Diverse informasjon

Diverse informasjon: Løvetannprisen 2004 INFO m Løvetannprisen 2004 Norge er et bondeland. Bygdeintelligentsia og folkedan.ning er to sentrale begreper i utviklingen av det moderne Norge. Vår prisvinner har røttene sine dypt ned i denne dannelses.tradisjonen, med foreldre fra Vestlandet, selv oppvokst i en bygd på indre Østland i nærheten av sitt nåværende bosted. Årets løvetann utviklet seg til å bli en kritisk venstreintel.lektuell opprører med en aldri hvilende radar på leting etter sannhet, gyldighet og mening. Løvetannen 2004 er opprører, men ingen bråkebøtte. Velta.lende og overbevisende på sakens vegne, beskjeden på egne. Gjennom prisvinnerens politiske aktivitet i studietiden, via lokal EU-kamp, til faglig innsats for de svakeste i samfun.net går det en bokstavelig rød tråd. For noen uker siden rul.let årets TV-aksjon over skjermene. Vår egen bakgård var tema. Å være rusmisbruker, fattig og syk er sannsynligvis et helvete uansett. Å være rusmisbruker, fattig og syk i et sam.funn som velter seg i matspalter, reisebilag og boligmagasi.ner understreker også at man er utstøtt, annerledes og uver.dig. I erkjennelsens navn må det sies at vår profesjon har vært med på å støte rusmisbrukerene ut ved ikke å interes.sere oss, ikke orke, lukke kontordørene våre og nekte dem status som verdige pasienter. Årets løvetann har gjort det motsatte: interessert seg, orket og behandlet dem ordentlig. I tillegg tatt mål av seg til å ut.vikle fagområdet rusmedisin. Gjennom mange år har vår Lø.vetann viet store deler av sin praksis til rusmisbrukerne, in.tegrert i sin daglige allmenn. praksis. I tillegg har prisvinneren skrevet artikler, holdt fo.redrag og delt sine erfaringer med fagmiljøet. Vi andre har blitt klokere, noen av oss litt skamfulle. Vi vil særlig takke for en forbilledlig artikkelserie i Utposten, der hovedbud.skapet er at det er mulig, viktig, utfordrende og givende å arbeide med rusmisbrukere. Det er også en ekstra glede for oss å gi Løvetannprisen til en av Utpostens redaktører, som en ekstra honnør på deling til de som holder dette unike dugnadsprosjektet oppe. Norsk selskap for allmennmedisin er stolt av å innlemme deg blant sine løvetenner. Måtte den dirrende uroen du ska.per aldri falle til ro! Gratulerer med Løvetannprisen 2004, Ivar Skeie! NSAMs forfatterstipend 2004 Det forelå fem søknader hvorav fire ble bedømt som aktu.elle for sti pen det. Disse fire var: -Reidun Brun vatne, med bokprosjekt om Flyktninger og asylsøkere i primærhelsetjenesten -Ole Richard Haavet og medforfattere som skriver lære.bok i ungdomsmedisin Kirsti Malterud, John Nessa, Per Stensland og Janecke Thesen med bokprosjektet Legekunst i praksis, en lære. bok for legestudenter -Helge Istad, indremedisiner, med bok rettet til hjertepa.sienter og deres fastleger Vi i NSAM er glade for å se at det skrives mye i og om vårt fag! Årets forfatterstipend går til Reidun Brun vatne med boken Flyktninger og asylsøkere i primærhelsetjenesten. Temaet er høyaktuelt, og behovet for kunnskap stort. I Norge er det ikke skrevet noen slik bok si.den Berit Austvegs bok «Helsearbeid og innvandrere» kom ut i 1989. Brun vatne er en solid kollega med lang erfaring i arbeidet med Ayktninger og innvandrere både i inn-og ut. land. Vi fastleger ser frem til å få denne boka som et hjelpe.middel i arbeidet med denne gruppa. Brunvatnes disposi.sjon i 18 kapitler dekker det meste. Publiseringsutvalget vil benytte anledningen til å foreslå et eget kapittel om den fat.tigdomsfella som mange Ayktninger og innvandrere opple.ver her i Norge, og de skuffelsene og konfliktene med det sosiale hjelpeapparatet dette medfører. Dette er noe vi fast.leger ofte må forholde oss til og prøve å bidra konstruktivt! Gratulerer med stipendet! UTPOSTE NR.7 • 2004 ( m Allmennmedisinskforskningsutvalg's forskningspris Prisen er et spleiselag mellom NSAM, Aplf og OLL-og er i år på 15 ooo kr. Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) har opprettet en forsknings-og fagutviklingspris -for å stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primær.leger som har liten forskningserfaring fra før. Prisen tildeles beste frie foredrag som framføres under forskningsdagen. Prisen kan gjerne gå til foredrag som beskriver mindre pro.sjekter eller prosjektideer som utmerker seg ved sin ny.tenkning eller tverrfaglighet eller som på andre måter viser spennvidden i allmennmedisinsk forskning. Bedømmin.gen bygger på innsendt sammendrag og framføringen av foredraget. Det legges også vekt på faglig relevans og viten.skapelig kvalitet. Begrunnelsen for tildelingen • Prisen går til en foredragshol. der som fyller kriteriene. • Det dreier seg om et sentralt allmennmedisinsk emne, som er lite beskrevet. «Hudskader i al 1 menn praksis.» • Foredragsholderen er en ny forsker • Emnet er klinisk relevant, men har også en samfunnsmedisinsk May-Brith Lund bit som går på ressursbruk og or.ganisering av helsetjenester. Vi gratulerer May-Brith Lund fra Langneslegesenter i Tromsø. Allmennmedisinsk forskningsutvalg avholdt sitt høstmøte i Oslo den 26.10.2004. Nedenfor en oversikt over de prosjektene som fikk tildelt stipendmidler, gruppert etter de samfunnsmedisinske instituttene. Univ. Etternavn Fornavn Prosjektets tittel Tildelt mnd Veileder UiO Haraldsen Alf Martin La oss bekjempe heroinspøkelset -med gevinst -både menneskelig og samfunnsøkonomisk UiO Skeie Ivar Alvorlig sykelighet hos heroinmisbrukere 2 M. Lindbæk UiO Shetelig Erik Kognitiv terapi/LØFT-teknikk i allmennpraksis, detaljert tilrette. 4 J. Straand lgging av opplegg for gruppeundervisning UiO Juvkvam Kari Hilde Svangerskapsomsorgen i et landområde i det nordlige Tanzania. 3 J. Sundby Hvordan fungerer den i forhold til å identifisere gravide som trenger medisinsk støtte under fødselen (risikogravide) UiO Bratland Bjørn Antikoagulasjon med Marevan i allmennpraksis C. Borchgrevink UiB Bjørkman Mari Hvilken forskjell gjør det for lesbiske kvinner å fortelle om sin 3 K. Malterud seksuelle orientering til allmennlegen? UiB Dfaz Esperanza Hode1?,_ine og øyeplager blant kvinner i Guatemala som bruker 2 T. Smith-Sivertsen åpne ildsteder til matlaging og oppvarming UiB Skylstad Dagrun Alvhilde Totalansvar i oppfølging av pasienter med amyotrofisk lateral 3 A. Bærheim sklerose som et samarbeidsprosjekt i førstelinjetjenesten. En arbeidsmetode ved Sunniva Hospice UiB Blinkenberg Jesper Kommunal beredskapsplan i praktisk bruk 2 fra Legevakt* S. Hunskår NTNU Getz Linn Forebyggende medisinske tiltak i klinisk praksis -et kritisk fokus 4 I. Hetlevik NTNU Otterlei Bjørn Er legevaktsarbeid ikke lenger en allmennmedisinsk 3 hvorav 1 fra N. Bentzen oppgave, Legevakt* UiTø Steiner\ Svein Ragnar Den vanskelige konsultasjonen 3 I. Njølstad UiB Walseth Liv Tveit Etiske aspekter ved pasienters ressursmobilisering 2 O.F. Nordheim i allmennpraksis * Stipendmidler tildelt fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin To av prosjektene er støttet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som har tildelt AFU 6 månedsverk for allmennpraktiker.stipend for budsjettåret 2005. AFU har fordelt tre av disse månedene til to av søkerne for første halvår 2005, da disse ble funnet relevante til kriteriene for nevnte stipendmidler. Fordelingen av midlene følger de vanlige reglene som AFU har, men midlene må tas ut i 2005. Prosjektene som støttes må ligge innenfor det legevaktsmedisinske feltet. Det følger ikke driftsmidler med tilbudet, men det enkelte prosjekt vil kunne søke Senteret om støtte til driftsutgifter i prosjektet. De resterende tre månedene vil bli utlyst sammen med allmennpraktikerstipend for 2.halvår 2005. UTPOSTEN NR .7 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf