I forbifarten: Terje Vigen

I forbifarten: Terje Vigen m STILLING GENERALSEKRETÆR ARBEIDSSTED LEGEFORENINGEN Når skjønte du at du var blitt lege? Når synes du at du gjør viktig legearbeid? Da jeg dagen etter ankomst som vikar for bedriftslegen og Selv i denne jobben er det mange felles. kommunelegen i Glomfjord, like etter turnus, fikk brev fra trekk med praksis, et viktig arbeid er å Fylkeslegen om at jeg samtidig var konstituert i to vakante være tilgjengelig rådgiver når noen har distriktslegestillinger. ' kommet i en vanskelig situasjon. Hva gir deg mest glede i jobben? Når lo du på jobben sist? I min situasjon gleder jeg meg over å kunne være en del av I Min humor er godt utviklet og jeg ler litt et sekretariat som preges av stor innsats der alle bidrar til nesten hver dag. I resultatene. Hvilket ord i den medisinske I Hva er det lureste knepet du har gjort for å få en bedre hverdagen er du mest lei? Hvorfor? hverdag? Finansieringsystemer, fordi det sjelden om- Å lære meg til å prøve å kaste dokumenter/artikler som i , fatter begrepet finansiering men bare re.seg selv kan være interessante, men som jeg vet at jeg heller dusert kostnadsdekning. ikke vil få tid til å lese siden. UTPOSTEN NR.5 • 2004 INTERVJU Hva ville du gjøre annerledes hvis du startet en ny praksis/ i en ny jobb? Hvis jeg skulle starte praksis nå måtte jeg nok først rehabiliteres, deretter ville jeg nok vektlegge mer systematisk registrering av pasi.enter og behandlingstiltak. Hva er stikkordene for din favorittpasient? En pasient som søker meg fordi han/hun tror at jeg som lege kan hjelpe. Hva gjør du om fem år? Godt spørsmål! Hvilken person i norsk helsevesen kunne du tenkt deg å bli stående fast i skiheisen med? Og hvorfor? Det er avhengig av været, men en godværsdag kunne jeg godt tenke meg en prat med finansministeren om finansieringen av helsevesenet. Du er helseminister for en dag -hvilke to oppgaver ville du løse først? Det er nok begrenset hva man rekker over i løpet av bare en dag, men å starte med en skikkelig grunnlagsfinansiering av spesialist.helsetjenesten og legge bedre til rette for interkommunale legevakt.sentraler vil være to viktige områder. Hva ønsker du mer av i Utposten? Jeg er vel ikke den egentlige målgruppen for Utposten, så derfor lar jeg meg mest imponere av det engasjementet som utøves av mange gjennom Utposten. Hva blir bedre i primærmedisinen i fremtiden? Faglig tror jeg at legene vil merke at det blir enklere å etablere et godt behandlingstilbud til pasienter med psykiske lidelser. Hva håper du at du skal gjøre før du blir gammel? Å få lest bøkene Homer og Snorre. Ønsker dine venner at du skal bli mer rampete eller mer skikkelig? Jeg tror mine venner aksepterer meg som jeg er, og jeg har nok et potensial i begge retninger. Hvilken kollega utfordrer du til åla seg portrettere «I forbifarten» i neste nummer av Utposten? Olgeir Haug på Snåsa. UTPOSTEN NR.5 • 2004 Diovan Comp Forte 160 mg/12,5 mg HNovartisn Angiotensin 11-reseptorantagonist og diuretikum ATC-nr.: C09D A03 TABLETTER, fi1mdrasjerte: Hver tablett inneh.: Valsartan 160 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Hypertensjon når monoterapi med angiotensin li-antagonist ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Dosering: Individuell dosetitrering med de enkelte komponenter anbefales. Når det anses klinisk hen.siktsmessig kan skifte fra monoterapi til fast kombinasjon vurderes. Diovan Comp Forte kan gis til pasi.enter der blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med Diovan 160 mg monoterapi. Anbefalt dose: 1 tablett daglig. Maks. antihypertensiv effekt oppnås vanligvis innen 2-4 uker. Eldre: Brukes på samme måte som hos yngre pasienter. Barn: Sikkerhet og effekt av Diovan Comp Forte er ikke dokumentert hos barn( 18 år). Nedsatt nyrefunksjon: Det er ikke nødvendig med dosejustering hos pasienter med mild til .moderat redusert nyrefunksjon (kreatininclearance;;:: 30 ml/minutt). Nedsatt leverfunksjon: Valsartandosen bør ikke overstige 80 mg hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon uten koiestase. Diovan Comp Forte bør derfor ikke brukes hos disse pasientene. Diovan Comp Forte kan tas uavhengig av måltid og bør tas med væske. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor valsartan, hydroklortiazid, andre sulfonamidderivater eller noen av hjelpestoffene. Graviditet og amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose og koies.tase. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30 ml/minutt), anuri og pasienter på dialyse. Refraktær hypokalemi, hyponatremi, hyperkalsemi og symptomatisk hyperurikemi. Forsiktighetsregler: Tiazider øker renal utskillelse av kalium. Forsiktighet må derfor utvises ved samti.dig bruk av legemidler som påvirker kaliumnivået. Hyppig kontroll av serumkalium anbefales. Behandling med tiazider er assosiert med hyponatremi, hypokloremisk alkalose, hypomagnesemi og hyperkalsemi. Regelmessig kontroll av serumelektrolytter anbefales. Pasienter som behandles med tia.zider bør observeres med tanke på kliniske symptomer på væske-eller elektrolyttforstyrrelser (tørr munn, tørste, svakhet, letargi, søvnighet, rastløshet, muskelsmerter/kramper, slapp muskulatur, hypo.tensjon, oliguri, takykardi, kvalme eller oppkast). Ved alvorlig hyponatremi og/eller væskemangel, f.eks. hos pasienter som behandles med høye doser diuretika kan det i sjeldne tilfeller oppstå sympto.matisk hypotensjon etter behandlingsstart med Diovan Comp Forte. Elektrolytt og/eller væskemangel bør korrigeres før behandlingsstart. For pasienter hvor nyrefunksjonen er avhengig av aktiviteten til renin-angiotensin-aldosteronsystemet, f.eks. hos pasienter med alvorlig hjertesvikt, er behandling med ACE-hemmere assosiert med oliguri og/eller progressiv azotemi, samt i sjeldne tilfeller akutt nyresvikt. Bruk av Diovan Comp Forte hos pasienter med alvorlig hjertesvikt er ikke kjent. Da preparatet kan assosieres med svekket nyrefunksjon, bør Diovan Comp Forte ikke brukes hos disse pasientene. Sikkerhet ved bruk av Diovan Comp Forte hos pasienter med unilateral eller bilateral nyrearteriesteno.se eller unilateral stenose med en gjenværende nyre er ikke undersøkt. Preparatet bør derfor ikke bru.kes hos disse pasientene. Det foreliggerer ingen erfaring med bruk av Diovan Camp Forte hos nyre.transplanterte pasienter, og preparatet bør derfor ikke brukes hos disse pasientene. Pasienter med pri.mær hyperaldosteronisme bør ikke behandles med Diovan Comp Forte. Særskilt forsiktighet bør utvi.ses hos pasienter med aorta-eller mitralstenose eller hypertrofisk kardiomyopati. Tiazider kan forverre eller aktivere systemisk lupus erythematosus. Valsartan reduserer blodtrykket mindre effektivt hos negroide pasienter sammenlignet med ikke-negroide pasienter, i likhet med ACE-hemmere og andre angiotensin-11-reseptor antagonister. Tiazider kan påvirke glukosetoleransen, øke serumnivå av koleste.rol, triglyserider-og urinsyre. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med tidligere overfølsomhetsreak.sjoner overfor andre angiotensin-11-reseptorantagonister. Overfølsomhetsreaksjoner overfor hydroklor.tiazid er mer sannsynlig hos pasienter med allergi og astma. Svimmelhet og tretthet kan oppstå ved bruk av Diovan Camp Forte. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved bilkjøring eller betjening av maskiner. Interaksjoner: Diovan Comp Forte kan øke den hypotensive effekten av andre antihypertensiva. Samtidig bruk av ACE-hemmere, tiazider og litium er rapportert å gi reversible økninger i serumlitium og toksisitet. Monitorering av litiumkonsentrasjoner anbefales. Samtidig bruk av kaliumtilskudd, kali.umsparende diuretika, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler som kan føre til økt kaliumnivå (ACE-hemmere, heparin, ciklosporin) bør skje med forsiktighet og hyppig kontroll av kaliumnivået. Ved samtidig bruk av Diovan Camp Forte og legemidler forbundet med kaliumtap og hypokalemi (f.eks. kaliuretiske diuretika, kortikosteroider, laksantia, ACTH, amfotericin, carbenoxolon, penicillin G og salisylsyre og dets derivater) bør kaliumnivået kontrolleres. Regelmessig kontroll av serumkalium samt EKG anbefales når Diovan Comp Forte gis sammen med legemidler som påvirkes av endringer i serumkalium (f.eks. digita1isglykosider, antiarytmika) samt legemidler som induserer torsa.des de pointes (f.eks. enkelte klassa la og Ill antiarytmika, visse antipsykotika mfl.). Tiazidindusert hypokalemi eller hypomagnesemi kan føre til digitalisin-duserte hjertearytmier. Administrering av tiazi.der sammen med vitamin D eller kalsiumsalter kan potensere økning av serumkalsium. Samtidig bruk av betablokkere og tiazider kan øke risikoen for hyperglykemi. Tiazider kan øke den hyperglykemiske effekten av diazoxid. Det kan være nødvendig med dosejustering av perorale antidiabetika samt insu.lin ved samtidig bruk av Diovan Camp Forte. Dosejustering av visse giktmidler som probenecid, sulfin.pyrazon og allopurinol kan være nødvendig da hydroklortiazid kan øke serumnivået av urinsyre. Bruk av tiazider kan øke insidensen av hypersensitivitetsreaksjoner mot allopurinol, øke risikoen for bivirk.ninger forårsaket av amantadin, og redusere renal utskillelse av cytotoksiske legemidler, samt poten.sere deres myelosuppressive effekter. Samtidig behandling med ciklosporin kan øke risikoen for hyper.urikemi og urinsyregiktlignende komplikasjoner. Effekten av katekolaminer/pressor-substanser som f.eks. noradrenalin og adrenalin kan reduseres ved samtidig bruk med Diovan Comp Forte. Det er rap.portert om hemolytisk anemi ved samtidig bruk av hydroklortiazid og metyldopa. Antikolinerge lege.midler som f.eks. atropin og biperiden kan øke biotilgjengeligheten av tiazider. Absorpsjonen av tiazi.der reduseres av koiestyramin og kolestipol. Samtidig administrering av ikke-steroide antiinflammato.riske midler (NSAIDs) kan svekke effekten av tiazider. Samtidig hypovolemi kan indusere akutt nyres.vikt. Tiazider potenserer virkningen av curarederivater. Samtidig bruk av tetracykliner (trolig ikke rele.vant for doxycyklin) og tiazider øker risikoen for tetracyklinindusert økning av urea. Forverring av ortostatisk hypotensjon kan forekomme ved samtidig bruk av tiazider med alkohol, anestesimidler og sedativa. Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Angiotensin-I1-antagonister kan gi fosterskader/død lignende det som er sett med ACE-hemmere gitt til gravide kvinner i 2. eller 3. tri. mester. Hydroklortiazid krysse placenta og intrauterin eksponering for tiazider er assosiert med føtal eller neonatal trombocytopeni, samt andre bivirkninger som også oppstår hos voksne. Preparatet skal derfor ikke brukes ved graviditet. Hvis graviditet oppdages under behandling, bør behandlingen avsluttes så raskt som mulig. Overgang i morsmelk: Det er ikke kjent om valsartan utskilles i morsmelk hos mennesker. Hydroklortiazid utskilles i morsmelk. Preparatet skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: Hyppige (>11100): Gastrointestinale: Diare. Luftveier: Nasofaryngitt. Øvrige: Tretthet. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme, dyspepsi, magesmerter. Luftveier: Øvre luftveisinfeksjoner, rhinitt, hoste Metabolske: Økt serum urinsyre, kreatinin og bilirubin, hypokalemi, hyponatremi. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremitetene, artritt. Neurologiske: Svimmelhet. Sirkulatoriske: Brystsmerter. Syn: Synsforstyrrelser. Urogenitale: Urinveisinfeksjoner, hyppig vannlating. Øvrige: Virusinfeksjoner. Sjeldne ( 111000): Blod: Trombocytopeni, anemi. Hud: angioødem, utslett, kløe, vas. kulitt. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, myasteni. Sirkulatoriske: Hypotensjon, hjertearytmi. Øvrige: Tinnitus, svetting, ødem, blødning, alopesi, overfølsomhets-og allergiske reaksjoner, serumsyke. Se for øvrig preparatomtaler for preparater med innhold av kun valsartan eller hydroklortiazid. Overdosering/Forgiftning: Erfaring med overdoseriing,mangler. Uttalt hypotensjon med svimmelhet kan imidlertid forventes. Pasienten bør da legges i horisontal stilling og elektrolytt-og væsketilførsel bør gis raskt. En overdosering med hydroklortiazidkomponenten kan medføre kvalme, søvnighet, hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser assosiert med hjertearytmier og muskelkramper. Behandling avhenger av tidspunkt for inntak, type og alvorlighetsgrad av symptomene. Det er viktig å få stabili.sert den sirkulatoriske tilstanden. Pasienten bør gis tilstrekkelige mengder aktivt kull. Valsartan fjernes ikke ved hemodialyse. Eliminasjonen av tiazider kan økes ved dialyse. Egenskaper: Klassifisering: Angiotensin li-reseptor (type AT1)-antagonist og tiaziddiuretikum. Virkningsmekanisme: Valsartan bindes selektivt til All-reseptorer og blokkerer alle fysiologisk relevan. te virkninger av angiotensin IL Hydroklortiazid øker diuresen ved reduksjon av plasmavolumet, med. følgende økning i plasmareninaktivitet, økning i aldosteronsekresjon og redusert serumkalium. Samtidig administrering av valsartan vil reversere kaliumtapet assosiert med tiazider. Med valsartanbe. handling opprås antihypertensiv effekt innen eller i løpet av 2 timer hos de fleste pasienter og maks. blodtrykksreduksjon oppnås i løpet av 4-6 timer og varer i minst 24 timer. Ved gjentatt dosering vil maks. blodtrykksreduksjon vanligvis oppnås i løpet av 2-4 uker og denne effekten opprettholdes ved langtidsbehandling. Valsartan reduserer blodtrykk uten å påvirke hjertefrekvensen. Kombinert med hydroklortiazid oppnås en signifikant tilleggsreduksjon av blodtrykket. Valsartan inhiberer ikke ACE (kinase li) som omdanner angiotensin I til angiotensin li og degraderer bradykinin. Det forventes der. for ingen potensering av bradykininrelaterte bivirkninger som f.eks. tørrhoste. Absorpsjon: Valsartan: Raskt. Gijennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er 23%. Hydroklortiazid: Raskt. Absolutt biotilgijeng. elighet er 60-80%. Samtidig matinntak medfører ingen klinisk relevant endring i effekt. Proteinbinding: Valsartan: 94-97%, hovedsakelig til albumin. Hydroklortiazid: 40-70%, hovedsakelig til albumin. Fordeling: Valsartan: Distribusjonsvo-lum ca. 17 liter. Hydroklortiazid: Tilsynelatende distribu. sjonsvolum 4-8 I/kg. Halveringstid: Valsartan: Ca. 9 timer. Hydroklortiazid: 6-15 timer. Utskillelse: Valsartan: Hovedsakelig uforandret via galle og urin. Ved normal glomerulusfiltrasjon står renal clea. rance for ca. 30% av totaklearance. Hydroklortiazid: Mer enn 95% utskilles uforandret i urinen. Pakninger og priser: Datopakn.: 28 stk. 277,20, 98 stk. 903,30. Sist endret: Basert på SPC godkjent 25.03.2004 Referanse: 1. Etter: Mallion J-M et al. Blood Pressure 2003;12 (suppl 1):36-43. lb NOVARTIS Novartis Norge AS Pharma • Brynsal!E!en 4 • Postboks 237 Økern • 0510 Oslo • www.novartis.no

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf