Seksuelt overførbare infeksjoner etter seksuelt overgrep

Bakgrunn

Pasienter som søker overgrepsmottak er ofte bekymret for smitte med seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Overgrepsutsatte er i en sårbar situasjon og frykten for smitte utgjør en tilleggsbelastning. Mer kunnskap om forekomst av SOI ved primærundersøkelse etter et overgrep og i oppfølgingen vil ha betydning for å vurdere klinisk praksis vedrørende videre prøvetaking og forebyggende behandling. Formålet med denne studien er å registrere forekomst av SOI ved primærundersøkelser og i oppfølging for å få flere og representative norske data om forekomsten av SOI smitte hos pasienter som undersøkes etter seksualovergrep. Videre vil studien gi en mulighet til å vurdere om det er enkelte variabler som kan predikere forhøyet risiko for smitte, samt oppmøte eller uteblivelse ved kontroll.

Metode

Studien er en kohortundersøkelse blant pasienter som blir undersøkt ved Overgrepsmottaket i Oslo etter angitt seksualovergrep. Primærmålgruppen er pasienter f.o.m. 14 år som har fått medisinsk undersøkelse på Overgrepsmottaket. Vi registrerer kjønn, alder, type overgrep, behandling gitt, symptomer på infeksjon og ev. skader mht. økt risiko for smitte. Mikrobiologiske prøver tas ved primærundersøkelsen og ved kontroll etter to uker, fem til seks uker og tre måneder.

I tillegg noterer vi om pasientene møter til kontroll og om de blir henvist videre. Alle data som registreres inngår i det som rutinemessig innhentes og journalføres i forbindelse med primærundersøkelser og kontroller. Deltagerne i prosjektet vil ikke bli ekstra belastet og vil få samme tilbud som andre pasienter. Vi planlegger å inkludere ca. 600 pasienter.

Resultat

Frem til i dag (august 2018) er 390 deltagere inkludert.