Artikler

Leder: Mellom byråkraten og brukeren

Badboni El-Safadi

LEDER I Mellom byråkraten og brukeren Fastlegen bruker tid på å utrede og henvise pasienter til ulike instanser etter behov. Men for mange fastleger er det en stor berikelse i arbeidsdagen å utføre praktiske prosedyrerer selv, lokalt på kontoret. Enten å fjerne en føflekk, sette inn spiral eller ta en 24.timers ambulant blodtrykksmåling. Prosedyrelisten for fastleger er lang, og således er muligheten for å finne noe man liker å jobbe med på eget kontor stor. Øyvind Vesterfjell har sett nærmere på hvorfor noen leger velger å henvise til spesialisthelsetjenesten der andre selv utfører behandlingen på eget fastlegekon.tor. Han lurer på om økt fokus på kompe.tanse i praktiske prosedyrer hos allmenn.praktikere kan bidra til å løse utfordringer i fremtidens helsetjeneste med stadig voksende ventelister. Alta legevakt går frem som et svært godt eksempel på tverrfaglig samarbeid, og Magnus Hjortdahl deler sine erfaringer med Utposten sine lesere. En gang i måneden velger den akuttmedisinske prehospitale kjeden i Alta å trene sammen for å fremme bedre behandling av kritisk syke og hardt skadde pasienter. Helen Brandstorp intervjues i dette nummeret og er en engasjert kvinne med mange jern i ilden. En av hennes fanesaker er kompe.tanseheving i akuttmedisin og motivasjon til lokale akuttmedisinske miljøer i det ganske land til å øve det sammen. NAV har etter anbefaling fra Arbeids-og sosialdepartementet startet et eksperi.ment i Hordaland for å se om det er mulig å få ned sykefraværet og bidra til at flere holdes i arbeidslivet. Dersom pasienten har vært sykemeldt i seks måneder skal pasienten vurderes av en annen lege som på nytt skal se på muligheten for at pasienten kan komme tilbake til gradert eller eventuelt fullt arbeid. Anne Kverne.land Bogsnes informerer om prosjektet. Det argumenteres for at det å ha en jobb å gå til på mange måter fremmer helse, gir følelse av tilhørigheten til fellesskapet og samfunnet for øvrig. Med andre ord er det en ting som ikke har forandret seg i allmennlegens eller NAV sin arbeidsdag, nemlig at det er pasienten som er i fokus. Fastlegen skal samarbeide med en rekke instanser for å hjelpe; fremme helse, forebygge og behandle sykdom, samt være bindeleddet mellom byråkraten og brukeren. Allmennlegens rolle begrenser seg ikke kun til behandlingen av sykdom. I en stadig mer deltajestyrt hverdag med strengere krav til dokumentasjon må fastlegen også holde tritt med nye retningslinjer, behandlingsstrategier, stortingsmeldinger og forskriftsendringer. I vårens utgaver av Utposten fremkom det at flere allmennleger har etterspurt bedre samarbeid med NAV. En sentral del av fastlegens arbeidsoppgaver er å sørge for at de pasientene som trenger det får oversendt nødvendige helseopplysninger til rette instans for at pasientene skal få den økonomiske støtten de har krav. Njål Flem Mæland ønsker å bedre det praktiske arbeidet i trygdemedisin ved å gi ro råd til hvordan man skriver en god legeerklæring. Medredaktør i Utposten Mona Søndenå skrev i forrige nummer et leserbrev der hun ønsker at hennes lange erfaring med egne pasienter skulle veie tyngre enn uttalelsene til tilfeldige LIS leger på sykehus der legene ikke har så god kjennskap til pasienten. I direkte tale ble det fremsatt spørsmål og disse besvares i leserbrevet fra Ragnhild Jordet. Med Mælands ro råd og Jordet sitt kontante svar på spørsmål om fastlegens sentrale rolle i NAV sine beslutninger, er det nå en gylden mulighet til å bedre samarbeidet med NAV i fremtiden. Fornøyelig lesing. BADBDNI EL-SAFADI I UTPOSTEN 5 • 2016 Mi

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf