Artikler

Nasjonal PKO-konferanse

Dag Helge Rønnevik

Nasjonal PKO-konferanse . DAG-HELGE RØNNEVIK• urpostensredaksjon Praksiskonsulentordningen lever i beste velgående, skal vi tro opp. møtet og engasjementet på den nasjonale PKO-konferansen som ble arrangert 1.-3.juni i Kristian. sand. Med utsikt til den flotte bystranda og bikinikledde hotell.gjester , tilbragte rundt 100 del. takere tre dager sammen for å diskutere veien videre for PKO som en del av løsningen for et mer helhetlig helsevesen. Det ble heldigvis også tid til seilas i skjær. gården, grilling og festmiddag med dans på lokalet. BAKGRUNN PKO Praksiskonsulentordningen (PK0) er et nettverk av leger som har til oppgave å forbedre pasientforløpet innen og mellom delene av helsetjenesten. Hovedoppgaven er å bedre samarbei.det mellom leger om diagnostikk, behandling og oppfølging, og pasient.perspektiv og -behov skal ivaretas. Praksiskonsulentordningen arbeider bl.a. med logistikk, kliniske retningslinjer, forbedring av henvisninger og epikriser, IT-kommunikasjon og avtaler mellom kommuner og helseforetak. Konsulen.tene får innspill både fra ledelse og leger i sykehus og kommuner om samarbeidsproblemer som oppstår mellom fastleger og sykehus. 0e holder kontakt med fastleger gjennom informasjonsbrev og allmennlegeut.valg. PK0 så dagens lys på Stord i 1995 og utviklet seg gradvis til en nasjonal ordning som ble forankret i en ramme.avtale mellom 0en norske legeforenin.gen (Dnlfl og alle landets helseforetak i 2005. I dag finner vi praksiskonsulenter i de fleste av landets helseforetak, og annet hvert år arrangeres det en nasjonal PKO-konferanse. Et mangfoldig program Primærhelsemeldingen, involvering av fast.leger i samhandlingsreformen, e-resept på sykehus, utfordringer med samstemming av legemidler, henvisningspraksis, fastle.gens sekretærrolle for sykehuset, infek.sjonsmedisinske erfaringer knyttet til flyktningestrømmen, akuttmeldingen, opp.følging av kreftpasienter, samarbeid med BUP, fastlegenes rolle i samhandling og EPJ-løftet var noen av temaene som stod på programmet. Konferansen var godt organi.sert i gode lokaler, og med dyktige konfe.ransierer som sørget for sammenheng og gode overganger. Det var til og med satt av tid til musikalske innslag, som ikke skal undervurderes når det gjelder effekt på høye skuldre. Kristiansand viste seg fra sin beste side, og de som deltok fikk et solid ut.bytte av de tre dagene, både faglig og sosi-alt. Konferansen ble åpnet av styreleder i Helse Sør-Øst, Ann-Kristin Olsen. Hun la i sitt åpningsforedrag vekt på at kropp og sinn må henge sammen. På samme måte som r. og 2. linjetjenesten må henge sammen. PKO er her et viktig bindeledd. Behov for medisinskfaglig ledelse i kommunene Jan Emil Kristoffersen, fagsjef i Legefore.ningen, guidet forsamlingen gjennom den nye primærhelsemeldingen, som han kal.te «samhandlingsreformen v.2». Han pek.te på at kommunene til nå ikke har klart å bygge opp tilstrekkelig kapasitet, at tjenes.tene er fragmenterte og at det er nødvendig med mer medisinskfaglig ledelse for å ut.vikle gode helsetjenester. Her ble det . vist til den ferske rapporten «Kommunal Styreleder i Helse Sør-Øst, Ann-Kristin Olsen åpnet PKO.konferansen på Scandic Kristiansand Bystranda r. juni 2016. UTPOSTEN 5 • 2016 ill NASJONAL PKO-KONFERANSE Den nye ledergruppen for PKO, Trygve Kongshavn, Anita Husveg, fan Morten Engzelius og Harald Hauge. ALLE Forn LARS JOHAN LYSEN legetjeneste -kan den ledes?» fra Agenda Kaupang som peker på at kommuneleger er helt sentrale for å lykkes med dette. Kris.toffersen informerte også om at det nå eta.bleres en ny lederutdanning for primærle.ger, i tråd med at styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten er et av sat.singsområdene til Dnlf. Etter innlegget kom det mange innspill fra salen som ga en god diskusjon: • Det er et problem dersom vi skal inn tid.ligere og tidligere på all slags diffusitas. Det vil bli en kjempedriver i overdiag.nostikk og forbruk av helsetjenester. Vi må tørre å si nei! • Fokus bør være på de som er storforbru.kere av helsetjenester. Øke pasientens egenmestring, gjennom primærhelse- Gisle Roksund og Harald Hauge. team, men det må bygges opp med øko.nomiske incentiver (9 av ro spørsmål i helsevesenet kan løses med penger). • Skal vi oppfylle mål i primærhelsetje.nestemeldinga, må vi legge ned dagens FLO og gjøre det kommunalt! Da trenger vi i såfall dobbelt så mange leger... En ny digital hverdag Regin Hjertholm er en allmennlege som over lang tid har vært engasjert i utviklingen av digitale løsninger i fastlegers journalsyste.mer, og han er sentral i allmennlegeforenin.gens referansegruppe for EPJ-løftet. Hjert.holm ga virkelig forsamlingen et blikk inn i en ny digital hverdag med sitt innlegg, der han også viste til sitt eget legekontor (Eids.våg legesenter) som er ett av seks kontor som nå prøver ut nye digitale løsninger over Helsenorge-plattformen. Her foregår det meste digitalt: pasienter kan bestille time og resepter på internett, og det er lagt til rette for digital kommunikasjon fan Morten Engzelius. med pasienter. Brev, henvisninger, sykemel.dinger -alt sendes digitalt! Gjennom EPJ.løftet samarbeider fagfolk, EPJ-leverandører og det nye direktoratet for e-helse om å utvi.kle gode løsninger for blant annet elektro.nisk overføring av journaler, dialogmeldin.ger lege-lege, synonymordliste for labprøver, elektronisk multidose og verktøy for kon.troll over medisinlister. Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming var også hoved.tema i innlegget til Harald Hauge, fastlege og praksiskoordinator i Bergen. Nå når sy.kehusene har tatt i bruk e-resept krever det økt oppmerksomhet og oppfølging fra både fastleger og sykehusleger. Når leger ikke forstår forskjellen mellom «legemid.ler i bruk» på sin egen skjerm og hva som ligger i reseptformidleren (RF), kan det føre til dobbeltforeskrivninger med fare for pasientsikkerheten. PKO Bergen har bidratt til en rekke møter med aktuelle aktører for å få avklart at det er et felles dugnadsarbeid å sørge for korrekte lege.middellister -det er ikke et ansvar for fastlegene alene. Og det å bruke e-resept er ikke nødvendigvis tidsbesparende, det er et verktøy som det tar tid å bruke. Hjert.holm kom også med en klar oppfordring: «Dette MÅ vi kjøre dugnad på! Ellers kommer farmasøytene og alt blir bare rot...». Han la vekt på at det faktisk er gøy å få oversikt, at det gir en stor gevinst åta seg tid til å gjøre gjennomganger, og at man etterpå kan kjenne på stolthet over å utføre godt legearbeid. .fl UTPOSTEN 5 • 2016 fan Magne Linnsund presenterte hovedpoen.gene i akuttmeldingen, men fikk klar tilbake.melding fra salen, Vi trenger ikke flere veiledere eller rapporter, men flere fastleger. Organisering og utvikling av PKO Innledningsvis ble det avholdt et eget møte for praksiskoordinatorene der orga.niseringen og videreutviklingen av PKO var hovedtema. PKO-rådet som ble oppret.tet av sentralstyret i Legeforeningen i 2010, er av rådet selv foreslått nedlagt på grunn av liten aktivitet. Rådet har vært ledet av bl.a. Gisle Roksund og Torgeir Hoff Skavøy. Det som til nå har vært et PKO-arbeidsut.valg ble derfor gitt et mandat til å utgjøre den «Nasjonale PKO Arbeidsgruppen» som skal jobbe videre med utviklingen av PKO. Denne gruppa består av Trygve Kongshavn (Vestre Viken), Harald Hauge (Helse Bergen), Jan Morten Engzelius (Hel.se Sør-Øst) og Anita Husveg (Helse Nord). I tillegg har de knyttet til seg Odd Jarle Kvamme fra Stord som konsulent. Med.lemmene ble oppnevnt på «Koordinator.møtet» i forkant av landskonferansen, og vil ha sitt første møte 2. november 2016. Det ble også bestemt på dette møtet at tittelen «praksiskoordinator» skal byttes ut med «leder PKO». Senere holdt Jan Mor.ten Engzelius et innlegg om PKOs organi.sering, dimensjonering og forankring. Eng.zelius er en regional PKO-leder i Helse Sør-Øst, en funksjon han er alene om å ha foreløpig. Et av hans forslag var at det må opprettes regionale PKO-ledere i alle regio.ner, samt et «interregionalt» (nasjonalt) PKO-nettverk med r representant i hvert RHF (regionale helseforetak) med kontakt.flate mot de regionale samhandlingsdirek.tørene i de samme RHF-ene. For å få effekt av ordningen bør det være minst to prak.siskonsulenter knyttet til hvert sykehus, i minst 20 prosent stillinger. Budskapet var at PKO kan gi mye for pengene, men at det må opp på et visst nivå før man ser effek.ten. I Norge er Vestre Viken et lokomotiv i PKO med hele 4,7 årsverk. Avsluttende kommentar Det har blitt stilt spørsmålstegn ved ordnin.gens eksistensgrunnlag og organisering, sist ved en kronikk i Tidsskriftet nr. r6 2015 av Odd Jarle Kvamme, fastlege på Stord som regnes som ordningens «gudfar» i Norge. Han skrev at for å unngå at ordningen kun blir et talerør for sykehusene, er en revitali.sering nå nødvendig. Ordningen har heller ikke har vært nevnt i et eneste oppdragsdo.kument fra departementet til de regionale helseforetakene, KS har vært likegyldig til ordningen, PKO er ikke tatt inn i de lovpå.lagte avtalene mellom kommuner og helse.foretak, og PKO ble heller ikke nevnt med ett Petter Brelin. ord i den nye primærhelsetjenestemeldingen. I 2014 ga imidlertid Dnlf ut en ny veileder for PKO, og signalene fra årets konferanse tyder ikke på at PKO står for fall. Tvert i mot er det mye som tyder på at PKO kan bli et sentralt verktøy for å oppnå intensjonene i samhandlingsreformen, selv om forankrin.gen pr. i dag er svak. Ikke minst kan PKO sikre fastlegenes plass rundt bordet, etter.som de ikke er en part i avtalene som er inn.gått mellom helseforetakene og kommune.ne. Her var det spennende å høre om samhandlingsutvalget for fastleger (SUFF) som er etablert ved Østfold sykehus. Den største utfordringen som det blir pekt på er å dokumentere at PKO faktisk er til nytte, og i neste omgang utvikle ordningen slik at di.mensjonering og organisering blir den no.enlunde lik i alle helseforetak. Den nye le.dergruppen for PKO har en utfordrende men spennende jobb foran seg! Kanskje kan PKO få sitt comeback, selv om den ble glemt av de som utformet samhandlingsreformen. Båttur med reker på menyen i skjærgården.

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf