DEMENSDAGENE 2003 - ettertanker

Mari Kristin Johansen

DEMENSDAGENE 2003 - ettertanker m DEMENSDAGENE 2003 AV MARI KRISTIN JOHANSEN Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens arrangerte sin fagmønstring for syvende gang 4.-5. desember 2003. Oslo kongressenter var fylt til randen, av forelesere fra hele Norden, ca. 600 deltagere og utstillere. Årets tema var «Ny.vinninger og kvalitet i diagnostikk og behandling av de.menssykdommer» . Halvt om halvt med plenumssesjoner og parallelle symposier begge dager. Det var mye å lære. I kursnotatene finner jeg følgende, -og kanskje for noen.tankevekkende utsagn: • «vi vet ikke stort mer om tauprotein og nevrofibrillære floker i dag enn da dr.Alzheimer beskrev disse foran.dringene i fru Augustes hjerne i 1907.» • «Tap av acetylcholin ser ut til å være en 'fellesnevner' for alle typer demens, med unntak av frontallappsdemens. AC-hemmere ('bromsmedisin' på svensk) har effekt på både Alzheimer, vaskulær de. mens, Lewy Legeme sykdom og demens ved Parkinson.» • «Intervensjon over.for pårørende kan utsette behov for institusjonsplass i nesten ett år, og redusere antall depresjoner hos pårørende. Dag.sentertilbud er en viktig del av slik inter.vens1on. » (Knut Engedal, Oslo) Mari Kristin Johansen f. 1955 Eksamen fra Universitetet i Trondheim 1981 Spesialist i allmennmedisin 1991. Allmennlege/avdelingslege ved kommunal rehabiliteringsavdeling. Eksiltrønder i Bodø på 21. året. Gift, 2 barn • «Det er 'tøv' å sette en demensdiagnose. Som regel fore.ligger en blanding, og det er umulig å si hvilken som betyr mest for symptombildet.» (] ngmar Skoog, Sahlgrenska sjukhuset, Gøteborg) • «Legemidler må alltid vurderes som mulig utløsende årsak ved nyoppståtte atferdsforstyrrelser hos eldre» (Harald Nygaard, Bergen) • «Det brukes like mye penger på demensomsorg i Sverige som hele det svenske forsvarsbudsjettet.» ( Kerstin Lundstrøm, Socialstyrelsen i Sverige) •Kvalitetsmeldinga for pleie-og omsorgstjenester i kom.munene skal behandles til våren. Blant prioriterte tiltak er styrking av legetjenesten.» ( Marit G. Blom, Sosial-og helsedirektoratet) Noen av disse utsagn avstedkom funderinger. Det kom for eksempel ingen kritiske kommentarer til be.handlingsiveren for AC-hemmere og andre demenslege.midler. Budskapet var at så snart diagnose er satt, skal me.dikamentell behandling tilbys. Hva er det vi tilbyr? En medisin som har påvisbar effekt hos bare ti prosent av de som får den foreskrevet, og da slik at den forsinker den kog.nitive svekkelse med gjennomsnittlig seks måneder. Dose.økning fra fem til ti mg gir ingen tilleggseffekt, bare mer bi.virkninger. (1) Det foreligger ingen dokumenterte ret.ningslinjer for varighet av behandling. Samtidig vil en av 16 få så alvorlige bivirkninger under behandling at den må stoppes.(2). UTPOSTEN NRe.Ie• 2004 DEME SDeAGENE 2003 Hvilken annen medisin hadde gått gjennom Statens legemiddelkontroll med slike tall? En ting er forebyggende medikasjon, det være seg statiner, ASA eller bifosfonat. Da vet vi i utgangspunktet at dette ikke forhindrer alle infarkt, hjerneslag eller kompresjonsfrakturer. Slik er det med alle forebyggende tiltak. Med «bromsmedisinerna» er situasjonen en annen. Vi foreskriver en me.disin mot en allerede påvist sykdom, og det forventes at dette skal hjelpe. Som når vi tar peni.cillin mot en streptokokkinfeksjon. Hvordan presentere dette for pasient og pårørende? Tre måneders behandling med donepezilhydroclorid fem mg koster samfunnet kr 2673,60. Økes dosen til ti mg blir prisen 3182,30.(3) Hvis vi gir donepizil fem mg daglig til 12perso.ner i ett år, vil ca 120ooo kr være brukt til ingen nytte. Hvor mange flere demente og deres familier ville hatt nytte av samtalegrupper for pårørende, avlastning i hjemmet og dags.entertilbud? En prospektiv, randomisert studie publisert i JAMA (4) viser at Alzheimer pasienter som får et tilbud om fysisk aktivitet i kombinasjon med opplæring av pårø. rende klarer seg bedre fysisk og er mindre depressive både etter tre måneder og etter to år, sammenlignet med en kontrollgruppe Til tross for at psykososiale tiltak overfor demente har en godt dokumentert effekt, er fortsatt dagsentervirksomhet en salderingspost i mange kommunebudsjett. Det er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste, og dermed lettere å fjerne når sparekniven må fram. Sjefspsykolog Kjersti Wogn-Henriksen, alderspsykiatrisk Nei, tapper? poliklinikk, Molde sykehus viste som avslutning på sitt ple.numsforedrag et vakkert foto med følgende tekst: «når for.Venner seier til meg: «Du er tapper standen svikter, er det vel ingenting igjen -» Det samme sa som kan vise slik styrke og ro min far. Den verste skjebne han kunne tenke seg, var å no når han så ny leg er død» -Nei tapper? miste forstanden. Så var det akkurat det som skjedde! Det kan berast, det eg gjennomlever noe. Det tyngste er tilbakelagte. Det tyngste I disse dager er det et år siden han døde. Han gikk ut av ti. var å måtte sjå korleis han den med et ti-talls funksjonshemmende sykdommer. In. tok til å miste seg sjølv og gli vekk klusive en vaskulær demens/ hjerneskade med kognitiv inn i eit veglaust og skoddefylt land. svekkelse etter gjentatte hjerneslag og mangeårig hjerte.karsykdom. Visst er tomrommet der, og kulden, avmaktskjensla ji-amfor stengd porte. Det siste. året var han på sykehjem. Han befant seg i en til.Men det kan berast så sant ein kan tru stand skiftende fra akutt delir til en noe lettere konfusjon. at for den ein har mist var det godt å gå borte. Men det var også glimt av klarsyn, der han var seg sin situa.sjon bevisst, og der han ga uttrykk for hvor smertelig dette Litteratur var. I. Ur Prescrire International Dec 2003Nol12 No 68/ Anders Hernborg Eyr 2. Lanctot KL, Herrman N, Yau KK, et al. Efficiacy and Jeg tror man skal trå varsomt i det å bedrive screening på safety of cholinesterase inhibitors in Alzheimer's disease: demens. Vi skal være lydhøre når spørsmålene melder seg a meta-analysis. CMA) 2003;169:557-64 fra pasient, pårørende eller samarbeidspartnere i helsevese.3. Linda Teri et al. Exercise Plus Behavioral Management net, men å finne det gyldne øyeblikk for å informere om en in Patients With Alzheimer Disease. J AMA 2003; 290: 2015-22. uhelbredelig sykdom, fortsatt forbundet med både skam og 4. Felleskatalogen 2003 tap av verdighet, krever legekunst. 5. Her -og langt borte Demens sett med dikterens øyne Samlet Jeg dro fra Demensdagene 2003med mange kurver og tall i hodet. Men også med en liten bok fra kompetansesenterets mini-bibliotek. En samling dikt og tekster om demens. Fra denne (5) tillater jeg meg å referere et dikt av Halldis Moren Vesaas, som sier det meste i tre fortettede vers: og redigert av Eva Anfinnsen ISBN: 82-8061-025-1 Har du kommentarer, reaksjoner eller spørsmål om artikkelen? Inspirerer den deg til å skrive noe selv? Ansvarlig redaktør for denne artikkelen har vært Jannike Reymert. Kontakt henne på jannike.reymert@c2i.net UTPOSTEN NR.Ie• 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf