Bokanmeldelse

Janecke Thesen

Bokanmeldelse BOKANMELDELSE m anmeldelser Nyttig om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser Borg M, Topor A. Virksomme relasjoner. Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. 124 s, tab. Oslo: Kommuneforlaget, 2003. Pris NOK 329 ISBN 8244608900 Hva hjelper og bidrar til bedring når du skal legge en psy.kisk sykdom bak deg? Forfatterne, som er ergoterapeut og psykolog har intervjuet 15 personer om deres erfaringer. I fire temakapitler hentet fra intervjuanalysen oppsumme.rer de erfaringer fra intervjuene og reflekterer over dem i lys av kjent kunnskap om bedringsprosesser i psykiatrien: Jeg ga aldri opp, En annen profesjonalitet, Det sosiale livet, Tid og arenaer som hjelper. Boka rammes inn av kapitler om bedringsprosesser i psykiatrien generelt, og om noen konsekvenser av brukererfaringene: Kommunehelsetje.nesten og DPS-ene må i fellesskap utvikle tjenestetilbud der folk kan velge mellom alternativer, der langvarige relasjo.ner kan utvikles og opprettholdes, der aktiv brukerdelta. kelse er mulig, og der det er plass til både evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap. Kapitelet om betydningen av egen drivkraft og et levende håp gjør inntrykk, og det er nyttig å bli minnet på at pasien.tenes egen innsats ofte er stor, men usynlig for oss. Men for meg som allmennlege var nok kapitelet om en annen profe.sjonalitet det nyttigste. Tvers gjennom kapittelet går reia.sjonens betydning som en rød tråd, en relasjon der pasien.ten opplever å bli sett og hørt -dvs å vær. utvalgt. Det er så viktig at regelbrudd for pasientens skyld er noe av det som verdsettes høyt, og som beskrives av informantene som vik.tig for bedringsprosessen. En ny fleksibel profesjonalitet som bygger på nærhet og engasjement i en gjensidig rela.sjon, der tid og rom er forhandlingsbar og åpen blir konse.kvensen dersom vi skal ta brukerkunnskapen på alvor. Ansatte og brukere som har «funnet hverandre» er således en ressurs på en arbeidsplass. Evidensbasert kunnskap er viktig og gir trygghet, men det er viktigere å velge terrenget dersom kartet ikke stemmer. En slik profesjonalitet utfordrer og skaper uro, men er i tråd med gjentatte funn av at det er behandlerens engasje- ment-mer enn terapeutisk metode -som avgjør utfallet av terapien. Som allmennpraktikere har vi stor frihet til å vi.dereutvikle en slik profesjonalitet. Janecke Thesen Legekontoret Valestrandsfossen/ Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen lnfodoc for Windows • Sikker tnfodoc as • Funksjonell BRUKERVENNLIGHET SATT I SYSTEM • Hurtig Bergen: lnfodoc as, P.B. 183, Bønes, 5849 Bergen • Pålitelig Tlf. 55 52 63 00 -Fax. 55 52 63 29 Oslo: lnfodoc as, Kilenveien 45, 1366 Lysaker Ring 55 52 63 00 Tlf. 67 59 27 60 -Fax. 67 59 27 69 og vi demonstrerer programmet hos deg www.infodoc.no ,, UTPOSTEN NR.2 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf