RELIS: Kardioviskulære bivirkninger av prednisolon

Kirsten Myhr og Liliana Bachs

RELIS: Kardioviskulære bivirkninger av prednisolon RE LIS m I Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) er et gratis tilbud til helsepersonell om produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Vi er et team av farmasøyter og kliniske farmakologer og besvarer spørsmål fra helsepersonel om legemiddelbruk. Det er her gjengitt en sak utredet av ?lEL S RELIS som kan være av interesse for Utpostens lesere. RELIS Sør (Rikshospitalet) tlf: 23 07 53 80 • RELIS Øst (Ullevål US) tlf: 23 016411 • RELIS Vest (Haukeland sykehus) tlf: 55 97 53 60 RELIS Midt-1orge (Regionsykehuset i Trondheim) tlf: 73 55 01 58 • RELIS Nord-Norge Regionsykehuset i Tromsø) tlf: 77 64 58 92 Kardioviskulære bivirkninger av prednisolon Spørsmål til RELIS Kvinnelig pasient har tem poralisarteri tt, behandlet i tre år med prednisolon, nåvæ.rende dose 10 mg. Presenterer høyt blodtrykk og tegn på karstenose. Kan det tenkes at prednisolon fører til stenoser i kartreet eller eventuelle for.andringer i cor? Kortikosteroider er kjent for å forverre flere av de disponerende faktorene for atero.matoseutvikling (høyt blodtrykk, dyslipidemi, glukoseintoleranse, hyperkoagulabili.tet og økt fibrinogen produksjon)(!). Det foreligger imidlertid kun sparsom epidemiologisk dokumentasjon som kan be.krefte sammenhengen mellom kortikosteroidbruk og kardiovaskulær sykdom i for.skjellige pasientgrupper, og disse er ikke entydige (2, 3). Enkelte eksperimentelle stu.dier hos dyr og i cellekulturer har sett på effekt av kortikosteroider på diverse aspekter ved ateromatoseutvikling, men heller ikke disse er entydige. Økning i blodtrykk er hyppigst hos eldre og/eller disponerte individer og tilskrives hovedsakelig den økte mineralkortikoidaktiviteten som fører til væskeretensjon. Om utvikling av høyt blodtrykk er mest avhengig av dose eller av varighet av behandling er ikke kjent, men enkelte observasjoner tyder på at pasienter som bruker kortikos.teroider hver annen dag sjelden utvikler hypertensjon (4). Når det gjelder lipidene, har man sett en økning av triglyserider, total kolesterol, VLDL og LDL ved bruk av kortikosteroider. Patogenesen bak dette er antagelig multifaktoriell, men kan delvis skyldes hyperinsulinemi (5). Risiko for å utvikle hyperglykemi synes å øke parallelt med dosestørrelse og skyldes perifer insulinresistens samt økt glukoneogenese. (4). Hyperkoaguabilitet synes å forekomme noe sjeldnere, men kan føre til tromboseten.dens under langtidsbehandling (1). Vurdering Muligheten for at kortikosteroidterapi kan ha bidratt til pasientenes hjerte-karsymp.tomatologi synes å være tilstede, spesielt for hypertensjon. I hvilken grad pasientens symptomatologi skyldes underliggende preeksisterende sykdomstilstander, korti.kosteroidterapi eller en blanding av disse er det imidlertid ikke mulig å si noe om ut.ifra de foreliggende opplysninger. Kirsten Myhr, leder, cand.pharm. og Liliana Bachs, lege. RELIS Øst Referanser: I. Dukes MNG, Aronson JK eds. Meyler's Side Effects ofDrugs 2000; 14th ed.:1370-1375. 2.Zonana-Nacach A, Barr SG, Magder LS, Petri M. Damage in systemic lupus erythemato.sus and its association with corticosteroids. Arthritis Rheum 2000; 43(8): 1801-8. 3. McEvoy CE, Niewoehner DE. Adverse effects of corticosteroid therapy for COPD -A cri.tical review. Chest 1997; 111(3): 732-43. 4. Drugdex® System. Drug evaluation. Prednisolone. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 110 expires 12/01. 5.Davies DM et al, eds. Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th ed.: 428. UTPOSTEN NR.3 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf