Artikler

Kvalitetsstafett: Læringsnettverk. Verktøy for å analysere pasientdata.

Sirin Johansen

Kvalitetsstafett: Læringsnettverk. Verktøy for å analysere pasientdata. KVALITETSSTAFETT Flere legekontor er i gang med rutiner for kontinuerlig kvalitetsarbeid. Det er uvant og tidkrevende og vi trenger gode og kreative innspill. La oss derfor hjelpe hverandre gjennom en kvalitetsstafett 1 Vi utfordrer legekontor til å fortelle om noe de har gjort for å bedre eller opprettholde god kvalitet. Det kan være små endringer som har gitt stor gevinst, nye rutiner som oppleves positivt, brukerundersøkel.ser som er gjennomført eller erfaringer som gjør at legekontoret fungerer bedre som en enhet. Den som skriver -gjerne en medarbeider -får i oppgave å utfordre et annet legekontor til å fortelle sin kvalitetshistorie. Slik kan vi få innblikk og inspirasjon og dra nytte av hverandres erfaringer. Velkommen til de gode kvalitetshistoriene! Læri ngsnettverk. Verktøy for å analysere pasientdata Vi ved Nordbyen legesenter i Tromsø har i mange år vært opptatt av kvalitetsarbeid og takket derfor ja cia Legeforeningen i fjor invi.terte til å være med i Læringsnettverk for kvalitetsarbeid. Det var tre legekontor i Troms som ønsket å delta: Senjalegen på Silsand, Langnes Lege.senter i Tromsø og oss. Alle starta året med å kartlegge legekonto.rene sine ved hjelp av metoden Maturity Ma.trix, en kartlegging av sterke og svake sider ved driften av legekontoret. Vi på Nordbyen var fornøyd med flere områder av driften, men på et område var vi svake, og det var å bruke egen pasientdata. Vi bruker Winmecl journalsystem og sta.tistikk programmet der er ikke spesielt bra. I læringsnettverket fikk vi tilbud om å bru.ke et uttrekksprogram som heter Mec!Rave, ved hjelp av dette dataprogrammet kan man hente ut pasientdata på to hovedmåter: statis.tikk rapporter og sykdomsrapporter. I statistikkrapportene har vi forsøkt å finne svar på: • I hvor stor grad får pasientene komme til sin fastlege og ble dette verre eller bedre et.ter innføring av Time Samme Dag? Har noen leger underkapasitet eller overkapa.sitet' • Hvilke forskjeller er det på listene i forhold til diagnoser, for eksempel psykiatri diag.noser? • Hvilke prøver tar vi på labben? Tar noen leger betydelig mer prøver enn andre? • I hvor stor grad henviser vi pasientene til andrelinjetjenesten, er det store forskjeller på legene? I sykdomsrapportene har vi forsøkt å finne svar på: • Hvor mange diabetes pasienter har vi på legesenteret og hvordan er antallet i for.hold til prevalensen i befolkningen? Hvor ofte tar vi glucose av våre pasienter? • Hvordan ligger vi an med å hjelpe pasien.tene til å nå sine behandlingsmål for Dia.betes behandlingen? Vi fikk svar på de fleste av disse spørsmålene, noe som førte til spennende diskusjoner om fag og administrasjon. I året som er gått har vi jobbet enkeltvis, sammen på legekontoret i smågruppe og sammen med de to andre legekontorene på tre fellessamlinger. Det å delta i et Læringsnettverk har vært givende, det har vært inspirerende å høre hva de andre kontorene har jobbet med, både medarbeidere og leger har utvekslet erfarin.ger og det har vært greit å ha litt press over seg slik at kvalitetsarbeidet faktisk har blitt gjen.nomført. Anbefales! Jeg utfordrer sykepleier Anita Ustacl hos Senjalegen. Si rin Johansen fastlege i Tromsø UTPOSTEN 6 • 2012

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf