Artikler

Fibromyalgi på indisk vis

Lars Bjørn Rasmussen

Fibromyalgi på indisk vis '( . ..___ ri Maharishi Vediske Helsesystem og behandlingsresistente tilstander innen revmatologien: 11 rapporter om fibromyalgi/kroniske, utbredte smerter omfattende en med revmatoid artritt AV LARS BJØRN RASMUSSEN Fibromyalgi (FM) karakteriseres ved kroniske, utbredte muskelskjelettsmerter, ømme punkter og tretthet. Skole.medisinen har ikke noe klart behandlingsopplegg for denne tilstanden. Innen Maharishi Vediske Medisin gis en forståelse for etiologien for FM, en diagnoseform og et multistrategisk behandlingsopplegg som også omfatter rev.matoid artritt og andre revmatiske sykdommer. Et utvalg av 11 kvinner med tidligere FM/kroniske, utbredte kropps.smerter i ett til mer enn 20 år og en kvinne med tidligere revmatoid artritt i ti år har fått behandling på Maharishi Ayurveda Helsesenter på Mesnali. Alle hadde prøvd vanlig behandling uten effekt. På helsesenteret ble det anvendt ulike former for fysiske behandlinger til renselse av krop.pen. Etter behandling ble det foreskrevet urteprodukter og gitt råd om kosthold og daglige rutiner. Åtte av pasientene lærte transcendental meditasjon til stressreduksjon og per.son lighetsutvi k !ing. På tidspunkt for status 13 til 36 måneder etter behandling kunne alle oppleve smertefrihet i hvile og under vanlig ak.tivitet bortsett fra en som fikk aktivitetsrelaterte smerter i skulder/nakke. Resultatene av denne case-studien støtter hypotesen at et multistrategisk behandlingsopplegg basert på Maha rishi Vediske Helsesystem er et lovende behand. lingsopplegg for FM/kroniske, utbredte smerter og revma. toid artritt. « Tradisjonell medisinsk behandling har så langt vist liten effekt, Det er et stort behov for å få utviklet modeller for behandling, rehabilitering og andre tiltak som bygger på et helhetlig menneskesyn, og som ser enkeltindividet som en del av en større sammenheng». Utdrag fra Sosial-og helsedepartementet mars 1994 i forbindelse med satsning på utprøvning av nye metoder til behandling av utbredte smertetilstander Lars Bjørn Rasmussen har i tillegg til arbeid innen allmenn praksis arbeidet med Maharishi Vediske Medisin i snart 20 år og siden 1991 arbeidet på Maha.rishi Ayurveda Helsesenter på Mesnali. Han har bl.a. utdannet seg i USA og India. Han har i flere år prøvd å få satt i gang forsk.ning på fibromyalgi innen feltet. Kollegaer som kunne tenke seg å utføre et doktorgrads.arbeid på dette området, bes kontakte ham. Bakgrunn Den kliniske diagnose av fibromyalgi (FM) baseres på en anamnese av minst tre måneders varighet med kroniske ut.bredte muskelskjelettsmerter med uttalte ømme punkter (1 r ut av I 8 identifiserte) (1). Samtidig forekommer ofte gastroentestinale symptomer med andre subjektive plager som tretthet, depresjon og angst (I )(2). Da etiologien anses å være multifaktoriell og patogenesen er uklar, er kausal be.handling ifølge tradisjonell skolemedisin ikke mulig, og til.standen har en dårlig prognose (3)(4). En nylig systematisk gjennomgang av randomiserte studier på ikke-farmakolo.giske strategier omfattet mosjon, undervisning, avslapning, kognitiv atferdsterapi, akupunktur og ulike former for hy- d roterapi. Pga. generelle metodologiske svakheter og kom. binasjon av ulike strategier gav studien ikke sterke beviser for effekt av noen bestemt strategi, men aerobikk oppnådde en foreløpig, moderat støtte (5). En nylig oversikt viste at farmakologisk korttidsbehandling har effekt (6), men at det ikke var signifikant forskjell i effekten mellom amitripty- line og placebo i den eneste langtidsstudien (seks måneder) (7). Farmakologisk behandling har betydelige bivirkninger, og en stor del av smertepasienter har problemer med å følge opp et mosjonsopplegg (8). Pasientgruppen er storforbru.kere av helsetjenester og er den største gruppen av nye ufø.retrygdede kvinner. Det kan derfor ha verdi å vite at et behandlingsopplegg in.nen det helhetlige Maharishi Vediske Helsesystem har hatt stor effekt på I r pasienter med terapiresistente FM/kro.niske, utbredte smerter. UTPOSTEN NR .6 • 2004 KASUISTIKK 1 38 år gammel kvinne som hadde hatt FM i 11 år, og i forkant av sine problemer hatt hardt arbeid på oljeplatt.form. Hun prøvde ulike alternative metoder uten noen effekt og kom etterhvert på attføring. Diagnosen ble stillet av revmatolog. Vekten ble opprettholdt på 85 kg til tross for at hun fulgte kost og mosjonsråd. Pulsdiag.nosen indikerte mye ama som ble redusert i løpet av be.handlingstiden på fem dager høsten 2002. Hun lærte også transcendental meditasjon. Hun ble nærmest helt smertefri med en god nattesøvn og kunne belaste seg normalt, samtidig med at hun hadde et fint overskudd. Seks måneder etter oppholdet var vekten redusert med 14 kg. Senere opplevde hun en periode med stress og økte i vekt, men smertene økte ikke. Vekten ble redu.sert senere igjen og var ved status redusert totalt 22 kg til tross for nye stresspåkjenninger. Grunnleggende prinsipper Maharishi Vediske Helsesystem er et helsesystem dannet av Maharishi Mahesh Yogi, grunnleggeren av transcendental meditasjon. Systemet inkorporerer ayurveda (uttales ajur.veda) -livets kunnskap -som er den årtusen gamle, in.diske, tradisjonelle medisin. I ayurveda anses sinn og kropp for å være en tett integrert helhet-en samlet psykofysiologi, hvor sinnet er grunnleggende. Psykofysiologien styres av Abhyanga er lett massasje utført synkront av to behandlere. FIBROMYALGf PÅ INDISK VIS Maharishi Mahesh Yogi er opphavsmannen til Maharashi Vediske Helsesystem. tre doshaer: vata, pitta og kapha. I hver person er alle tre doshaer til stede og ved et bestemt forhold mellom disse -den ayurve. diske individuelle konstitu. sjon -anses det, at samtlige psykofysiologiske funksjoner forløper optimalt. Kvaliteter av en, to eller alle tre doshaer vil prege denne konstitusjonen, avhengig av om en eller to doshaer dominerer, eller om alle tre er nesten like store (tab. 1). Hver dosha er delt i fem subdoshaer som kan rela.teres til ulike organsystemer. De tre doshaer En vata-dominert person er preget av aktivitet og søker spontant nye livsforhold. Dette vil virke tilbake på perso.nen, slik at vata-dosha økes. En pitta-dominert person er preget av engasjement og søker derfor nye utfordringer som vil øke pitta-dosha. En kapha-dominert person er pre.get av en sedat tilværelse og søker trygghet i et forutsigbart liv som vil øke kapha-dosha. Doshaer som i forveien domi- FOTO: HÅKON HANSLIN UTPOSTEN NR.6 • 2004 FIBROMYALGI PÅ INDISK VIS m TABELL I. De tre doshaers psykofysiologiske funksjoner og effekter. Dosha Vata Pitta Kapha Funksjoner Sirkulasjon, respirasjon, mental Metabolske prosesser, Struktur, sammenbinding, og nevromuskulær aktivitet, varme, energi, syn, formidler smak og lukt tarm-og blærefunksjon, men- intellekt, formidler syn I Kvaliteter struasjon, fødsel, styrer sansene, formidler hørsel og berøring. Lett, tørr, rask, bevegelig, Varm, sur, bevegelig, Tung, kald, oljeaktig, langsom, foranderlig, subtil flytende, skarp myk, søt, klebende, glatt Psykofysiologisk Spinkel, rask, god innlærings- Medium bygget, Kraftig bygget, langsom, profil evne, men dårlig hukommelse, sterk forbrenningskraft sover mye og tungt, dårlig inn- legger dårlig på seg, blir lett læring men husker godt, sindig, sliten, kalde hender og føtter, legger lett på seg, nedsatt for- vekslende forbrenningskraft, brenningskraft sover lite og overfladisk f.,__ Personlighetsprofi I Aktiv og søker forandringer, Engasjert, skarpt intellekt, Sedat og søker trygghet i rutiner ønsker «action», stresser lett, resultat-, fakta-, diskusjons-, og en forutsigbar tilværelse, fantasifull, impulsiv, entusiastisk, utfordrings-og konkurranse- tolerant, kjærlig, omsorgsfull sløser med tid og penger. orientert, perfeksjonist, strateg, og gavmild person. tiltrekkende/karismatisk, god taler, energisk og intens, presis, ordentlig, ambisiøs, irritabel, arrogant, kverulant, sta, tempe. ramentsfull, sterk ego, devalue- rer andre, sjalu, tid-og penge. orientert. Ønsker å få «kick». (En person med et modent ego vil i mindre grad utvise de negative kvalitetene) Ligger til grunn for Nevrologiske og psykiske Hjerte-, hud-, blod-og øyen- Overvekt, diabetes, astma-og problemer, psykosomatikk, søvn. sykdommer, peptiske ulcerae, andre lungesykdommer, allergi, problem, nedsatt energi, over- sure oppstøt, inflammatoriske sinusitt, hyperkolesterolemi, aktiv blære, obstipasjon og irrita. tilstander, eufori, mani, psyko. cystisk fibrose, aterosklerose. bel tykktarm, nedre ryggsmerter, tiske tilstander, seksualdrift, ( ( muskel-og leddsmerter, urolige ben, Mb. Sjogren, tinnitus, munntørhet, stivhet (tørrhet), brennen, svien og varme i krop-pen, tidlig skallet. svimmelhet, indre frost, men- struasjonsplager, redusert ben. massetetthet (10)(11 ), tørr hud, arytmier, hypertensjon, rastløs. het, anstrengelsesutløst astma. Råd for balansering Tilstrekkelig med hvile, Tilstrekkelig med avkopling Tilstrekkelig med stimulering og stressreduksjon, gode daglige (ikke resultatorientert aktivitet), variasjon, mosjon, ru massasje, rutiner, varme, tilstrekkelig med omsorgs-arbeid, unngå sterkt varme, kapha-balanserende nærende mat, daglig massasje krydret mat og sterk varme, kost, unngå fuktig og kaldt vær med sesamolje, selskap av andre, pitta-balanserende kost vata-balanserende kost, unngå vind, kulde og for mye mosjon (12), mer kapha-aktiviteter i form av f.eks. hagearbeid (13) Naturlige yrker Kreative yrker, musikk, dans, Leder, sport, økonomi, politi, Rutine-, service og omsorgs. oppfinnere, langtursjåfører, jus, salg, politikk, forsvaret, arbeid, landbruk og gartneri, sjøfolk, undervisning kontrollører håndverk UTPOSTEN NR. 6 • 2 0 0 4 FIBROMYALGI PÅ INDISK VIS m KASUISTIKK 2 En 60 år gammel kvinne som to år før behandling på helsesenteret medio februar 2003 hadde fått høyt stoffskifte. Etter behandling med radioaktivt jod ble nerer, har dermed en naturlig tendens til å økes, slik at en ubalanse kan oppstå. Ved påvirkning utenfra i form av f.eks. klimatiske forhold eller ved feil livsstil og kosthold, kan det aktuelle forholdet mellom doshaene også forskyves i en ugunstig retning. En dosha økes, når personen får til.ført kvaliteter, som den pågjeldende doshaen har. Doshaen balanseres ved at personen får tilført kvaliteter som er de motsatte av doshaens kvaliteter. I tilfelle at en eller flere doshaer er blitt økt, vil den eller disse komme til uttrykk i personen på en «ugunstig» måte og være ansvarlige for pasientens symptomatologi (tab. I). Ama Fordi vata-doshas kvaliteter bl.a. er letthet og ustabilitet, vil denne doshaen lettest komme i ubalanse, men den balanse.res også lettest. Etter lengre tids belastninger og omskiftelige forhold kan vata bli økt permanent (tab. I). Da vata-dosha også styrer forbrenningskraften, kan en vata-ubalanse føre til en svekket forbrenningskraft og dermed dannelse av det som i ayurveda kalles for ama. Ama kan bl.a. gi symptomer som kroppssmerter, tyngde i kroppen, hevelser og overvekt, nedsatt energi, nummenhet og parestesier. En del andre fak.torer kan føre til dannelse av ama (tab. 2). Ama vil som oftest være ledsaget av nedsatt energi. Mange av de som har mye ama, vil ha vektøkning, men ikke nødvendigvis kropps.smerter. Hevelser i kroppen som følge av ama kan være lo.kaliserte eller mer utbredte, og underhuden vil være pastøs ved palpasjon. Ved generelle hevelser er folk mer eller min- Shirodara er oy·estråle på pannen. Forskning har vist at behandlingen fremmer psykisk helse. hun behandlet med thyroxin. Hun ble gradvis trettere, fikk generelle hevelser og utbredte ledd-og muskel.smerter med dårlig søvn. Hennes smertenivå var åtte på en visuell skala fra null til ti. Etter ett år med smerter fikk hun behandling på helsesenteret. Etter dette ble hun helt smertefri, og hun har siden vært helt restituert uten behov for behandling av stoffskiftet. Hun tok opp utøvelsen av transcendental meditasjon. dre oppblåst. Når ama blir frigjort fra vevene føler en straks mer letthet i kroppen (med samme vekt), og underhuden blir samtidig myk ved palpasjon. Det bør da på sikt vise seg en reduksjon av vekten (kasuistikk 1). Vata-ubalanser hos FM-pasienter kommer oftest til ut.trykk i form av mentale problemer og plager nedenfor nav.leplanet. Den mentale ubalansen anses å støtte ubalansen under navleplanet. I tillegg til plager med tarm og blære og smerter i hofte/korsrygg kan det være magesmerter, og noen kan være ustø. Disse ramler ofte inn i møbler, men dette omtales sjeldent som et problem, fordi pasientene opp.lever dette som flaut (kasuistikk 5). Menstruasjon og fødsel kan også føre til forverring av FM-symptomene (9). . FM oppfattes ifølge Maharishi Vediske Helsesystem som en tilstand, hvor symptomatologien bestemmes av forekom.sten av ama i større eller mindre mengder i forbindelse med en vata-ubalanse. Samme synspunkt legges til grunn for an.dre revmatiske tilstander. Revmatoid artritt beskrives som TABELL 2. Mulige årsaker til dannelse av ama. Kosthold: -overspising -spise tungt fordøyelig mat, f.eks. kjøtt, melkeproduk- ) ter og råkost -spise når man ikke er sulten -spise mye på kveldstid -spise under stress og forstyrrelser -aktivitet straks etter måltid -spise ting som ifølge ayurveda er inkompatible, f.eks. melk og kjøtt -matintoleranse som oftest overfor hvete og svinekjøtt Stress: -mentale problemer -følelsesmessige problemer og traumer (f.eks. overgrep) -fysiologiske påkjenninger f.eks. i form av a) hardt fysisk arbeid/overtrening b) kirurgiske inngrep/fysiske traumer c) smerter d) graviditet e) infeksjoner f) legemiddelinteraksjoner UTPOSTEN NR. 6 • 2004 KASUISTIKK 3 En 47 år gammel kvinne som hadde hatt leddsmerter i 17 år og diagnostisert revmatoid artritt av revmatolog i ti år. De siste årene var hun også mye plaget med kon.stante smerter i hode, nakke og skuldre. Søvnen var all.tid dårlig og energinivået lavt. Hun prøvde mye av det som alternativ medisin, og alt det som skolemedisinen kunne tilby. De forutgående 12 årene var hun sykmeldt minst to ganger 14 dager årlig. Kvinnen har siden juni 2003 etter behandling på helsesenteret, hvor ama ble redusert betydelig, vært symptomfri uten annen behandling enn urteprodukter. Energien og søvnen er meget bra, og hun har ikke hatt noe sykefravær. en tilstand ama-vata, hvor ama og vata har forbundet seg i leddene, men ama kan i visse tilfeller også være mer utbredt i kroppen (se kasuistikk 3). Innen Maharishi Vediske Helsesystem brukes transcenden.tal meditasjon til bl.a. følelsesmessig og mental stressreduk.sjon samt egenutvikling. En metaanalyse har vist større ef.fekt av utøvelsen av denne teknikken sammenlignet med andre avslapnings-og meditasjonsteknikker innen reduk.sjon av kronisk angst (14) og bruk av alkohol, nikotin og il.legale stoffer (15). Det samme er vist innen økt selvrealise.ring (16) som er et overordnet mål for psykisk helse. Dette omfatter også «inner directesness»/ «inner locus of control» (om ens atferd er betinget av indre motiver i motsetting til ytre) som er sentral i helsepsykologien. Større befolknings.undersøkelser tyder på at utøvelsen av teknikken fører til reduserte helseutgifter (17)(18). Diagnose Pulsdiagnose innen Maharishi Vediske Helsesystem brukes til bl.a. å fastslå eventuelle ubalanser av doshaer og tilstede.værelse av ama. Vanlig pulsdiagnostikk er en grovere form for pulsdiagnostikk, men den inneholder elementer av ay. urvedisk diagnostikk.Uregelmessig rytme vil f.eks. være et utrykk for vata-ubalanse. I tillegg lærer en å registrere mer subtile og nøye definerte anslag i pulsen som bl.a. gir infor-({ KASUISTIKK 4 En 43 år gammel kvinne som hadde kroniske, sterke smerter i korsryggen siden 1995 og i tillegg store smer.ter i nakke, skuldre og armer. Hun fikk etterhvert vondt i hele kroppen med dårlig søvn og energi, og hun ble fullt uføretrygdet i 1997. Hun fikk diagnosen fibromyalgi av en smertelege, og etter oppholdet på helsesenteret mai 2003 fikk hun konstatert en stor prolaps i korsryggen. Før behandlingen var smerteni.vået på åtte på en visuell skala fra null til ti. Hun hadde da betydelige gangproblemer. Pulsen indikerte mye ama med vata-ubalanse under navleplanet. Etter be.handlingen var dette betydelig bedre. Energien og gangen ble bra. Hun kunne slutte med all smerte.behandling for ryggen og var helt smertefri i hvile. I forbindelse med aktivitet har hun en del smerter i nakke og skuldre. UTPOSTEN NR .6 • 2004 FOTO: HÅKON HAN5LIN Swedana er varmebehandling med urtedampbad. Behandlingen antas å utskille slaggstoffer i kroppen. masjon om tilstanden av funksjonen av doshaer og subdos.haer samt eventuell forekomst av ama. Den vata-subdos.haen som styrer energien, har f.eks. tre ulike tilstander, når den er i ubalanse. En tilstand indikerer at energien vil være av og på. Energien kan være lav i så lange perioder, at per- sonen opplever dette som en form for utbrenthet. Det samme oppleves, når tilstanden av subdoshaen indikerer at energien er kronisk lav. Den tredje tilstanden indikerer, at personen i tillegg til ekstrem nedsatt energi kan få sympto- mer forenlig med kronisk utmattelse. Behandling På Maharishi Ayur-Veda Helsesenter får personer med FM og andre revmatiske lidelser en individuell tilrettelagt be.handling på opp til syv dager med sikte på primært å rense kroppen for ama og balansere vata-dosha. Det brukes ulike former for massasje med urtepreparert sesamolje, urte.dampbad, oljestråle på pannen til reduksjon av mentalt stress og ulike former for tarmbehandling. Sentralt i opp.legget er utøvelsen av transcendental meditasjon. Det gis in.dividuelle råd som ikke er for rigide, angående kosthold, daglige rutiner og ayurvediske urter klassifisert som helse.kostprodukter. Det legges vekt på at alle endringer av kost.hold og daglige rutiner er lystbetonte. KASUISTIKK S 36 år gammel kvinne med mer enn ti års kroniske, utbredte kroppssmerter som gradvis har økt i intensi.tet. Hun avsluttet et belastende parforhold i begynnel.sen av sykdomsforløpet. Hun hadde kraftige smerter i alle de større leddene og ofte smerter i magen. Hun forsøkte alternativ behandling i tillegg til tradisjo.nell behandling uten effekt. Hun ble undersøkt av gy.nekolog, men fikk ingen diagnose. Hun hadde alltid likt å danse, men måtte slutte med dette pga. proble.mer med balansen. Etter å ha avsluttet et fem-dagers behandlingsopphold på helsesenteret juni 2003 ble hun helt smertefri, hadde meget fin energi og kunne danse igjen . Hun lærte ikke transcendental meditasjon. I forbindelse med at hun sluttet med de ayurvediske kosttilskuddene og samtidig fikk sterke følelsesmessige belastninger, begynte hun september 2003 å få perio.devise kroppssmerter. Hun er fortsatt smertefri i magen. For å øke forbrenningen og rense kroppen for ama hjemme, kan man f.eks. drikke varmt vann med malt ingefær etter maten og innimellom måltider drikke en mild ingefærte la.get på den ferske ingefærroten. Det anbefales også å spise det største måltidet midt på dagen, og at maten spises varm og kokt. Råkost bør derfor unngås. Det er også gode erfaringer med ayurvediske urter til å redusere ama i kroppen. Maharishi Vediske Helsesystem omfatter også bruken av musikk og rådgiving innen arkitektur, yrkesvalg og klima.tiske forhold. Deltakere i opplegget har gitt utrykk for at kunnskapen er velstrukturert, enkel og lett forståelig, og at den kan føre til, at en del brikker i livets store puslespill fal.ler på plass. FIBROMYALGI PÅ DISK vrs Metode Det ble foretatt et utvalg blant tidligere pasienter som opp.fylte følgende kriterier: I. Tidligere kroniske, utbredte kroppssmerter i mer enn ett år og vanlig behandling uten effekt. 2. Smertetilstanden skulle være redusert til smertefrihet i hvile og eventuelt med regionale smerter i aktivitet minst tolv måneder etter behandlingen. Resultater og konklusjon Utvalget omfattet I I personer med en alder mellom 36 år og 75 år (gjennomsnittsalder 53 år), og som hadde hatt kronisk, utbredte smerter fra ett til mer enn 20 år (median varighet på 12,7 år). Diagnosen FM og revmatoid artritt var gitt hhv. fire og en pasient av revmatolog/smertespesialist. På tids.punkt for status I 3 til 36 måneder (median tid 19 måneder) etter behandling kunne alle oppleve smertefrihet i hvile og under vanlig aktivitet bortsett fra en som fikk aktivitets.relaterte smerter i skulder/nakke. Resultatene støtter en hy.potese om at Maharishi Vediske Helsesystem er et lovende behandlingsopplegg for FM/kroniske, utbredte smertetil.stander og revmatoid artritt. Referanser finnes på www.ayurveda.no/forskning/fihromyalgi_art_utposten.asp Det vil bli avholdt kurs innen Maharishi Vediske Medisin 4-5/2 og 4-5/3 2005. www.ayurveda.no -Klikk «For leger». Har du kommentarer, reaksjoner eller spørsmål om artikkelen? Inspirerer den deg til å skrive noe selv? Ansvarlig redaktør for denne artikkelen har vært Ingvild Menes Sørensen. Kontakt henne på ingmenes@online.no UTPOSTEN bladfor allmenn.og samfunnsmedisin Sjøbergvn. 32 -2050 Jessheim Tlf. 63 97 32 22 -Fax 63 97 16 25 -E-mail: rmrtove@online.no Unn deg et eget eksemplar av UTPOSTEN Det koster kr. 425,-pr år! Jeg ønsker å abonnere på UTPOSTEN: Navn ............................................................................................................................................................................................. . Adresse ........................................................................................................................................................................................ . Poststed ....................................................................................................................................................................................... . UTPOSTEN NR.6 • 2004 [I

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf