Artikler

På vegne av verdens fattige

ELISABETH SWENSEN

m På vegne av verdens fattige Refleksjoner etter WONCA World Congress on Rural Health, Melbourne, mai 2002. AV ELISABETH SWENSEN Utposten har tidligere skrevet om «the rural health move.ment» (nr. 7/8-99 og 6-2000), og Utpostens forrige nummer var i stor grad viet den hjemlige distriktsmedisinen. Begre.pet «movement» er ikke tilfeldig brukt. Som NSAMs ut.nevnte representant til den internasjonale «rural health».arenaen og etter hvert direkte utnevnt medlem av The WONCA Working Party on Rural Health (Wonca Rural) har jeg hatt god anledning til å føle den globale distrikts.medisinen på pulsen. Roger Strasser, australsk professor i allmennmedisin og leder i WONCA Rural, har rett når han sier at dette miljøet er det mest aktive og sannsynligvis for tiden det mest spennende innenfor WONCA. Spennende i betydningen «kreativt», men også fordi selve fagfeltet har i seg spenninger og potensielle konflikter som springer ut av diskusjonen om fagets plass i den virkeligheten det skal tjene. Selv vet jeg ikke om andre faglige arenaer der de store politiske spørsmålene står på dagsordenen i samme grad. WONCAs verdenskongress om utkanthelse, «rural health», ble avholdt for femte gang i Australia i mai i år. I forkant av kongressen arrangerte WONCA og WHO sammen en så.kalt «co-sponsored conference» ved Monash University i Traralgon utenfor Melbourne, der målsettingen var å komme frem til en handlingsplan for «Health for All Rural People». Arrangørene oppsummerte konferansen som vel.lykket. De rette papirene ble produsert og Monash Univer.sity fikk posisjonert seg i forhold til WHO slik de ønsket. Konferansens undertekst var et aggressivt angrep fra repre.sentanter fra den fattige verden mot det de oppfattet som en australsk oppvisning av definisjonsmakt. På selve verdens.kongressen umiddelbart etter var misnøyen åpenbar med måten kongressen ble avholdt på. Prisen for å delta, bo og være med på de sosiale arrangementene utelukker i seg selv de fleste fra den tredje verden, noe som selvsagt avspeiles på deltagerlisten. Det sier en del at hele den pakistanske delegasjonen reiste hjem i protest mot prisnivået. Foreløpig ulmer det. Typisk nok skjer dette opprøret først i «rural»-miljøet, men det angår hele det internasjonale fag.miljøet. For oss som er ansvarlige og lar oss representere til WONCA og tilsvarende organisasjoner er det et helt brennende spørsmål hvordan vi møter den berettigede kri.tikken om å opptre «på vegne av». WONCA Rural har gjort et viktig arbeid med å sette politiske spørsmål på dags.ordenen. Herfra er det umulig å gå videre uten å sørge for at den verden man snakker om og til også er deltagere i pro.sessen. «There are two worlds of rural health» åpnet M K Raja.kumar fra Malaysia sitt plenumsforedrag under årets ver.denskongress. Endelig! Jeg kjente at jeg skvatt til i takk.nemlighet. Katja Tuta (the Olgas) i Australia.

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf