Artikler

Leder: Tillit, Tillit, Tillit

Ola Nordviste

Leder E E R UTPOSTE Tillit, Tillit, Tillit innes det ett ord som må være tilstede ved alt godt legearbeid? Er ordet tillit? Er dette ordet grunnsteinen ialle forhold mellom legen og pasienten? Er det også en forutsetning for et godt forhold mellom legene og samfunnet? Kan jeg være en god lege og holde ut ijobben uten tillit til meg selv? Hva skjer med meg hvis jeg mister tilliten til min kunnskap? Legerollen synes å stå under kontinuerlig søkelys og kritikk fra medier og befolkning. Gjør det noe med tilliten. Begge veier? Jeg arbeider for tiden «i psykiatrien», som det heter. I denne delen av medisi.nen er begrepet tillit helt sentralt. Vi kjenner alle til barnets dype behov for tillit til sine omgivelser, og hvilke konsekvenser tillitssvikt kan få får et individs tidlige per.sonlighetsutvikling. I psykiatrien ser det også ut til at behandlerens helbredende kraft henger mer sammen med hans eller hennes evne til å skape en solid person.lig tillit mellom seg og pasienten, enn med hvilken behandlingsmetode pasienten er gjenstand for. Psykiatrifaget er viet oppmerksomhet i dette nummeret av Utposten gjennom en artikkel om ADHD, der vi også gir smakebiter fra og anmel.delse av den oppdaterte psykiatriboka til Malt, Retterstøl og Dahl. Utposten har vært på besøk itoppetasjenii Sosial-og helsedirektoratet og inter.vjuet sjefen sjøl, Bjørn-Inge Larsen. Han understreker blant annet at tilliten mellom leger og helsemyndighetene er viktig og må pleies. Forholdet til pasienten må ikke bli så nært at en mister av syne den rolle legen har fått av samfunnet som formid.ler av dets helseressurser -en rolle som er tuftet på tillit. Utposten ønsker også å belyse den tilsynelatende sviktende tillit samfunnsmedisi.nerne har til sitt fag og sin fremtid. I en mail-diskusjon som refereres idette num.meret viser det seg at mange har tillit til faget, men kanskje først hvis dets innhold revideres. Janecke Thesen utfordrer, i sin meget personlige og tankevekkende artikkel «Normalitet sett fra allmennlegekontoret», vår tillit til legevitenskapen og til grunnleggende naturvitenskap. .litmellom mennesker bygges opp ved hjelp av ærlig og åpen kommunika. f .jon med det formål å utvikle den felles forståelsen av en sak. Utviklingen av tillit og forståelse av hverandre ihelse-Norge er en sak som engasjerer oss i Utpostens redaksjon. Er tillit et begrep som vekker interesse også hos deg i din medisinske hverdag? Bra. Da kan du glede deg til å lese denne utgaven av Utposten. Ola Nordviste TR.5 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf