Artikler

Sørøya - den grønne utpost mot nord

Birger Løvland

Sørøya -den grønne utposten mot nord . BIRGER LØVLAND Fastlege, Løkkegården legesenter i Ski e fem foregående somrene hadde vi bare å kjøre med bil nærmest mulig leia, Finnmarks største og Norges fjerde største øy. dradd med Widerøe til Brønnøysund men også gå på utvalgte topper, både på øy.Den er omtrent delt på midten mellom Has.D og leid bil for å oppleve Helgelands.ene utenfor og fastlandet innenfor. vik kommune i vest (med 1037 innbyggere i kystens fantastiske natur. 36 kysttopper Vi følte oss dermed ferdige med Helge.2014) og Hammerfest kommune i øst (med var besøkt, mellom Heilhornet og Leka i landskysten -og sommeren 2016 stod en bare cirka ro 500 innbyggere). Mot resten av sør, Hestmannen og Rødøyløva i nord og uke på Sørøya utenfor Hammerfest på pro.Finnmark ligger det seks mil lange Sørøysun.Lovund og Træna ytterst i havet. Dønna.grammet. Med Widerøe-ankomst til Has.det mellom Sørøya og de tre øyene Stjernøya, mannen og De sju søstre på landsiden var vik ro. juli og avreise Hammerfest 17. juli. Seiland og Kvaløya med Hammerfest. også besteget -de siste sju rett nok ikke på Nok en bit av puslespillet «Leia fra land» Sørøya kalles «den grønne øya mot en dag, som svært mange nå gjør. ble dermed lagt. Sannsynligvis vil den nord» på grunn av den intense grønnfar. Vi har reist Hurtigruteleden mange gan.komme øverst på listen over turopplevel.gen om sommeren. Øya er 65 km lang mel.ger -ikke minst ved 20 gangers deltagelse ser i 2016. lom Tarhalsen i nordøst og Hasvik i sør.på Allmennlegeforeningens Hurtigrute.vest. Fra det sentrale høydedraget langs kurs i slutten av september. Vi har dermed øya, med Komagaksla på 659 m som det sett «Land fra leia» noen ganger, men har i høyeste punktet, skjærer mange små og to Den grønne øya i nord mange år også hatt fokus på å oppleve Sørøya er den siste utposten mot Nordisha.store fjordarmer seg inn i øya. De to store er «Leia fra land», Dette har vi gjort ved ikke vet og er med sine 812 kvadratkilometer Dønnesfjorden og Sandøyfjorden på nord.siden-eller «yttersia» som man sier. Hellefjord brygge. Gjennom alle tider har båten vært eneste atkomstmulighet, og den dag i dag er vei.nettet på øya beskjedent. Den eneste lange veien, med vanlig bilveistandard, er den snaut 40 km lange veien langs sørvestkys.ten, mellom Hasvik og Sørvær via Breivik.botn, der kommunesenteret ligger. Tidligere gikk det lokalbåt fra Hammer.fest rundt hele øya, en reise som tok mer enn et døgn. I dag kommer man til Sørøya med bilferje mellom Øksfjord og Hasvik, med SørøysundXpressen mellom Hasvik og Hammerfest, eller med den lokale «Byg.deruta» som trafikkerer trekantsambandet Hammerfest hurtigbåtkai -Akkarfjord kai -Slettnes kai, med sju anløpssteder på Sør.øya. Widerøe har dessuten daglige avgan.ger til Hasvik lufthavn. Været Været skifter på Sørøya -noe vi så absolutt fikk erfare. Ved ankomst ro. juli var det så lavt skydekke at landingen nesten ble kan.sellert-med vind, tåke og bare åtte grader. Kvelden etter opplevde vi midnattssol fra Håen og dagen etter knallblå himmel og Utsikt fra Navaren med utsikt mot Hasvik og innover mot fastlandet og øyene Silda og Loppa. kortbuksevær på Navaren, med utsikt mot Hasvik og innover mot fastlandet og øyene Silda og Loppa. Brygger Hasvik kai har daglige anløp av bilferje fra Øksfjord i Loppa kommune på fastlandet. Dersom man vil reise på egenhånd her på sørvestsiden, må man ha med egen bil -eller ordne seg via bekjente. Hellefjord kai, der en 12 km lang grusvei starter over til Skarvfjorden ute i Sandøy.fjorden på «yttersia». Forbindelsen er viktig for de få fastboende, men ikke minst også for de mange som benytter de fraflyttedehusene og nybygde hytter i helger og ferier. Det er liv på brygga, når båten kommer! Langstrand kai, der en r6 km lang grus.vei starter over til innerste enden av Sand.øyfjorden. Den passerer Lo tre kai, der vi ble hentet av verten på Sørøya Gjestestue, som har utleiehytter og rom i den nedlagte in.ternatbygningen på «yttersia». Gjestfrihet og overnattingsmuligheter Sørøya Gjestestue tilhører en gård inne i en.den av Sandøyfjorden på yttersiden av Sør.øya. Einar og Ilona Røe driver gården med mange hundre sauer, Sørøya Gjestestue, tar seg av posten, er båtekspeditør, har ansvaret gamle skoleinternatbygningen. Gjestene hen.for vedlikeholdet av områdets strømnett -tes og bringes på Lotre kai. og mye annet. Ikke minst driver han utleie Gården Gamvik Nordre og Gjestegård av båter og utstyr for havfiske av kveite, torsk og uer. Utleie av rom foregår i den ligger i Garnvika, helt på nordøstsiden av Sørøya. Den har vært i aktivt bruk til jord-. Gamvik Gjestegård i Gamvika på nordøstsiden av Sørøya. UTPOSTEN 8 • 2016 •f• TEMA}:{ DEN SPESIELLE REISEN bruk og fiske de siste 150 årene. Høsten 1944 ble alt brent under evakueringen av Finnmark, men Gamvik ble bygd opp av russisk drivtømmer etter krigen. Familien Smis fra storbyen Antwerpen i Belgia over.tok gården i 2004, og driver nå gårdsbruk på permanent basis, med sauehold og gårdsturisme som hovednæring. Vi kan bare si: Et meget anbefalt overnattingssted. Vertskapet henter og bringer i Akkarfjord. Fiskeværet Akkarfjord hadde en meget sentral plass i fiskenæringen i Finnmark mellom 1920 og 1987, bare 25 minutter med lokalbåten til Hammerfest. I dag har stedet cirka 80 innbyggere fra mange nasjo.naliteter -og de to mongolske kamelene Bor og Bestla. Akkarfjord har i dag et fiske.bruk med seks ansatte, butikk og skole med rr elever. Om sommeren brukes skolebyg.ningen som overnattingssted, Akkarfjord Hostel, som bare ligger 182,5 m fra brygga. Det er gangavstand! 10 naturseverdigheter Navaren (1) er den 491 m høye toppen, som ligger rett ovenfor tettstedet Hasvik KARTFORKLARING: 1. Navaren. 2. Fuglen. 3. Norsandjjorden. 4. Sørsand.fjorden. 5. Sørvær. 6. Mejjord. 7. Tarhalsen. 8. Kjøttvikvarden. 9. Sand.fjellet og 10. Rosse.fjellet. Nordishavet / Bilferje 'f Øksfjord I.•• UTPOSTEN 8 • 20161 Nordsandfjorden -den ene av de to endearmene av Sandfjorden på nordvestsiden av Sørøya. på sørvestenden av Sørøya. Det er et fantas.tisk utsiktspunkt -når været er bra. Man ser ikke minst over Sørøysundet mot øye.ne Loppa og Silda, og ellers fastlandet i Loppa kommune, lant annet med den r 204 m høye breen Øksfjordjøkulen. Toppen kan bestiges rett opp fra Hasvik, men vi ble anfalt å gå fra nordsiden. For en tur -og da smakte vår medbrakte cava ekstra godt! Fuglen (2) er på mange måter det nord.vestligste motstykket til Navaren. Den 3 7 4 m høye toppen ligger nord for Sørvær, med utsikt rett ut mot Nordishavet, der man i klart vær kan skimte boreriggene Goliat og Snehvit. Atkomsten er grei, men kanskje noe kjedelig, ettersom det skjer på den ny.anlagte grusveien fra Sørvær opp til et ra.daranlegg på toppen. Grusveien er på star.ten den desidert bratteste vi noensinne har gått. Selve toppen er militær, men ved å runde den nede i siden, opplever man et utrolig panoramaskue -helt bort til Tar.halsen i nordøst. Nordsandfjorden (3) er den ene av to en.dearmer av Sandfjorden på nordvestsiden av Sørøya. Det går en grei sti fra bilveien Breivikbotn -Sørvær over vannskillet til yttersiden. Den ender i en nesten kilome.terlang sandstrand, der vi på vår tur opp.levde hundrevis av reinsdyr som oppholdt seg på sanden og gresslettene innenfor. Ste.det har en spesiell plass i krigshistorien, ettersom den noen hundre meter lange Nordsandfjord-hula under krigen huset mer enn hundre beboere, som flyktet fra tvangsevakueringenkrigsvinteren 1944-45. Sørsandfjorden (4) er naboarmen til Nordsandfjorden, og også her går det en god sti fra bilveien Breivikbotn -Sørvær over vannskillet. Sandstranden er på over r km, og regnes som den lengste på Sørøya. Den innerste enden av både Nordsandfjor- den og Sørsandfjorden med nærliggende strandområder er vernet som naturreser.vater. Ytterst på vestsiden av fjorden ligger odden Sandfjordnæringen. Næring er be.tegnelse på den bratte avslutningen på mange halvøyer på Sørøya og ellers i Finn.mark. På motsatt side ligger Ofjordnærin. . gen. Mefjorden blir beskrevet på neste side. UTPOSTEN 8 • 2016 111 TEMA}:{ DEN SPESIELLE REISEN Sørvær (5) er uten tvil det største og mest levende fiskeværet på Sørøya, delvis beskyttet mot vinterstormene fra nord ved foten av omtrent 300 m høye topper. Sør.vær ligger der veien fra Hasvik ender og er et viktig sentrum for havfiske for de mange hobbyfiskerne som kommer til Sørøya. Stedet har skole og butikk og overnattings.steder. Sørvær ble kjent da den 211 m lange russiske krysseren «Murmansk» under slep slet seg julaften 1994 og havarerte i fjæresteinene rett utenfor Sørvær. Vraket ble fjernet i 2012. I juli hvert år arrangeres Sørøyfestivalen, en internasjonalt kjent hav.fiskefestival. Mefjord (6-se bilde på side 21) på nord.østsiden av Sørøya var det største og eneste kirkestedet i Hammerfest i middelalderen. Det nå fraflyttede stedet regnes faktisk som «forgjengeren» til Hammerfest by, grunnlagt i 1789. Sannsynligvis har stedet vært bebodd siden vikingtiden og hadde mange hundre innbyggere på det meste. Mange flyttet da ro Mefjord-fiskebåter for.svant på havet i løpet av en eneste natt, og mesteparten av stedets fiskere omkom. Alle husene ble brent av tyskerne 15. no.vember 1944. Petter fra Mefjord brukte 20 år av sitt liv på å lage den tre kilometer lange kjøreveien mellom Mefjord og Garn.vikveien. Tarhalsen (7) er den aller nordligste od.den på Sørøya og byr på en meget spesiell naturopplevelse. Den første fyrlykta ble tent i 1933, bygd sammen med Fyrvokter.veien, en tre kilometer meget spesiell sti og gangvei for fyrvokteren fra det 290 meter høye Høgfjellet. Den ble i 2007-09 restau.rert med rekkverk, fem trappestiger og en turhytte på Tarhalseidet -Tarhalsenhytta med tre køyeplasser. Formålet var å tilret.telegge for friluftsliv og opplevelser. Dron.ning Sonja åpnet formelt Fyrvokterveien 12. juli2016. Kjøttvikvarden (8) på 319 m høye Kjøtt.vikfjellet, helt nord på Sørøya, er mer enn 12 m høyt og det eldste byggverket i Ham.merfest kommune. Det er et monument over vår gamle kystkultur, oppført i 1853 av et arbeidslag fra Volda på Sunnmøre. Det ble satt som landkjenningsmerke -eller anduvningsmerke som det opprinnelig het-for de sjøfarende. Stedet byr på et fan.tastisk rundskue. Varden kan sees omtrent fire landmil til havs og er et mye besøkt turmål. Vi var der i stiv kuling og kunne virkelig føle på naturkreftene. Sandfjellet (9). På nordsiden av Sørøya finnes mange fantastisk store, hvite sand.strender, med områder med både flygesand og sanddyner. Det 223 m høye Sandfjellet ved Gamvik Gjestegård byr på en geologisk attraksjon, som er unik i Norge. Her er en nesten 300 m lang fjellside dekket av fin.kornet mineralsand, som fornyer seg selv ved spesielle vindretninger. Turen ned si.den gir samme følelse som det er å gå ned en bratt snøfonn -og stedet benyttes da også til «sandski». Rossefjellet(10) er vel 300 m høyt og lig.ger rett øst for enden av Akkarfjorden, med et fantastisk rundskue i alle retninger, ikke minst østover langs Hurtigruteleia mot Havøysund. Det bare to kilometer brede Ei.det består av sand og er det smaleste stedet for turen «Sørøya på tvers». Vi besteg top.pen fra sørøstsiden og passerte underveis bjørkeskogen, der Akkarfjords to kameler beitet. Spektakulært på tur å fotografere to-puklede dyr i skogen.. Den mer enn r2 m høye Kjøttvikvarden er det eldste byggverket iHammeifest kommune. Sandfjellet er en unik geologisk attraksjon i Norge. Tarhalsen er den aller nordligste odden på Sørøya og dronningen åpnet Fyrvokterveien ijuni 2 or6. Takk for oss! Vi kom til Sørøya, først og fremst for å oppleve vakker natur og kjente steder som Kjøttvikvarden og Tarhalsen. Vi kom ikke, som svært mange andre, for havfiske. Vi kom heller ikke, som noen andre, for å gå Sørøya på langs -sikkert i seg selv en utrolig opplevelse. Naturinntrykkene var mektige, men det som nok gjorde mest inntrykk var det folk fortalte om tysk.ernes brutale fremferd under krigsvinte.ren 1944-45. Om hvorledes mange tross brente hus og overgrep mirakuløst over.levde lidelser i steinhuler og på annet vis. Det gav oss et visst inntrykk av en åpen.bart underkommunisert del av krigshisto.rien. Takk for oss og tusen takk til alle hyg.gelige Sørøya-beboere som vi møtte! . ABLOVLANO@)HOTMAIL.COM UTPOSTEN 8 • 2016 .fl

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf