Artikler

En betydningsfull reise

Harald Bjarne Hellesen

En betydningsfull reise . HARALD BJARNE HELLESEN Kommuneoverlege, sand kommune jære leser, «Betydningsfull reise» er en god beskrivelse av yrkeskarrieren Kmin så langt. La gjerne denne reisen også bli sett på som en ønskeliste på hva jeg håper helsevesenet vil forbedre/fornye i framtiden, Mitt perspektiv er fra en fjordarm i Indre Ryfylke. Akkurat der Sandsfjorden deler seg i to. Saudafjorden ender opp i Sauda. Hylsfjorden strekker seg i retning Suldals.vatnet. Dette er gamle reiseruter for men.nesker som reiste mellom øst og vest i om.rådet vårt. Jeg studerte i Bergen fra 1990.1996. Etter endt turnustjeneste var jeg assistentlege ved barneavdelingen i Hauge.sund, allmennlege i Suldal kommune fra 1999 til idag, Fra 2011 til 2014 jobbet jeg som assisterende fylkeslege hos Fylkes.mannen i Rogaland. I tillegg har jeg under.vist sykepleiestudenter fra 1996 og fram til i dag ved Høgskolen Stord Haugesund, Jeg er sterkt påvirket av alle disse jobbe. ne jeg har utført. Hvis jeg skal sammenfat. te det som har hatt betydning i min faglige karriere eller «reise» er det følgende: 0 Ingen forskningsmetode kan påta seg bevisførsel, man kan i beste fall sann.synliggjøre noe (1), @ Alle gode egenskaper kan bli min egen fiende, om de blir for uttalte (fritt etter de lærerike forelesningene til Ingvard Wilhelmsen på 90-tallet i Bergen, når han omtalte «hjelper-syndromet» som han nok mer enn antydet at mange av oss helsepersonell har i perioder,) For min egen del har dette betydd: Jeg må forsøke åta vare på min egen helse også, En av de viktigste bøkene jeg har lest på min reise er nok Ingvard Wilhelmsens «Livet er et usikkert prosjekt» (2). fD Internkontroll er viktig. «Orden i eget hus» kaller Helsedirektoratet dette i sin veileder i sosial-og helsetjenesten (3), Både for oss selv, våre kolleger og våre ledere er internkontroll viktig. Tilsyns.myndighetene må hele tiden fortsette å ha en visjon om å jobbe med å ansvarlig.gjøre kommuner/helseforetak og dens ledelse når det gjelder internkontroll, Vi som er ledere av egne liv må hele tiden ha som visjon å ansvarliggjøre oss selv, både våre tanker og handlinger. Ha en riktig god jul alle sammen, REFERANSER 1. Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk fors.kning -en innføring.Oslo: Universitetsforlaget: 2013. 2. Ingvard Wilhelmsen. «Livet er et usikkert pro.sjekt». PAX Forlag A/S Oslo 2000. 3. Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial-og helsetjenesten. IS-1183. Veileder. 2009. . HARALD.BJARNE.HELLESEN@)GMAIL.COM li UTPOSTEN 8 • 20161 DEN SPESIELLE RrlSP.J ,:. MA

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf