Leger uten begrensninger

Torhild Hallre i samarbeid med Berit E. Øhn

Leger uten begrensninger il UTEN BEGRENSNINGER AV TORHILD HALLRE I SAMARBEID MED BERIT E. ØHN r Hvordan har VI det i dag? Når tok du deg sist tid til å kjenne etter -hvordan du egent.lig har det? Hvordan tar du vare på energien din -som bedriftsleder, som lege, som kollega, som veileder eller som privat per. son? Må det en krise til før du stopper opp -og finner ut hvordan du egentlig vil ha det? Hvordan har du det i dag? Hva skal til for å bremse før det går for langt-å sette i verk noen gode, velfungerende tiltak? Velvære i jobben? Du merker det når du møter dem. Mennesker som trives i jobben sin -og det de får deg til å føle i møte med dem. Du husker ikke det de sa eller gjorde, men det de fikk deg til å føle. Hvordan skapes slik karrierevelvære? Hvilke tilbud finnes mht. karriereutvikling og fornyelse i helse-sektoren? En utslitt, overarbeidet doktor, fanget i systemet av ende.løse oppgaver kan få og får hjelp. Leger og helsepersonell vi har vært i kontakt med, bekrefter at tilbud finnes for utslitte leger, for leger som sykemeldes, som har møtt veggen, som må repareres/ behandles før de kan fungere på nytt i jobben sin. Vi hører positiv omtale av Kollegahjelpen, Villa Sana/ Modum Bad og andre kurstilbud. Derimot sier de at i forkant av denne krisehåndteringen kjenner de ikke til mange tilbud. Det tys til gode venner, nær familie eller kollegaer, men sjelden til profesjonelle. UTPOSTEN NR.2 • 2004 Torhild Hal/re har yrkeserfaringen sin fra 20 år med salg/ ledelse i IT-bransjen. I tillegg sterk kompe.tanse innen karriereomstillingsprogrammer og ledelsesutvikling. Hun er utdannet Professional Co-Active Coach fra CTI og til.byr coaching samt holder kurs/workshops i endringsledelse og yrkesvalg til privatper. soner og næringslivet. Ellers trener hun ryttere i « hvordan være den beste jeg er -hele tiden -under konkurransene» 7 Hvordan bygges såkalt motgangsintelligens, balansemest.ring og egen grensesetting? Er det på tide med litt proaktivt påfyll -før reparasjonskostnadene blir for høye?. Det har ikke vært skrevet mye om coaching og leger spesi. fikt, selv om coaching stadig oftere nevnes i media og har fått fotfeste i Norge som en anerkjent profesjon når resulta. ter skal oppnås. Coaching er etterspurt i næringslivet som et viktig verktøy til å nå både personlige og bedriftens målset. ninger og i idretten har personlig coaching medvirket til edle medaljer. Hva er coaching? Coaching er et unikt samarbeid mellom en klient og en pro.fesjonell coach. En systematisert dialog som utløser energi og utvikler evnen til å se nye perspektiver i stedet for be.grensninger. En coach er trenet til å lytte uten analyse av hensikter og til å stille spørsmål fremfor å gi uttrykk for sin mening. Slike gode coaching-spørsmål gjør at man går i di.alog med seg selv og stimuleres til økt kreativitet og innsikt. Coaching fokuserer på aktiv handling og nåtiden -ikke på fortiden eller årsakssammenheng. Coaching er ingen form for terapi eller behandling, ei heller konsulentvirksomhet. Til forskjell fra en rådgiver eller konsulent, lar en coach klienten selv finne sine svar. Coa.ching er annerledes enn både veiledning og men toring fordi dette ofte impliserer en type lærer/elev situasjon. En coach d COACHING AV LEGER «Coaching makes your life sing to your nates» er en personlig suksesstrener som utfordrer, stimulerer og samtidig er helt upartisk, som tilbyr all sin fagkompetanse og evner samt spiller på hele sitt intuitive register for å støtte deg i dine målsetninger. Coaching er ikke noe «dikke.dikk», men fungerer som et treningsstudio for viljestyrken til å skape positiv energi. All fokus er på deg (kanskje sjel.den vare for dagens travle helter). Coaching generelt ble utbredt i 80-90-årene i USA der større bedrifter ofte har faste tilknyttede coacher og privat.personer har sine Life Coaches. I Norge er coaching i rask utvikling både i organisasjons-Norge, på alle plan av idretts-Norge, i fagorganisasjoner og blant privatpersoner. God coaching krever læring og trening. Ledende lærings.institusjoner har tatt dette på alvor og tilbyr internasjonale utdannelser og sertifiseringsordninger. Sertifiserte coacher er derfor en voksende yrkesgruppe også i Norge. I USA er coaching utpekt som det mest virkningsfulle i ut.viklingen av medarbeidere og derved av en organisasjon uavhengig av industri/sektor. I Norge har for eksempel BI nå en egen fagansvarlig for coaching og det er skrevet hovedoppgaver om emnet. VM-troppen har gitt de mentale trenerne «faste» plasser, og privatpersoner engasjerer en co.ach i egen regi. Coaching «på blå resept»? Coaching kan være en god resept på endringsledelse -i praksisen, i avdelingen, i hverdagen, i møte med hver pasient og i privatlivet. Forskjellige profesjonsforeninger har tilbudt sine medlemmer tilgang til kvalitetssikrede coacher. Mange ønsker seg et noe annerledes innhold i hverdagen, noe mer eller mindre -et sted der fremme. Men, dagen i dag er for hektisk til å starte prosessen. Hva skal til før man tar affære? Lever vi i en fasade-verden av: Jo, takk bare bra! Hvordan foregår coachingen? De fleste avtaler først en prøvesamtale. Så en innledende 2-3 timers samtale der samarbeidet defineres og avtales, deretter coaching 3-4 ganger pr. måned (i møte eller pr. telefon). Din coach stiller deg til ansvar for dine uttalte valg, og det er kontinuteten i coachingen som gir de beste resul.tatene. Typiske coaching spørsmål Hvordan møter du hverdagen din? Som lege, som team.leder, som partner i et fellesskap, hvilken innvirkning vel.ger du å ha? Hva stimulerer du til? Hvilken spennvidde har du i din væremåte? Hva mener du, hva mener kollegaene dine, hva mener pasientene dine eller dine nærmeste? «Du koker ikke ris med snakk!» Hvordan er balansen mellom ditt medisinske arbeid og resten av livet ditt? Har du typiske Albert Åberg trekk og tenker «Jeg skal bare ... »? Er du virkelig dedikert til egne valg? Tar du dine valg eller blir de til l;;ings tilfeldighetenes landevei? Og når du hører den indre stemmen som antyder en beslutning eller valg-hva skjer da? Starter den mentale avtalen du gjør med deg selv et ras av; Ja, men ... ? Virkelig dedikasjon resulterer i noe du er eller vil være, ikke noe du gjør! Vår påstand (som coach eller pasient) er at din holdning til deg selv, din arbeidssituasjon, ditt karriere-velvære innvir. ker på måten du møter meg, får meg til å føle der og da og i hvilken grad du påvirker meg til å klare å endre noe for meg selv slik at jeg positivt påvirker egen helse eller syk- UTPOSTEN NR .2 • 2004 COACHING AV LEGER d Hvor effektive er dere som team? Kan du håndtere konflikter som oppstår? Hva mener du? Hva blir resultatet? Er du oppmerksom? Får du det til? Finnes det en løsning? Kan medarbeiderne stole på deg? Hva kan jeg bidra med? Er du god til å oppsummere? domsbilde. Mao. pasientenes behandling starter med dok.toren. Hvor er du i denne sammenhengen? «En dag... » Yrkesmobilitet? Det antydes at i USA er det mer enn 12 mill. mennesker som -av mange grunner -frivillig endrer sin yrkes.karriere hvert år. Det styrker landets økonomiske vekst, organisasjonenes produktivitet og individuell velvære. Hva skjer med deg hvis du vil det samme? Vi har spurt et ti-talls allmennpraktiserende leger om deres forhold til egen karriere. Noen av de vanligste utsagnene vi hørte fra de som faktisk ønsker en endring i karrieren er: • «Jeg skulle gjerne, men jeg har betenkeligheter med å endre kurs nå, etter så lang erfaring på ett sted.» • «Det ville påvirke så mange av de rundt meg.» • «Mellomperioden vil være økonomisk utrygg.» • «Det er greitt med det man kjenner, selv om det ikke er så inspirerende lenger.» • «Karriereomstillingsprogrammene er for omfattende og kostbare og virker myntet kun på næringslivet.» • «Det ville nok føles som en ego-tripp hvis jeg realiserte det jeg gjerne vil. » • «Det er så vanskelig å finne en dyktig erstatter i praksi.sen.» • «Det er ikke tid i hverdagen til å finne gode løsninger.» • «Neste år blir noe roligere, da skal jeg diskutere det med familien.» Vareopptelling I vår kontakt-med andre som setter fokus på egen velvære enten i jobb eller privatliv, finner vi noen fellestrekk i un.derliggende holdninger og væremåte som virker sterkere UTPOSTEN NR .2 • 2004 COACHING AV LEGER m hos de som er godt fornøyde i sin nåværende karrieresitua.sjon, men også var det i sine tidligere stillinger. De utøver endringsledelse på sitt beste for ikke å si for sitt eget beste. De tar seg selv på alvor og har funnet støtte for sine spirende tanker. Vi kan si de har dyrket frem karrieremotstands.kraft og jobbglede og foretatt en vareopptelling og bevisst.gjøring som ga trygghet for valgene. Det ringer-tar du den? Når signalene om uro/ubehag mht. til din jobbsituasjon el.ler livssituasjon frem til deg? Kroppen selv gir denne uroen og disse ubehagssignalene til vår bevissthet for å gi beskjed om at noe er i ubalanse (som en telefon som ringer, stadig sterkere etter hvert som vi faktisk ikke tar den). Dette skjer lenge før vi møter veggen i jobbsammenheng eller virkelig utvikler et sykdomsbilde. Hva blir konsekvensen for deg eller de rundt deg dersom vi kveler signalene med ennå mer aktivitet eller annen «medisin» for å døyve ubehaget? Emosjonell selvbevissthet er evnen til å være i kontakt med og kjenne egne følelser og emosjoner. Det er lov å tenke på seg selv, ta vare på seg selv, bruke tid på seg selv og sette kar.rierevelvære i fokus. Vi kan lære å kjenne igjen de første signalene på uro/ubehag -høre at det ringer -ja, tillate oss å ta oss tid til å kjenne etter -for deretter kanskje å stille noen spørsmål til oss selv. Det gir mulighet for å finne svar og årsaken til vårt ubehag og, ikke minst, hva vi kan -og er villige til -å gjøre med ubehaget. Dette kan dere alt om -men gjør dere noe med det? Tre eksempler fra pågående coaching A ønsket en upartisk sparringspartner (ikke fa.milie eller kollegaer) for sine tanker om endringer i karrieren, dvs. en helt ny, delt jobbsituasjon del.vis i klinikk og delvis utenfor. Sammen med coa.chen ble strategier for kommunikasjon med de be.rørte parter utarbeidet. Prosessen ble så gjennomført overraskende enkelt, og det i seg selv ga energi til å hente frem «gjemt» kreativitet som derved skapte større glede i privatlivet. Dette ga en bedre og balansert situasjon mht. jobb og fritid. B visste godt hva hun drømte om, men var usikker på om hun torde gjennomføre et for henne kjem.pestort sprang, nemlig å forlate helsesektoren til fordel for oppstart av eget firma. Hun hadde gjort valget, men ønsket kompetanse om selve etable.ringen osv. og håndteringen av det praktiske, men også egen motivasjon. Hun er i dag godt i gang med sitt nye firma og har funnet en god inntekts.kilde på tross av hva hennes egen indre kritiker fortalte henne. C skal bare ... få hodet litt over vannet, før han skal redusere på arbeidsmengden sin. Han er godt etablert, og vil ha mer tid til familien og er, når han tenker seg om, litt tilfeldig havnet der han er. Han føler han er dyktig, men ofte negativ i forhold til dagens gjøremål og sier det er ikke lett å beholde engasjementet. Smertefullt lærer han seg å si nei til enkelte ting. Triumferende har han nå fortalt at i løpet av neste måned er en ny partner på plass i praksisen. Coachingen har så langt dreiet seg mest om avklaring av verdier, valg av «perspektiv», samt ordet «nei». Mer info? Det finnes faktisk tusenvis av web-sider om coaching samt flere anerkjente læresteder som utdanner coacher. Inter.national Coaching Federation (ICF) godkjenner slike. The Coaches Training Intstitute (CTI) ble etablert i 1992 og er regnet som en av de ledende læringsinstitusjonene. De ut.danner og sertifiserer såkalte Co-Active Coaches. Utenfor USA er Norge blitt ett av de mest aktive sentra for Co.Active Coaching. Ca. 300 har deltatt og ca. 120 har gjen.nomført utdannelsen hvorav ca. 10 er ferdig sertifiserte. Det finnes også sertifiserte coachere fra andre læresteder. Nordic Coach Federation (NCF) er den faglige foreningen for coacher i Norden. Deres visjon er å bygge opp, støtte og bevare integriteten i coaching-yrket i Norden. Hvordan komme i kontakt med en coach? Vel det er omtrent som å finne seg en fastlege og på samme måte som med en trener (eller en lege) må du finne en du har tillit til. De fleste tilbyr uforpliktende prøvesamtaler, så du har lite å tape. Lykke til med å leve ditt liv! For mer info, ta en titt på: ICF www.coachfederation.com CTI www.thecoaches.com NCF www.nordiccoaches.org Carecom www.carecom.no The Turning Point AS www.theturningpoint.no Søk generelt på coaching eller co-active coaching. Har du kommentarer, reaksjoner eller spørsmål om artikkelen? Inspirerer den deg til å skrive noe selv7 Ansvarlig redaktør for denne artikkelen har vært Ola Nordviste. Kontakt ham på nordviste@c2i.net UTPOSTEN NR .2 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf