Har metenamin effekt hos kvinner med residiverende urinveisinfeksjoner?

Bakgrunn

Antibiotikaresistens er et alvorlig, globalt helseproblem som også er økende i Norge. For å reversere denne utviklingen må man finne nye og bedre måter å håndtere infeksjoner på. Å redusere antibiotikabruk, spesielt de bredspektrede midlene, er viktig. Urinveisinfeksjoner er en stor gruppe infeksjoner som det gis antibiotika mot i allmennpraksis. Dette gjelder særlig hos kvinner. I dette prosjektet har man søkt å finne om metenamin har effekt hos denne gruppen pasienter.

Metode

Retrospektivt (ti år) registerstudie med data fra Reseptregisteret. Her ser vi på sammenhengen mellom antibiotika-uthentinger pga. UVI hos kvinner og hvordan dette påvirkes ved bruk av metenamin.

Resultater

Metenamin ser ut til å redusere antall urinveisinfeksjoner hos kvinner med residiverende forekomst av dette.

Konklusjon

Datamaterialet er ikke ferdig analysert.