Praktisk informasjon om henvisning til TOO

Det er 52 Tverrfaglige behandlerteam TOO i Norge, som alle er tilknyttet et av tannhelsetjenestens kompetansesentre. Oversikten finner man på www.tooinfo.no

Hvem kan henvise?

Alt helsepersonell som er i kontakt med mennesker utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til TOO. Personer over 20 år eller deres pårørende kan også selv ta kontakt med TOO for å bli satt på venteliste for vurdering.

Hvem kan henvises til TOO?

Torturutsatte pasienter, pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt pasienter en mistenker har odontofobi kan henvises TOO.

Pasienten må være fylt 20 år og ha anledning til å forplikte seg til et behandlingsløp over en seks til tolv ukers periode. Pasienten bør ha en kognitiv kapasitet til å kunne nyttiggjøre seg en angstbehandling.

Pasientens motivasjon for angstbehandling er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Dette innebærer vilje og evne til å møte regelmessig og utfordre egne angstreaksjoner.

Hvem bør ikke henvises TOO?

Pasienter som er litt engstelige hjelpes best på hjemmeklinikk – med mestringsplan/selvhjelp, eventuelt beroligende medikasjon.

TOO er et tilbud til voksne over 20 år. TOO-behandling er ikke egnet for pasienter med aktiv psykoselidelse, autismespekterlidelser eller psykisk utviklingshemming med lav kognitiv fungering, alvorlig depresjon eller mani. Vår erfaring tilsier også at svært undervektige pasienter (BMI,16) og personer i aktiv rus i liten grad nyttiggjør seg angstbehandlingen.

Hvilken informasjon bør henvisningen inneholde?

  • Pasientens personalia, inkludert personnummer og kontaktinformasjon

  • Bakgrunn for henvisning – om pasienten har vært utsatt for seksuelle overgrep, tortur eller har odontofobi hvis denne informasjonen er kjent.

  • Informasjon om pasienten har rettigheter innenfor den offentlige tannhelsetjeneste.

  • Kort informasjon om tannstatus hvis kjent.

  • Oppdatert helseskjema/medisinliste.