakk, rusmidler, hjerteskader etter kreftbehandling, takybradysyndrom og ikke minst, hjertesykdom hos eldre kvinner.

Forfatterne begynner første kapittel (Hjertets struktur og funksjon) med å fortelle at kvinner har forskjellig sykdomsforløp for mange hjertesykdommer sammenliknet med menn. Dette er riktig og en viktig innfallsvinkel, men for at leseren skal henge med fra starten av må man kjenne en del begreper og sykdomstilstander som verken pårørende eller pasienter kan forutsette å ha kunnskap om, slike som hypertrofisk kardiomyopati og idiopatisk dilatert kardiomyopati. Noen linjer senere kommer epigenetikk og metylering av DNA molekylet og acetylering av histonet. Sammen med disse kliniske og basalmedisinske bemerkningene legger man inn noe av forskningshistorien, at funn gjort på undersøkelser av menn ble overført til kvinner, og at man lenge har undervurdert forskjeller i fysiologi og patofysiologi.

Forfatterne har mye på hjertet og vil for eksempel forklare forskjellen i hjertestørrelse (som åpenbart er av betydning) hos de to kjønn, både hvordan den fremkommer og hva den kan bety. Alt de sier er korrekt. Her hadde det imidlertid vært lettere å følge tankegangen om forfatterne hadde lagt opp en mykere start ved at man listet hvilke hovedtemaer avsnittet tar opp og hvor man ville. Dette kunne være fulgt av avsnitt med underoverskrifter, for eksempel ytre forhold, genetikk og epigenetikk, hjertestørrelse, anatomi og fysiologi.

I de følgende kapitlene i del 1 tar man opp forebygging og risikofaktorer for hjertesykdom. Her behandles røyking, kosthold, fysisk aktivitet, høyt blodtrykk og hyperkolesterolemi. Forfatterne har lagt seg på de gjeldende nasjonale og europeiske retningslinjene. Kapitlene er lettleste, tydelige og ukontroversielle.

De neste 25 sidene omfatter ulike undersøkelsesmetoder innen kardiologi. Dette er et kapittel som kanskje særlig er rettet mot studenter og allmennpraktikere med begrenset eller rusten kunnskap om prosedyrer. Dette er relativt detaljert, og for en begrenset målgruppe sikkert av interesse. Forfatterne peker blant annet på særlige hensyn som må tas når kvinner undersøkes, samt at normalmaterialer for kvinner ikke er tilstrekkelig kartlagt.

Et kort kapittel om medikamentell behandling presiserer forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder kontrollerte forsøk. De peker på det faktum at kvinner i gjennomsnitt blir hjertesyke ti år senere enn menn, og at medikamentstudier ofte har en øvre aldersgrense på 75 år, dermed ble kvinner utelukket. I tillegg nevner forfatterne kjønnsforskjeller hva gjelder primærforebyggende effekt av salicylsyre og statiner. Om statiner sier de at denne medikamentgruppen ikke er vist å gi lavere dødelighet hos kvinner. Dette er fortsatt et omstritt tema, og her kunne man ønsket en mer nyansert diskusjon.

Et lite kapittel om epidemiologisk og klinisk forskning avslutter del 1.

Del 2 består av kapitler om spesifikke sykdommer med sykehistorier, og denne delen er meget lesverdig. Forfatterne har tatt for seg iskemisk hjertesykdom, hypertensiv hjertesykdom, atrieflimmer, aostastenose, mitralinsuffisiens, og hjertesvikt. Hver sykdomsgruppe innledes med en sykehistorie, realistisk og til dels dramatisk. Dette er historier som mange av oss kjenner igjen, men som nå er satt inn i en patofysiologisk og epidemiologisk sammenheng. Alle kapitlene i del 2 er bygget over samme lest; patofysiologi, epidemiologi og forebygging, symptomer, diagnostikk og behandling. Forfatterne kommer tilbake til noe av det som er sagt tidligere om risikofaktorer og forebygging, men her får leseren en historie å henge kunnskapen på. Det er et godt didaktisk grep. Under iskemisk hjertesykdom møter vi for øvrig Takotsubokardiomyopati (knust hjerte) som absolutt fortjener en særskilt omtale. Det er kanskje spesielt i kapittelet om hjertesvikt at man forstår at det mangler forskning om behandling av kvinner. De fleste studier om slik behandling har en for lav andel kvinner, og dermed ikke muligheter til å si noe tydelig om behandlingseffekter. Behandlingsforslagene er derfor basert på resultatene fra studier om menn.

Del 3 tar for seg mer kjønnsspesifikke risikofaktorer som p-piller og pre-eklampsi. Her sier man igjen noe om røyking, selv om dette er grundigere behandlet tidligere. Et kort avsnitt om at også kvinner under 50 år kan få hjerteinfarkt minner oss om at sjeldne tilstander forekommer. To kapitler i del 3 appellerte spesielt til undertegnede; Hjerteskader etter kreftbehandling, og Hvordan rammes eldre kvinner? Begge kapitlene har sammenheng med at moderne medisin forlenger våre voksne liv og hvilke konsekvenser det får for hvordan sykdommer presenterer seg, deres symptomer og prognose.