Artikler

RELIS: Selektive serotoninreopptakshemmere og graviditet/amming

Erik Pomp, Pål-Didrik Hoff Roland og Ane Gedde-Dahl

RELIS: Selektive serotoninreopptakshemmere og graviditet/amming RE LIS m Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) er et tilbud til helsepersonell om produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Sentrene besvarer spørsmål . f/ om legemiddelbruk fra helsepersonell som leger, tannleger og farmasøyter. "' l E L I s RELIS er foreløpig opprettet i helseregionene Sør, Vest, Midt-orge og Nord. orge, og legemiddelmiljøene ved regionsykehusene samarbeider om virksomheten. Det er her gjengitt en sak utredet av RELIS om kan være av interesse for Utpostens lesere. RELIS Sør (Riksho pitalet) tlf: 23 07 53 80 RELIS Vest (Haukeland sykehus) tlf: 55 97 53 60 RELIS Midt-orge (Regionsykehuset i Trondheim) tlf: 73 55 01 58 RELIS ord-Norge Regionsykehuset i Tromsø) tlf: 77 64 58 92 Selektive serotoninreopptakshemmere og graviditet/amming SSRI og graviditet Spørsmål til RELIS Legemidler som ikke er studert for teratogene effekter gitt under gravidi.tet eller hos diende barn av mødre som behandles med gitt legemiddel vil RELIS får regelmessig henven. alltid ha graviditet og amming som kontraindikasjon i oppslagsverk. delser om bruk av selektive sero. Dette skyldes ikke nødvendigvis kjent teratogen/fosterskadelig effekt el. toninreopptakshemmere (SSRI) ler kjent effekt på barn av ammende mødre under behandling, men ved graviditet og amming. Ne. mangel på dokumentasjon. Det finnes ingen gode holdepunkter for at denfor finnes et sammendrag ba. SSRI i svangerskapet medfører strukturelle misdannelser (1,2). Det gene. sert på tidligere utredninger. Det relle bildet er betryggende, men effekten av SSRI under graviditet og/el. er ingen gode holdepunkter for at ler amming er bare studert hos et begrenset antall kvinner. Publiserte re.bruk av SSRI i svangerskapet sultater kan derfor ikke tas til inntekt for at det ikke kan være en kausal medfører strukturelle misdannel. sammenheng mellom bruk av SSRI og sjeldent forekommende skadeligeser. Antall gravide kvinner inklu.effekter hos foster/barn eller CNS-skader som kan komme til uttrykk se.dert i epidemiologiske studier er nere (3). Bruk av SSRI under graviditet er best studert for Auoksetin (4-6). imidlertid for lavt til at en økning En oppfølgingsstudie har ikke gitt holdepunkter for at eksponering for i forekomsten av slike misdannel.fluoksetin in utero påvirker barnas mentale utvikling (7). Det kan ikke ser kan utelukkes. Dersom bruk sies noe sikkert om eventuelle doseeffekter, og det generelle rådet er der.av SSRI under graviditeten anses for å bruke lavest mulig dose. som nødvendig, anbefales valg av fluoksetin, ettersom dette lege.Ulike selvbegrensende symptomer hos nyfødte kan muligens forekomme middelet har den mest omfat. ved bruk av SSRI sent i svangerskapet (6,8,9). Disse debuterer innen de tende kliniske dokumentasjonen. første dagene etter fødselen, og kan vedvare inntil en måned post partum. Det samme gjelder for bruk av Karakteristiske symptomer er irritabilitet, konstant gråting, skjelving,SSRI ved amming. Dersom medi.økt muskeltonus, kramper, spise-og søvnforstyrrelser. I to studier har kamentell behandling startes post man funnet at bruk av fluoksetin i siste trimester gir økt forekomst av partum vil paroxetin og sertralin komplikasjoner (6,8), mens andre ikke har funnet en slik økning (9). For.også være rasjonelle valg. fatterne av sistnevnte studie har anbefalt at legemiddelterapien bør fort. settes uten endringer rundt fødselen (9). SSRI og amming SSRI og deres metabolitter utskilles i varierende grad i morsmelk. Studier har vist at fluoksetin og citalopram utskilles i størst grad, mens det er mi- UTPOSTEN NR . I • 2002 RE LIS nimal overgang av paroxetin og sertralin (10-12). Dette kan være et godt argument for å anvende sistnevnte substanser dersom behandlingen startes etter fødselen. Om behand.lingen er påbegynt før fødselen er det ingen indikasjon for å bytte preparat. Også ved amming gjelder at den mest om.fattende kliniske dokumentasjonen foreligger for fluokse.tin, og totalt sett er tilgjengelige data betryggende (13). I en ny studie ble det målt minimale konsentrasjoner av fluokse.tin og norfluoksetin i serum hos diende barn av mødre som brukte 20 mg fluoksetin daglig (14). Konklusjon Det er ingen gode holdepunkter for at bruk av SSRI 1 svangerskapet forårsaker spesifikke strukturelle misdan.nelser. Antall gravide kvinner inkludert i epidemiologiske ?lELIS ?lELIS ?lELIS ?lELIS ?lELIS lELIS studier er imidlertid for lavt til at en økning i forekomsten av slike misdannelser kan utelukkes. Ettersom fluoksetin har den mest omfattende kliniske dokumentasjonen anbe.fales at dette legemiddelet velges fremfor andre, dersom bruk av SSRI under graviditeten anses som nødvendig. Det samme gjelder for bruk av SSRI ved amming. Dersom me.dikamentell behandling startes post partum vil paroxetin eller sertralin også være rasjonelle valg. Erik Pomp', Pål-Didrik Hoff Roland2 og Ane Gedde-Dahfl RELIS Vest', Haukeland Sykehus, Bergen og RELIS Midt.Norge2, Avd. for legemidlei-, St. Olavs Hospital HF, Trondheim. Referanser I.RELIS database 2001; sp.nr. 732, RELIS Midt-Norge. 2.RELIS database 2001; sp.nr. 1753, RELIS Vest. 3.RELIS database 2001; sp.nr. 288, RELIS Nord-Norge. 4. Addis A, Koren G. Safety of Auoxetine during the first tri.mester of pregnancy: a meta-analytical review of epidemiolo.gical studies. Psych Med 2000; 30: 89-94. 5. Goldstein DJ, Sundell K. A review of the safety of selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy. Hum Psy.chopharmacol 1999; 14: 319 -24. 6. Anonymous. Serotonin reuptake inhibitor antidepressants and pregnancy: many unanswered questions. Prescr Int 1999; 8: 157-9. 7. Nulman I, Rovet J, Stewart DE, Wolpin J, Gardner HA, Theis JG, Kulin N, Koren G. Neurodevelopment of children exposed in utero to antidepressant drugs. N Eng J Med 1997; 336: 258-62. 8. Nordeng H, Lindemann R, Perminov KV, Reikvam A. Neo.natal withdrawal syndrome after in utero exposure to selec.tive reuptake inhibitors. Acta Paediatr 2001; 90: 288-91. 9. Cohen LS, Heller VL, Bailey JW, Grush L, Ablon JS, Bouf.fard SM. Birth outcomes following prenatal exposure to Auo.xetine. Biol Psychiatry 2000; 48: 996-1000. 10. Nordeng H, Bergsholm YK, Bohler E, Spigset 0. Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 2 (121): 199-203. 11. Hendrick V, Fukuchi A, Altshuler L, Widawski M, Wer.theimer A, Brunhuber MV. Use of sertraline, paroxetine and Auvoxamine by nursing women. Br J Psychiatry 2001; 179: 163-6. 12. Epperson N, Czarkowski KA, Ward-O'Brien D, Weiss E, Gueorguieva R, Jatlow P, Anderson GM. Maternal sertraline treatment and serotonin transport in breast-feeding mother.infant pairs. Am J Psychiatry. 2001; 158 (10): 1631-7. 13.Pomp EFO, Gedde-Dahl A. Fluoksetin -trygt under gravidi.tet og amming. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 9 (121): I 156-7. 14. Hendrick V, Stowe ZN, Altshuler LL, Mintz J, Hwang S, Hostetter A, Suri R, Leight K, Fukuchi A. Fluoxetine and norAuoxetine concentrations in nursing infants and breast milk. Biol Psychiatry 2001; 50 (10): 775-82. UTPOSTEN NR.I • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf