Møteplass Oslo

– en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet

Fastlegene har blitt stående på utsiden av samhandlingsstrukturene som ble etablert etter samhandlingsreformen. Det trengs nå arenaer der leger i og utenfor sykehus kan møtes for å bli enige om fordeling av ansvar og oppgaver. Møteplass Oslo er i ferd med å bli en slik arena.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fra fastlegeordningen ble etablert i 2001, har det vært en felles erkjennelse fra mange aktører i helsetjenesten at fastlegenes tilknytning til øvrig kommunehelsetjeneste og sykehus må styrkes. Behovet for bedre tilknytning er blitt forsterket etter samhandlingsreformen. For å etterleve forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, har kommunene hatt hovedfokus på omsorg og ivaretagelse. Behov for medisinsk behandling og legetjenester er i liten grad omtalt i lovpålagte samarbeidsavtaler mellom sykehusene og kommunene. Dette er bekreftet i sentrale evalueringer av samhandlingsreformen (1–3) og også av Riksrevisjonen (4). Oslo kommune gjennomførte i 2015 en revisjon knyttet til utskrivning av pasienter etter samhandlingsreformen. Blant annet bekymret man seg for en høy forekomst av reinnleggelser. Legetjenesten ble ikke revidert og heller ikke nevnt i rapporten (5).

Kompleks struktur

Hovedstadsområdet og Oslo kommune har en kompleks samhandlingsstruktur (tabell 1 og tabell 2).

Tabell 1. Sektorsykehus og bydelstilhørighet i Oslo. Oversikt over helsetjenester organisert sentralt i Oslo kommune

Sykehus

Bydeler* og lokal sektortilhørighet

Oslo kommune sentralt**

Oslo universitetssykehus (OUS), omfatter Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet

 • Bjerke

 • Nordre Aker

 • Nordstrand

 • Søndre Nordstrand

 • Østensjø

 • Sagene (deler med Lovisenberg)

Sykehjemsetaten, ansvar for 42 langtidssykehjem og 4 korttidssykehjem (helsehus)

Kommunal legevakt for hele Oslos befolkning, i Storgata og på Aker

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) for hele Oslos befolkning

Kommunal rehabiliteringsenhet på Aker

Diakonhjemmet sykehus

 • Frogner

 • Ullern

 • Vestre Aker

Lovisenberg diakonale sykehus

 • Gamle Oslo

 • Grünerløkka

 • St. Hanshaugen

 • Sagene (deler med OUS)

Akershus universitetssykehus (AHUS)

 • Alna

 • Grorud

 • Stovner

 • Kommuner i Akershus

Tabell 2. Samarbeidsorganer i Hovedstadsområdet etter samhandlingsreformen.

Navn

Deltakere

Regionalt samarbeidsmøte

Helseledelsen i Oslo kommune møter administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet

Ledere i OUS, AHUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet

Helseledere i Oslo kommune

En bydelsdirektør fra hver sektor

for Legeforeningen og Sykepleierforbundet

Brukerrepresentant

Direktørmøte

(ett for hver sykehussektor)

Ledere i sentrale klinikker/avdelinger på sykehuset

Bydelsdirektørene i sykehusets sektor

Helseledere i Oslo kommune

Samarbeidsfora

(I OUS: to for psykisk helse og avhengighet, ett for somatikk)

Tjenesteledere fra kommune

Avdelingsledere i relevante avdelinger i lokalsykehuset.

Bydelsoverleger

Praksiskoordinator deltar i foraene til OUS, ellers varierende

Allmennlegeutvalg (ALU)

Hver bydel har eget ALU. Fastlegene har møteplikt i allmennlegeutvalget. De fleste allmennlegeutvalg inviterer bydelsoverlegen med i hele eller deler av møtene. I noen bydeler arrangeres møtene i et samarbeid mellom tillitsvalgte og bydelsoverlege. Andre samarbeidsparter inviteres til ALU etter behov.

Lokalt samarbeidsutvalg (SU)

Hver bydel har et lokalt SU hvor bydelens ledelse møter representanter for fastlegene.

Oslo har 525 fastleger fordelt på 160 legekontor. Med unntak av Lovisenberg har alle sykehusene praksiskonsulentordning (PKO). Samhandlingsreformen påla kommuner og helseforetak å etablere definerte samarbeidsorganer og møtefora (tabell 2). I noen sykehusområder deltar praksiskonsulentene i slike fora, men fastlegene er ikke representert ut over dette. De 15 bydelene har, som før reformen, sine allmennlegeutvalg (ALU), med varierende aktivitet.

I alle sykehusområdene har det vært samhandlingsprosjekter etter samhandlingsreformen. Noen av disse har involvert praksiskonsulenter og fastleger, men sam-arbeidsrelasjoner og samarbeidskulturer varierer i ulike sykehusområder og bydeler. På generelt grunnlag kan man hevde at dagens organisering ikke legger godt nok til rette for å dele gode erfaringer.

«Stille samhandlingsreform»

Fastlegene i Oslo har ikke vært involvert i å planlegge og avtale hvem som skal gjøre hva av medisinske oppgaver etter samhandlingsreformen. De har imidlertid, i likhet med fastleger i store deler av landet, opplevd en massiv overføring av oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten – uten å ha en felles plan eller felles avtale. Fastlegeordningen har kommet under press. Da PKO startet opp igjen ved Oslo universitetssykehus (OUS) i 2015 – etter en kort pause – strømmet henvendelsene inn. Fastleger og sykehuskolleger tok kontakt. Det var uklart hvem som skulle gjøre hva og hvordan det medisinske ansvaret skulle overleveres i pasientforløpene. Uenigheten førte til et dårlig samarbeidsklima og gikk ut over pasientene. Selv om bekymringene i hovedsak var knyttet til oppgaveoverføring fra sykehus til kommune, så vi i PKO at en del oppgaver sykehusene tok hånd om burde kunne løses i primærhelsetjenesten, forutsatt at felles avtaler, planer og ressurser kom på plass.

Medisinsk samhandling

Det er behov for å løfte fram og strukturere den medisinske delen av samhandlingsreformen. Fastlegens rolle må komme tydeligere fram. Det samme må legearbeid i helsehus og sykehjem. Samarbeidet mellom sykehus og primærleger må bli mer systematisk og likeverdig. Det er også behov for å utvikle en likeartet samhandlingspraksis for hele hovedstadsområdet. For å klare det trenger vi en felles arena hvor sykehusets leger og annet helsepersonell kan møte kommunens leger, og da særlig fastlegene.

Møteplass Oslo – fra idé til oppstart

Tanken om «Møteplass Oslo» ble lansert i 2016 av samhandlingsoverlegen på OUS i et foredrag for tillitsvalgte fastleger i Oslo legeforening. Ideen fikk overraskende positiv tilslutning, og vi fikk tro på at dette var et tiltak fastlegene ville slutte opp om. Kommunen var imidlertid skeptisk i starten og fryktet at legene skulle trekke seg unna andre samhandlingsparter og lage sin egen agenda i «lukkede fora». Det ble en krevende forankringsprosess. Vi skrev brev, holdt dialogen med kommunen varm og organiserte informasjonsmøter. Blant annet inviterte vi praksiskonsulentene i Østfold til å dele sine erfaringer med å etablere sitt samarbeidsutvalg for fastleger (SUFF) (7). De hadde også måttet bruke lang tid på forankring. Avgjørende for å komme i mål var støtten fra OUS’ leder i avdeling for samhandling. I januar 2017 besluttet samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet å opprette Møteplass Oslo.

Mandat for Møteplass Oslo

Mandatet vi fikk fra samarbeidsutvalget er gjengitt nedenfor. Aktiviteten er utviklet i henhold til mandatet. Det bredt sammensatte arbeidsforumet har en sentral rolle som driver av Møteplass Oslo.

Tabell 3. Mandat for møteplass.

Målgruppe

 • Fastleger og allmennleger i Oslo

 • Praksiskonsulenter ved de ulike sykehusene

 • Bydelsoverleger, ledere av legevakt, KAD, etatsoverlegen i sykehjemsetaten

 • Sykehusleger

 • Relevante samhandlingsparter fra alle profesjoner inviteres til møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen

Formål

Møteplass Oslo skal være en arena hvor leger og annet helsepersonell

 • deler fagkunnskap og forståelse for pasientenes behov i helsetjenesten

 • utarbeider anbefalinger for samarbeid og arbeidsdeling knyttet til medisinsk behandling og samlet ivaretagelse av pasientene

 • utarbeider anbefalinger om hvordan legene skal samarbeide med kommunens øvrige tjenester, herunder pleie- og omsorgstjenesten og andre relevante tjenester

Møteplass Oslo skal ha samlende og rådgivende funksjon, bidra til deling av anbefalinger og fremme kultur for samarbeid, slik at praksis blir mest mulig likeartet i hovedstadsområdet. I tillegg kan Møteplass Oslo være en arena for debatt, for eksempel om etikk og prioriteringer i helsetjenesten.

Organisering og drift

Arbeidsforum Temamøter

Møteplass Oslo organiseres som et nettverk.

For å sikre tilstrekkelig bredde, legitimitet og forankring opprettes et arbeidsforum for Møteplass Oslo.

Arbeidsforum skal ivareta følgende representasjon:

 • Fastlege fra alle fire sykehusområder

 • Deltagelse fra alle fire sykehus, enten ved praksiskonsulent eller annen lege

 • Oslo kommune deltar med tre allmennleger: en fra helsehus og en fra KAD og en fra legevakt, samt to bydelsoverleger

Arbeidsforum kan ta imot og behandle forslag og fremme anbefalinger om samarbeid. Alle som har aktuelle saker, kan melde dem til Arbeidsforum. Arbeidsforum kan også selv ta initiativ til å utvikle anbefalinger der dette ansees nødvendig.

Arbeidsforum har ansvar for at anbefalinger blir formidlet til rette instanser, og at informasjon blir delt på relevante nettsider i sykehus og kommunehelsetjeneste.

I tillegg skal arbeidsforum for Møteplass Oslo organisere temamøter åpne for alle i målgruppen, minst tre i året.

Arbeidsforum lager en årlig handlingsplan og årsrapport for Møteplass Oslo.

Finansiering

Møteplass Oslo er finansiert av samarbeidsutvalget. Fastleger som deltar i arbeidsgrupper får honorar for medgått tid som offentlig allmennmedisinsk arbeid. Det honoreres ikke for deltagelse i de store temamøtene. Temamøtene er gratis, med enkel servering. De er godkjente som tellende møteserie med 4 timer pr. møte.

Evaluering

Møteplass Oslo skal evalueres ved utgangen av 2018

Samarbeidet mellom fastleger og sykehus

I 2016–17 startet leger i OUS, sammen med inviterte fastleger og praksiskonsulenter fra alle fire sykehussektorer, arbeidet med utvikling av anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet. Anbefalingene ble godkjent av arbeidsforum for Møteplass Oslo i mars 2017 (8). Anbefalingene gir «kjøreregler» for det daglige samarbeidet mellom legene. Tilsvarende anbefalinger om samarbeid mellom leger i helsehus/sykehjem, legevakt, kommunal akutt døgnenhet (KAD) og sykehus i hovedstadsområdet godkjennes i løpet av høsten 2018.

Vi arbeider for at anbefalingene skal få status som retningslinjer knyttet til tjenesteavtale 2 (9). ALU får besøk enten av praksiskonsulent eller annen fastlege fra arbeidsforumet. Direktørmøtene skal også behandle anbefalingene. Til sist godkjennes de i samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet. Prosessen tar tid, men vurderes som viktig med tanke på forankring og felles eierskap.

Samarbeidsrutiner for multidosepasienter

I 2018 leder sekretæren for Møteplass Oslo et arbeid med å utvikle Anbefaling for samarbeid om multidosepasienter i hovedstadsområdet. Initiativet kom fra leger i og utenfor sykehus som bekymret seg for pasient-sikkerheten i multidoseordningen. Arbeidet er forankret i samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet, og foregår i en tverrfaglig, bredt sammensatt arbeids- og referansegruppe. Gruppen avga 22. juni 2018 høringssvar med løsningsforslag til Nasjonale faglige råd for multidose fra Helsedirektoratet (10). Arbeidet blir sluttført når endelige råd foreligger fra Helsedirektoratet.

Temamøter

I 2018 arrangerer vi fire store ettermiddagsmøter på Møteplass Oslo. Vi har innlegg fra sykehus, fastleger og andre berørte leger eller brukere. I tillegg til faglig oppdatering settes det av tid til debatt om ansvarsdeling og samarbeid. Invitasjon til møtene sendes ut i samarbeid med Oslo legeforening. Det har vært mellom 40 og 80 deltakere på møtene, de fleste fastleger. Møtene er godkjente som tellende møteserie med fire poeng pr. møte. De er gratis og med enkel servering. Evaluering av møtene (Questback) har vært positive.

Et bedre samarbeidsklima

Møteplass Oslo og anbefalingene om samarbeid har vakt interesse hos fastlegene. Oslo legeforening er positiv til aktiviteten på Møteplass Oslo og samarbeider om de store møtene. Gradvis har samarbeidet med kommunen bedret seg, og preges nå av gjensidig tillit. PKO ved Diakonhjemmet har gjort en stor innsats med informasjon om Møteplass Oslo og implementering av anbefalingene i sykehuset og tilhørende bydeler. PKO ved AHUS arbeider nå i et eget prosjekt for å utvikle møteplassen AHUS forum for hele sitt opptaksområde. Det er mindre aktivitet i Lovisen-berg sektor. Vi savner en PKO ved Lovisenberg som drivkraft i arbeidet.

Forankring er en suksessfaktor

Å forankre Møteplass Oslo i samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet har gitt medisinsk samhandling et løft og en legitimitet som vi i PKO har savnet tidligere. Vi ser nytten av at vi ikke ga opp, selv om prosessen var tung en periode. Møteplass Oslo støttes av ledelsen ved OUS og vil være en viktig sak på ledermøtene framover. Anbefalingene om samarbeid har status som nivå 1-rutine i sykehuset og brukes nå av PKO og andre som en referanse ved relevante henvendelser.

Ringvirkninger på nasjonalt nivå

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) etablerte i november 2017 en faggruppe for samhandling. Gruppen har videreutviklet anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus til en nasjonal standard som kan tilpasses lokalt. (11). Dette skjer nå i mange sykehusområder, i regi av PKO. Helsedirektoratet og helseministeren er gjort kjent med anbefalingene og har vist til dem som et godt samhandlingsverktøy.

Samarbeid om den enkelte sykdom

Et mål framover er å utvikle gode modeller for arbeids- og ansvarsdeling innen ulike fagområder. Arbeidsforum for Møteplass Oslo utgjør en ny type møtearena, hvor berørte parter kan rådslå om medisinsk oppgavefordeling med mål å komme fram til omforente anbefalinger. Arbeidet må være strukturert og kunnskapsbasert. En sjekkliste til dette bruk er under utvikling, og vil bli publisert på NFA sin hjemmeside i løpet av høsten 2018. Overordnede råd om oppgavefordeling bør imidlertid utvikles i et likeverdig samarbeid på nasjonalt nivå, for eksempel i regi av Helsedirektoratet, for deretter å tilpasses lokalt, slik at oppgavefordelingen kan bli mest mulig likeartet i ulike sykehusområder.

Oppsummering og konklusjon

Møteplass Oslo er en arena som skal bidra til å utvikle en likeartet medisinsk samhandlingspraksis i hovedstadsområdet. Fastleger, øvrige leger i Oslo kommune samt sykehusleger er primære målgrupper. Andre faggrupper inviteres, avhengig av hva som står på agendaen. Forankring på høyt samhandlingsnivå er avgjørende for legitimitet og drivkraft i arbeidet. Møteplass Oslo har ikke vedtaksmyndighet, men søker konsensus og gir anbefalinger. Formalisering av avtaler og retningslinjer skjer i etablerte samarbeidsorgan.

Møteplass Oslo har bidratt til å rette oppmerksomhet mot medisinsk samhandling både lokalt og nasjonalt.

PKO ved OUS tok initiativet til å etablere Møteplass Oslo. Praksiskonsulentene er drivere i arbeidsforumet for møteplassen. Uten å ha en samhandlingsoverlege/praksiskoordinator i 100 prosent stilling ved OUS hadde det ikke latt seg gjøre å utvikle Møteplass Oslo. En styrking av PKO i hovedstadsområdet vil ha stor betydning for å lykkes i arbeidet framover.

Referanser

 1. Riksrevisjonen: En undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Dokument 3: 5 (2015–2016).

 2. Rapport fra Forskningsrådet juni 2016: Evaluering av samhandlingsreformen. Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM).

 3. Rapport fra Helsetilsynet 1/2016: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

 4. Januar 2018: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten.

 5. Oslo kommune – kommunerevisjonen Rapport 11/2015 Samhandlingsreformen – utskrivning av pasienter.

 6. Veiviser for helsepersonell: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/samhandling/veiviser-for-helsepersonell.

 7. Informasjon om SUFF (Samarbeidsutvalg for fastleger) i Østfold: https://01.fastlegeportalen.no/.

 8. Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet: http://ehandboken.ous-hf.no/document/120854/fields/23.

 9. Tjenesteavtale 2, samarbeidsavtale mellom det enkelte sykehus og Oslo kommune: http://ehandboken.ous-hf.no/document/108863.

 10. Høringsutkast, nasjonale faglige råd for multidose: https://helsedirektoratet.no/horinger/multidose-nasjonale-faglige-rad.

 11. NFA: Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus: https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/samhandling/.