Artikler

Nytt NSAM-styre

Anna Stavdal

Nytt NSAM-styre NS AM m Norsk selskap for allmennmedisin --NSAM The Norwegian College of General Practitioners Nytt NSAM-styre klart til dyst! Det påtroppende NSAM-styre hadde sin første samling i Allmennlegen inviteres og stimuleres til å påvirke utvik. Hurum i midten av januar. Cecilie Daae fra Oslo ble valgt lingen av faget til nestleder, styremedlemmer er Reidun Kismul, Mosjøen, -gjennom refleksjon om «Plakaten» og de 7 teser slik at Aslak Bråtveit, Finnøy, Guri Rørtveit, Bergen, Gisle -det blir samsvar mellom fagets muligheter, pasientenes Schmidt,Oslo , og Harald Kamps, Trondheim. behov, helsevesenets rammer og samfunnets priorite. nnger. Foruten ordinært styremøte, gikk tiden i Hurum med til å planlegge arbeidet i denne valgperioden. Vi vil aktivt bruke «Plakaten» (se s. 40) og de 7 teser i de fora der allmennleger møtes til faglig debatt og fagutvikling. Våre tanker om de viktigste utfordringene for Selskapet har vi samlet i en stikkordsmessig programerklæring: Plakaten vil stå sentralt i vårt rekrutterings og profilerings. arbeide. NSAM 2002 vil gjøre sitt til at: allmennmedisin gjør seg gjeldende i fag-og samfunnsdebatten Allmennlegen kan skaffe seg relevant kunnskap og ferdig- -i fagtidskrift og andre media heter gjennom -kurs Vi vil delta tett på fag-og helsepolitisk debatt og vi vil mar. -veiledning kere vår egen dagsorden. Vi vil utvikle en aktiv mediestra- -internasjonal og nasjonal hospitering (Hippocratespro. tegi der styret og andre interesserte NSAM-medlemmer er grammet) aktører. Dette vil være en fast post på våre styremøter. I egen regi og i samarbeid med spesialitetskomite og lokale kurskomiteer vil vi utvikle kurs og møteprogram i «Plaka- Allmennmedisin utvikles og utøves på fagets egne premisser tens ånd», med relevant og nyttig innhold. -uten påvirkning av kommersielle aktører. -og med forståelse og respekt for økonomiske insentiver Rekrutteringsaspektet vil stå sentralt i våre arrangementer. Vi vil delta aktivt for å få etablert kollegabasert læring i Vi er bekymret for den tette forbindelse mellom først og smågrupper. fremst legemiddelindustri, men også andre kommersielle aktører, og allmennleger. Vi vil arbeide for å bygge så sikre Vi vil i samarbeid med spesialitetskomiteen delta i utvikling «brannmurer» som mulig_mellom partene. og gjennomføring av grunnkurs i videreutdanningen. Vi vil ha et våkent blikk på normaltariff og andre økono. Allmennmedisin framstår som attraktivt karrierevalg slik at miske insentivordninger som kan true fagets integritet og -faget rekrutterer tilstrekkelig med kompetente unge kol. skape mistillit til legenes utøvelse av fag og forvalterrolle. leger UTPOSTEN NR.I • 2002 NSAM m Gisle Schmidt, Cecilie Daae, Reidun Kis mul, Anna Stavdal, Aslak Bråtveit, Guri Rørtveit, Cecilie Daae og Harald Kamps. Rekruttering av unge, kompetente kolleger er avgjørende for at allmennmedisin skal bevare sin rolle som fundament i helsetjensten Vi vil arbeide med rekruttering som et hovedsatsingom.råde. Vi vil utveksle erfaringer med våre nordiske søsteror.ganisasjonser, og utvikle samrbeidet med dem , slik vi aller.ede har etablert et nært samarbeid DSAM og yngres avdeling FY AM. Hippocrates er et europeisk allmennlege-utvekslingspro.gram for spesialistkandidater . Allmennleger besøker og ar.beider i andre lands allmennlegetjeneste. Programmet er godt i gang på kontintet. Vi vil arbeide for å innlemme Norge i dette programmet. Om noen lurer på hva Plakaten og de 7 teser er, er Utpos.tens julenummer 2001 til hjelp, der er Plakaten gjengitt som midtside. Alle NSAM-medlemmmer fikk Plakaten med medlemsbrevet i desember. Fortsatt i tvil om hva det dreier UTPOSTEN NR .l • 2002 seg om? NSAM-meldemskap er svaret: alle nye medlem- mer får Plakaten tilsendt! Vi innkaller også til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med vårens NSAM-kurs. Det går av stabelen 10.-12. april på Leangkollen i Asker. På årsmøtet vil vi foreslå endring av NSAMs lover slik at funksjonsperioden for styre og ut.valg endres i tråd med Legeforeningens forøvrig. Innkal.ling til årsmøtet kommer med det første til alle NSAMs medlemmer. Vårkurset i år er et klinisk emnekurs i diabetes, hvor vi skal se på hvordan vi kan bygge bro fra Plakatens 7 teser til den kliniske hverdagen og bruk av handlingsprogrammet for diabetes. Kurset annonseres i Tidsskriftet og ved utsendelse til alle medlemmer. Anna Stavdal, leder

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf