Artikler

Relis: Antidepressiva og sibutramin (Reductil)

C RE LIS il Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) er et gratis tilbud til helsepersonell om produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Vi er et team av farmasøyter og kliniske farmakologer og besvarer spørsmål fra helsepersonel om legemiddelbruk. Det er her gjengitt en sak utredet av ?lELI S RELIS som kan være av interesse for Utpostens lesere. RELIS Sør (Rikshospitalet) tlf: 23 07 53 80 • RELIS Øst (Ullevål US) tlf: 23 016411 • RELIS Vest (Haukeland sykehus) tlf: 55 97 53 60 RELIS Midt-Norge (Regionsykehuset i Trondheim) tlf: 73 55 01 58 • RELIS ord-Norge Regionsykehuset i Tromsø) tlf: 77 64 58 92 Antidepressiva og sibutramin (Reductil) Spørsmål til RELIS RELIS har fått en henven.delse om bruk av sibutramin (Reductil) hos pasienter som står på antidepressiva som enkelte tricykliske mid.ler og SSRI. Kan disse mid.lene brukes samtidig? Sibutramin virker først og fremst ved å hemme reopptak av serotonin og noradrenalin. Virkningsmekanismen gjør at det er økt risiko for bivirk.ninger når sibutramin kombineres med andre legemidler som hemmer opptak av transmittorsubstanser (]). Samtidig bruk av to serotoninstimule.rende legemidler har vært assosiert med serotonergt syndrom og det tilrådes å unngå slike kombinasjoner eller eventuelt monitorere pasienten nøye der.som behandling med sibutramin og andre midler med lignende egenskaper er nødvendig (2). For psykofarmaka er dette påpekt spesielt i forbindelse med bruk av sibutramin og SSRI/venlafaxin. Vi har ikke funnet rapporter som beskriver økt risiko for serotonerge bivirkninger ved samtidig bruk av sibutramin og tricykliske antidepressiva, men det virker rimelig å følge samme resonnement for alle legemidler som hemmer serotoninopptak. Det er flere forsiktighetsregler og kontraindikasjoner knyttet til bruk av sibutramin. Blant disse er psykisk sykdom (det er vist potensiell antide.pressiv effekt i dyreforsøk, og det utelukkes ikke at sibutramin kaneindu.sere en manisk episode hos pasienter med bipolar lidelse) og samtidig eller nylig bruk av MAO-hemmere eller andre sentraltvirkende legemidler som antidepressiva og antipsykotika (3). Konklusjon: Ut fra en vurdering av stoffenes virkningsmekanisme og foreliggende ad.varsler mot samtidig bruk av to serotoninreopptakshemmende midler, er vår vurdering at slike legemiddelkombinasjoner bør unngås. Det er grunn til å forvente en økt risiko for serotonerge bivirkninger. Tone Westergren, seksjonsleder, cand. pharm. Øyvind Melien, assistentlege, RELIS Sør, Rikshospitalet Referanser: I. RELIS database 2003; sp. nr. 2480, RELIS Vest. 2. Sibutramine. Clinical Pharmacology database, copyright 2004, Gold Standard Multimedia. 3. Preparatomtale (SPC) Sibutramin. http://www.legemiddelverket.no/spc/spc.htm (Sist endret: 27. november 2002). UTPOSTEN NR.7 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf