Artikler

Bokanmeldelse – «Publisere og presentere» av Magne Nylenna - En nyttig bok om formidling og publisering(fortsatt)

Dag-Helge Rønnevik

BOKANMELDELSE I En nyttig bok om formidling og publisering (fortsatt) PUBLilSEHE Øpresentere Medisinsk fag!Ofmidlirlg i leori og prøk-515 Magne Nylenna Publisere & presentere Medisinsk formidling i teori og praksis Gyldendal Akademisk Bokmål 2. utgave 2015 264 sider ISBN/EAN: 9788205490123 Da denne boka kom ut første gang i 2008 fikk den svært god mottakelse her i Utpos.ten, og ble beskrevet som en gledelig nyhet til alle som driver med medisinsk formid.ling i skrift eller tale. Det er ingen grunn til å konkludere noe annerledes i denne an.meldelsen, bortsett fra at forfatteren kan.skje ikke helt har tatt inn over seg at vi le.ver i en ny digital hverdag. Dette er en nyttig og god bok som kan passe inn i man.ge bokhyller -også ute i kommunene. Boka Publisere og presentere av Magne Ny.lenna ble utgitt første gang i 2008. Denne nye utgaven på 262 sider er gitt ut på Gyl.dendal forlag, og kan med sitt passende for.mat og soft-back leses både i senga og på bussen. Boka er enkelt illustrert med en del humoristiske tegninger og tabeller, og nøkkelpunkter innrammet i grønne bok.ser bidrar til å gjøre boka lettlest. Nylenna oppgir i forordet at målgruppa for boka er li:• UTPOSTEN 5 • 2016 leger og annet helsepersonell «som ved en eller annen anledning skal skrive student.eller masteroppgaver, publisere vitenska.pelige artikler eller holde foredrag». Jeg leser boka ved å hoppe fra kapittel til kapittel, og den overrasker meg positivt med et stort spennvidde i tema og innhold. Boka har to hoveddeler; teori og praksis. I teoridelen blir vi introdusert for hvorfor det er viktig med formidling og publise.ring, teorier rundt skrift og tale, fakta om det historiske tidsskrift og publiseringse.tikk. Vet du f.eks. hva impaktfaktor eller peer review betyr? Forstår du deg på mas.semedias tilnærming til helsestoff? Vet du hva som er krav til en originalartikkel i et tidsskrift, eller hva som egentlig kjenne.tegner en god doktoravhandling? Er du kjent med IMRAD-strukturen? I praksis.delen av boka vil de fleste kunne finne nyt.tige tips til artikkelskriving, hvordan skri.ve på engelsk, utvikling av manuskript til artikler, arbeid med doktorgradsavhand.lingen, skrive gode møtereferater, bokom.taler, kronikker m.m. Det er egne kapitler også for muntlig formidling, bruk av po.werpoint og det å lage postere. Her vil de fleste kunne finne nyttige tips, til og med til konfirmasjonstalen. Fagformidling er en viktig del av hverda.gen for alt helsepersonell, og behovet for slike bøker er udiskutabelt. Dette er en bok som favner bredt, og som toucher innom mange matnyttige temaer, uansett om du er kliniker, samfunnsmedisiner, student el.ler forsker. For meg ble dette ei bok av ty.pen «hvorfor har jeg ikke skaffet meg den.ne tidligere»-bok. Det jeg savner er mer kjøtt på det digitale beinet -det vil si et fyl.digere kapittel om hvilke muligheter og utfordringer vi har fått gjennom «game.changeren» sosiale medier og bloggforma.tet som mange fagfolk allerede har tatt i bruk på ulikt vis. I boka har Nylenna be.grenset dette til et kapittel om internett på knappe to sider, men peker allikevel på at dette vil være sentralt i årene som kom-mer: «Utviklingen av nettbruk har gått utrolig raskt, og kombinasjonen av nettpu.blisering og sosiale medier vil ganske sik.kert skape nye muligheter for interaktivi.tet». Det å formidle og publisere sine resulta.ter bør ikke være viktig bare på universite.ter og i helseforetak, men også i den almin.nelige hverdagen ute i primærhelsetjene.sten. Kunnskapsløft i kommunene er et av satsingsområdene i HelseOmsorg2 r, og kommunene gjør ingen stor feil om de skaffer denne boka til sine ansatte. Det samme gjelder for alle samfunnsmedisine.re og allmennleger som ønsker å bidra til kunnskapsutvikling på sine arbeidsplas.ser. Jeg vil derfor anbefale denne boken til Utposten sine lesere på det varmeste. De som skal høre på de neste foredragene de.res kommer også til å være takknemlige for det! DAG-HELGE RØNNEVIK Utpostens redaksjon 

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf