Artikler

Ord om ord

ORD OM ORD m Mange ord i språket vårt har en opprin.nelse som for lengst er glemt, og ofte kan vi heller ikke uten videre tenke oss til hva ordene egentlig betyr. Vi håper leserne vil finne glede i en spalte der vi vil ha små epistler om ord vi bruker til daglig, men som de færreste av oss kan forhistorien til. I denne spalten er det mer enn ønskelig med innlegg fra leserne. Det sitter vel kolleger rundt om i landet med kunnskap på feltet, og her får de altså muligheten til å utfolde seg for et bredt publikum! Ord på veien fra reumatisme til diabolos Mange pasienter lider av reumatisme og oppfatter vel ofte vår evinnelige jakt på objektive kriterier for reumatisk sykdom som litt på siden av det de ønsker å drøfte med legen. Symptomene er det sentrale for dem, blodprøvers positive eller negative utslag avklarer lite for pasientene. Med bakgrunn i ordets betydning kan vi iallefall trygt si oss enige med pasientene om at de lider av reumatisme enten videre utredning gir en mer eksakt diagnose eller ei. Det greske rheumatism6s er substantiv til verbet rheein som betyr å flyte, egentlig strømme og beskriver vel godt den smerten mange føler strømmer eller Ay.ter i kroppen. I antikken mente man at det eksisterte sykdomsfremkallende stoffer som fløt rundt i kroppen og det forklarte at symptomene skiftet lokalisasjon. Dette hadde de jo helt rett i jfr alle de syk.domsfremkallende antistoffene. Et annet substantiv som er avledet av verbet rheein er rytme, gresk rhytm6s,som også betyr strømning, muligens med tanke på havets bølger som strømmer frem og til.bake. Ordet renne er også avledet av rheein,likeså det latinske rivus som er blitt til det engelske river, det spanske rio (elv) og franske rive (elvebredd). Rio de Janeiro betyr forresten januarelva, og var først navnet på elva som munner ut ved byen. Navnet kommer av at italieneren Amerigo Vespucci oppda.get denne elva I. januar 1502 og vel ikke fant på noe annet navn enn januarelva. De som forøvrig ikke nå gjetter opprinnelsen til ordet Amerika bør lese forrige setning en gang til! Columbus fikk ikke den æren han vel fortjente mer enn Amerigo Vespucci, det skulle vært artig å vite hvorfor. I rettferdighe.tenes navn skulle Amerika hett Columbia! Tar vi så for oss ordet rival finner vi et interessant eksempel på betydningsutvidelse. Det latinske rivaLis er en som bruker en bekk (rivus) eller renne til vanning av dyrket mark sammen med naboen. Når to er sam.men om et interesseobjekt, det være seg partner eller bekk, oppstår fort uenighet og dermed er man rivaler. Diare er derimot neppe kilde til rivalisering. Ordets ending, re (rheein), har samme opprinnelse som reumatisme og henspeiler på at det renner. Dia er et gresk ord og har mange betydninger, så som gjen.nom, fullstendig og motsatt. Diabetes betyr det som renner gjennom uten stopp. Diagnose kommer av det greske diagnosis som ifølge Rossbach betyr kunnskap tvers gjennom. Amerikaneren Haubrich skriver imidlertid at det greske ordet betyr å diskriminere mellom to muligheter ved at man bestem.mer seg for hva pasienten lider av. Dia er da avledet av dis som betyr to. Gnosis betyr kunnskap. Diagonal beskriver en strek som går gjennom en firkant fra hjørne til hjørne, eller egentlig fra kne til kne,gonia finer vi jo igjen i betydningen kne. Dialekt kommer av det greske dialegein der siste endelse kommer av ordet Logos,ord. Dialog er en annen variant over samme tema. ), Den som nå trodde at diamant også hadde samme, enkle opprinnelse må imidlertid tro en gang til. På gresk heter diamant adamas som man tror har betydd ubetvingelig, der den første a-en er lik vår u-, altså benektende. I middelalderen betydde adamant også magnet, rett og slett fordi man blandet sam.men det latinske adamare,elske inderlig (jfr engelsk adm ire) og det greske adamas. En liknende sam.menblanding skjedde når ordet diamant oppstod fra adamas idet man trakk inn adjektivet didphanes som betyr gjennomskinnelig og slo sammen disse to ordene til diamant som jo iallefall delvis er gjen.nomskinnelig og absolutt er ubetvingelig i betydningen udelelig. La oss avslutte med noe diabolsk, som reumatisme sikkert er for de som lider av det. Diabolsk betyr djevelsk, en som bakvasker og det norske ordet er en direkte avledning fra det greske. Dia betyr jo gjennom og ba.Llein betyr å kaste selv om det vel er for enkelt å si at en ball er avledet herfra! En djevel er en som fremsetter, kaster frem falske anklager. Jannike Reymert Kilder: William S. Haubrich. Medical meanings. American College of PhysiGians. Philadlephia. Pennsylvania. I 997. Johan H. Rossbach. Levende ord. Pax Forlag A/S, Oslo.] 996. UTPOSTEN NR .6 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf