Artikler

MESTRING AV DEPRESJON

m MESTRING AV DEPRESJON VEILEDER I FORSTA.F.LSE OG BEHANDLING AV STEMNINGSLIDELSER --Nol'U Plykolo,Jonninf -. Mestring av depresjon Tusener av personer i Norge rammes hvert år av depressive lidelser. I tillegg rammes, familie, ven.ner og kolleger. En stor del av sykemeldingene i arbeidslivet skyldes depressive lidelser. Bare om lag halvparten får behandling. I Verdens Helse.organisasjon rangeres depresjon som nummer fire på listen over lidelser som utgjør den største samfunnsmessige byrden. Manglende kunnskap både hos helsepersonell og folk Aest er årsaken til at mange ikke får den hjel.pen de burde ha fått, mener Norsk Psykologfore.ning. Nå har foreningen utgitt en 70 siders veile.der i forståelse og behandling av depressive lidelser. Den er rettet mot alt helsepersonell og andre som isitt arbeid møter mennesker med de.pressive lidelser. Ny forskning viser at tilbakefall er vanlig. Den gode nyheten er at vi har livreddende kunnskap. Behandling hjelper. Vi vet mye om forebygging, og har kunnskap om hvordan unngå tilbakefall, ikke minst gjennom selvhjelp. Målet med veile.deren er å sikre best mulig utnyttelse av kunnskap og erfaring, og samtidig sikre at ny kunnskap tas i bruk. God behandling vil ofte kreve kombina.sjoner av flere faglige tilnærminger I alt 80 psykologer, psykiatere og andre fagfolk har på tvers av faglig ståsted bidratt i denne faglige dug.naden. Veilederen gir et oppdatert og helhetlig bilde av det vi nå vet om omfang, årsaker og behandling. Sentralt er pasientens selvbestemmelse og aktive samarbeid med behandlerne. Også brukerne og organisasjoner har vært inne og påvirket fremstil.lingen. -Vi må stå samlet for å sikre gode resultater, sier Gro Harlem Brundtland i sin innledning. Mestring av depresjon. Veileder i forståelse og be.handling av stemningslidelser kan kjøpes ved hen.vendelse til Norsk Psykologforening: 23 10 31 30, på e-post tnpf@psykol.no mailto:tnpf@psykol. no>, på faks 22 42 42 92, eller via våre hjemme.sider www.psykol.no http://www.psykol.no> Pris kr. 100,-pluss porto og ekspedisjonsgebyr. UTPOSTEN NR .3 • 2002   

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf