Artikler

Rapport fra WONCA EUROPE - København juni 2016

Trygve Skonnord

Rapport fra WONCA Eur . TRYGVE 5 KD NN DR D • Fastlege ved Re legegruppe, Revetal, og PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, Univ. i Oslo WELCOME TO WONCA EU ROPE 2016 15.-18. juni 2016 ble WONCA Europe Conference arrangert i København. Over 3000 deltakere deltok, og 108 av dem kom fra Norge. Vi var også representert med to personer i den vitenskapelige komiteen og arrangø.rene hadde lagt et godt grunnlag for at konferansen skulle bli vellykket. WONCA er verdensorganisasjonen for all.mennleger, med det fulle navnet World Or.ganization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practi.tioners/Family Physicians (Kortnavn: World Organization of Family Doctors). Hele r r 8 medlemsorganisasjoner og 500 ooo all.mennleger som representerer 90% av ver.dens befolkning er med i organisasjonen. Arbeidet er delt på 7 regioner, hvor WON.CA Europe er en av dem. Under årets kon.feranse ble vår egen Anna Stavdal valgt til president i denne regionen, De fleste norske allmennleger forbinder nok WONCA med konferansene som ar.rangeres. Disse arrangeres både som ver.denskonferanser, regionkonferanser og enkelte tematiske konferanser, Man har Den vitenskapelige komiteen ved WONCA. også satset på egne konferanser og un.derarrangementer på ordinære konferan.ser for ferske allmennleger gjennom Vasco Da Gama-bevegelsen, Det var også tilfelle på konferansen i København med en egen pre-konferanse, workshop og sosiale akti.viteter. Det er sjelden at så store allmennlege.konferanser arrangeres i Norden. Årets Eu.ropa-konferanse ble da også til ved et sam.arbeid mellom de nordiske landene. Den vitenskapelige komiteen ble ledet av dan.ske Peter Vedsted, mangeårig redaktør i Scandinavian Journal of Prima ry Health Care, Norge var representert i komiteen med Guri Rørtveit og Anja Maria Brænd. Norge bidro også med mange gode fag.lige innslag på København-kongressen. Esperanza D(az fra Universitetet i Bergen ledet en 'workshop'. Bernadette Kumar fra Universitetet i Oslo holdt keynote-forelesningen «Inequalities Jørund Straand presenterte en poster for Universitetet i Oslo. .+• UTPOSTEN 5 • 2016 Ope København juni 2016 Plenumssalen rommet over 3000 deltakere. in health -the issue of migration». Vi bi.dro også med å arrangere ro workshops, r r symposier og r 9 «oral presentations» i til.legg til ro elektroniske postere og to vanli.ge postere. Med hoder og hjerter Arrangørene ønsket å vie kongressen til de store viktige temaene i internasjonal pri.mærmedisin. Eksempler på dette var ulik.heter i helsevesen, det aldrende Europa, diagnostisering, den framtidige allmenn.medisin og hvordan det å satse på allmenn.medisin kan bidra til at man kan forbedre helsevesenet. Til å snakke om dette hadde man fått internasjonale kapasiteter til å hol.de keynote-forelesningene: Paul Glasziou (Australia), Martin Marshall (UK), Martin Roland (UK), Kaisu Pitkala (Finland) for.uten vår egen Bernadette Kumar. Med konferansetittelen «Family Doctors with Heads and Hearts» ønsket arrangørene å understreke respekten for den humanis.tiske siden av det profesjonelle arbeidet -re-spekten for pasientene våre og deres ønsker og behov. Her satte arrangørene et godt ek.sempel selv, med å gi pasientene en stemme gjennom Ulrika Sanden. Hun var første ta.ler ut to dager på rad i plenum. Hennes be.retning om hvordan hun selv ble syk og gjort til en 'kasteball' i systemet -før all.mennlegen hjalp henne på riktig vei -ble en påminner om viktigheten av å lytte og være tilstede med både hoder og hjerter. Min kongress Jeg hadde bare vært på Wonca Europe en gang tidligere, i Firenze 2006. Den gangen syntes jeg det var stort og uoversiktlig, men opplevde det spennende å møte kol.leger fra hele verden og dele erfaringer med dem. Årets kongress var enda større, men jeg ble imponert over både det faglige nivået på arrangementet og gjennomførin.gen. For det første ble jeg slått av den enor.me hallen som huset plenumforelesninge.ne med over 3000 deltakere. Deretter for.delte vi oss rundt på 24 parallelle sesjoner med workshops, symposier og presentasjo.ner av forskningsresultater på forelesnin.ger, fem-minutts-presentasjoner av elek.troniske postere og papirpostere. Jeg syntes alle keynote-forelesningene var gode, og jeg anbefaler andre interesser.te å se videoopptak av dem på kongressens hjemmeside: www.woncaeurope2or6.com/ videos-from-keynote-sessions Hvordan velger man så en av 24 paral.lelle tilbud? Jeg hadde på forhånd lastet ned det 89 sider lange programmet og fulg.te to hovedprinsipper. For det første ønsket jeg å høre på norske forskningskolleger og for det andre gikk jeg etter egne interesser. Første parallellsesjon møtte jeg imidlertid en stengt dør. Jeg var ikke alene om å ønske å lære litt dermatoskopi på en workshop, så jeg burde nok ha kommet mer enn to minutter før oppstart ... Det var imidlertid mange andre tilbud -og jeg valgte en UVI.workshop i stedet. På dette feltet gjøres det mye spennende forskning, bl.a. i Norge gjennom Antibiotikasenteret for primær-. medisin (ASP). Ellers var det et stort spek- UTPOSTEN 5 • 2016 .fl Herkan man trenepå å legge inn spiral uten fare for peiforasjon. Åse Ruth Eggemoen holderet foredrag om forskningensin på vitaminD. ter av temaer og jeg fikk med meg litt av hvert: psykiatri, forskningssamarbeid, vitamin D, guidelines, eldremedisin og plantar fasciitt. Industrifri mingling I pausene ramlet jeg og de andre deltakerne ut i fellesarealene, og her kunne vi se på pos.tere, mingle med andre deltakere og snakke med utstillerne. Årets kongress var imidler.tid fri for utstillere fra legemiddelindustri.en. Det er ikke noe nytt for oss på norske kurs, men dette var den første WONCA.kongressen uten finansiering av pilleindus.trien. Jeg savnet dem i alle fall ikke, og det virket som om det var stor enighet om at dette var en riktig utvikling. Utstillerne in.kluderte utstyrsprodusenter, offentlige til.bydere av legestillinger, vikarbyråer og for.skjellige kongressarrangører. Vi kunne også få prøve oss på en «skills lab» innen emnene mikroskopi, gynekologi og ultralyd. WONCA-RUN 2016 Årets WONCA-kongress ønsket å motivere til en aktiv livsstil ved å arrangere et ufor- Morgenstemningfor WONCA-RUN-deltakere. melt løp fredag morgen. Startkontingen.ten på ro Euro gikk til Dansk Røde Kors, og rundt roo deltakere troppet opp sammen med meg kl 07:00 i parkområdet ved kon.gressenteret. De fire kilometerne var jo paddeflate, men morgengrums og for lite trening samt et uforbederlig konkurranse.instinkt gjorde det til en tung øvelse for meg. Samtidig var det en god mulighet til å treffe nye kollegaer på en uformell måte, og etterpå var det fin stemning hos både vinnere og oss andre! Delta på kongresser? Med ro8 deltakere fra Norge, var det fem andre land som hadde flere deltakere, og både Portugal, Nederland, Sverige, Spania og Danmark slo oss grundig her. Det er litt rart at ikke flere av våre norske kolleger be.nytter anledningen til å delta, og særlig når det var så kort reisevei som i år. Alle WON.CA-kongresser er automatisk godkjent til å gi tellende timer, og for oss som er spesia.lister i allmennmedisin får man også dek.ket en del reise-og oppholdsutgifter gjen.nom Fond IL Hvis noen kjenner lysten til å delta senere, kan jeg røpe at neste Wonca Europe i 2017 blir arrangert i Praha og i 2018 i Krakow. Fle.re opplysninger finner du på WONCAs nett.side: www.globalfamilydoctor.com. Noen kollegaer skal kanskje til Rio de Janeiro i Brasil i november? Da arrangeres nemlig WONCA World Conference. En god anledning til å oppleve Brasil og se OL.anleggene fra årets arrangement. Forøvrig bør det også nevnes at Nordisk kongress for allmennpraksis i 2017 arrangeres på Is.land 14.-16. juni (www.nordicgp2o17.is). Der skal i hvert fall jeg være med -og kan.skje treffer jeg deg også? . TRYGVE.SKONNORD@MEDISIN.UIO.NO WONCA 2016 PRAKSISBESØK I forbindelse med Wonca-konferansen inviterte Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) til praksisbesøk hos danske allmennpraktikere. Flere enn 350 deltakere tok imot dette tilbudet -fordelt på 34 praksiser på formiddagen før selve konferansen åpnet. Jeg selv tok toget til forstaden Holte nord for selve København og ble tatt imot av Pernille Marie Koch og Louise D. Matthiesen sammen med fem andre kolleger fra Sverige, Nederland, Makedonia og Sør-Korea. Pernille driver en solopraksis, mens Louise deler praksis med en mannlig kollega på den andre siden av kvartalet. Vi fikk se begge praksisene og høre deres erfaringer med deres måte å organisere praksisen på. Selv om Danmark også har fastlege.ordning, fikk jeg inntrykk av at det like-vel var noen forskjeller til den norske ordningen. Praksisene er nok generelt mindre enn hos oss, og i de fleste jobber det også sykepleiere lønnet av legen. For å få en fastlegestilling må man være spesialist i allmennmedisin, og spesialise.ringen foregår over fem år -gjennom å jobbe i utdannelsesstillinger i allmenn.medisin og på forskjellige avdelinger i sykehus. 98 prosent av danskene er med i fastlegeordningen som dermed gir dem gratis konsultasjoner. Det var en heterogen gruppe som del.tok på besøket hos Pernille og Louise, og gruppa delte ivrig erfaringer og informa.sjon om praksisorganisering med hver.andre. Selv om vi aldri hadde møtt hver.andre før, merket vi likevel at vi hadde mye til felles i form av yrkesstolthet, faglig interesse og også noen frustrasjoner rundt arbeidet vårt. Kollegialt fellesskap over danske koker. Fro v. earl Englund (Sverige), Gjorgji Stanoevski (Makedonia), Barend Kooistro (Nederland), Louise Motthiesen /Oanmark), Pernille M. Koch (Danmark), Anders Lundqvist (Sverige) og Sang Keun Hahm. (Sør-Korea). 11•• UTPOSTEN 5 • 2016

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf