Allmennmedisinsk forskning i Rogaland

Det har oppstått et nytt allmennmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland i et reelt, men likevel ganske uformelt, samarbeid mellom allmennlegene i sørfylket, Rogaland legeforening, Universitetet i Stavanger og Helse Stavanger HF. Primærmedisinsk forskningsfond i Rogaland, utredning av nytt medisinstudium i Stavanger og Nordisk kongress i Stavanger i 2021 er noen av sakene og utfordringer gruppa engasjerer seg i.

Forskningens Hus ved Stavanger universitetssykehus der Allforsk har faste møter én gang i måneden.

Allforsk

John Nessa i Hjelmeland, disputerte i 1999 og ble dermed den første allmennlegen i Rogaland med en medisinsk doktorgrad. Det har både før og etter dette vært flere allmennmedisinske prosjekter, men først de senere årene har det utviklet seg et aktivt allmennmedisinsk akademisk miljø. Høsten 2010 tok Svein Kjosavik, sammen med Kristina Iden og Torgeir Gilje Lid, initiativet til å etablere Allforsk, Allmennmedisinsk forskergruppe i Rogaland. Gruppen har i praksis vært knyttet til det allmennmedisinske forskningsmiljøet i Bergen, siden de fleste har hatt prosjekter med tilknytning til Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen eller Allmennmedisinsk Forsknings-enhet ved Uni Research Helse.

Geir Sverre Braut og John Nessa ble tidlig med som assosierte medlemmer i gruppen. Braut er professor i samfunnssikkerhet ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger og i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet. Nessa er førsteamanuensis i allmennmedisin ved UiB. Begge har hatt viktige bidrag inn i arbeidet til Allforsk. Etter hvert har det kommet flere leger med i gruppa, nye stipendiater, allmennleger med doktorgrad og allmennleger med interesse for å være med i fagmiljøet. I tillegg til de som allerede er nevnt fra gruppa, har fastlegene Morten Munkvik, Damoun Nassehi, Olav Thorsen og Ingvild Vatten Alsnes doktorgrad.

Det er nå et tyvetalls leger som er tilknyttet Allforsk. Det arrangeres regelmessige møter der forskerens prosjekter drøftes, kurs planlegges og strategier diskuteres. Av pågående prosjekter som leger i Allforsk deltar i kan nevnes:

  • Tidlig diagnostikk av hjertesykdom, Magnus Bjørkavoll-Bergseth

  • Håndtering av pasienter med MUPS, Ingjerd Jøssang

  • Vanedannende legemidler og førerkort, Geir Henanger og Svein Kjosavik

  • Håndtering av prostatakreft i allmennpraksis, Eirik Viste, Torgeir Gilje Lid, Olav Thorsen og Svein Kjosavik

  • Psykotrope legemidler ved demens, Svein R. Kjosavik

  • Pasientforløp etter tiltak for alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, Torgeir Gilje Lid og Svein Kjosavik

Det er spennende for Allforsk at Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) har besluttet at Nordisk Kongress i Allmennmedisin i 2021 skal arrangeres i Stavanger. Olav Thorsen fra Allforsk er oppnevnt som leder av arrangementskomiteen og Gunnar Tchudi Bondevik som leder av den vitenskapelige komiteen.

Det er flere i Allforsk som har fått viktige verv. Svein R. Kjosavik er på vegne av NFA blitt utnevnt til nasjonal redaktør av Scandinavian Journal of Primary Health Care, og Ingvild Vatten Alsnes er blitt ALIS delegat til Wonca og Vasco da Gama Movement. Hun er også en av to norske medlemmer i Nordic Young General Practitioners (NYGP), underlagt Nordic Federation of General Practice.

Det har vært en økende interesse for forskning forankret i kommunene både i nord- og sørfylket. Stavanger kommune har for tiden to ansatte doktorgradsstipendiater med helserelaterte tema. Dette kan utvides betydelig ved at også andre kommuner benytter seg av den offentlige ph.d.-ordningen til Norges forskningsråd. Under samhandlingsavtalene mellom helseforetakene og kommunene er det egne avtaler om forskningssamarbeid som kan danne den formelle plattformen for et styrket arbeid på dette området. Geir Sverre Braut leder fagrådet for Forskning, delavtale 7, i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Her er også de aktuelle forskningsmiljøene i regionen tilknyttet. Det er forventninger til at dette samarbeidet skal bidra til økt forskning knyttet til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og i primærhelsetjenesten.

Stavanger Universitetssjukehus har gitt Allforsk status som egen forskningsgruppe for allmennmedisin og samhandling. Målet til sykehuset er å være behjelpelige med å legge til rette for videre vekst av vårt allmennmedisinske akademiske miljø. Olav Thorsen er administrativ leder for gruppen, mens Svein Kjosavik er forskningsleder.

Mens Allforsk har engasjert leger i sørfylket, ble det i mai 2017 også etablert en liknende forskergruppe, Primforsk, for nordfylket og Sunnhordland. Dette nettverket vil legge mer vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger.

Ved Høgskulen på Vestlandet har man i Stord/Haugesund i en årrekke hatt et nært samarbeid om faglige utviklingsoppgaver med kommunene og helseforetaket gjennom FOUSAM. Styrken ved dette er det tette samarbeidet mellom høgskolen, foretaket og kommunene om utviklingsprosjekter. Svakheten er at det ikke har vært mye forskning som har blir gjennomført der. Dette antas å bli betydelig styrket etter fusjonen mellom de tre høgskolene på Vestlandet i 2017.

Primærmedisinsk forskingsfond Rogaland

Rogaland legeforening besluttet på årsmøtet den 9. juni 2017 å opprette en stiftelse Primærmedisinsk forskingsfond Rogaland med formål å bidra til videreutvikling og styrking av det allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsmiljøet i Rogaland. Rogaland Legeforening tilførte fondet én million kroner i 2017, hvorav 100 000 er grunnkapital. Fondet behandler søknader fortløpende. To av forskerne tilknyttet Allforsk fikk bevilget forskerlønn for henholdsvis to måneder høsten 2017 og to måneder i 2018.

Veien videre

I statsbudsjettet for 2018 ble det avsatt fem millioner til utredning av et nytt medisinstudium i Stavanger. Det er både vilje og evne til å få til dette. Suksessfaktoren vil være at et studium i Stavanger skal ha en betydelig tyngde på allmenn- og samfunnsmedisin. Moderne teknologi vil bli tatt i bruk for å kunne utdanne leger som skal være med å ta ansvar for «morgendagens behov». God samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten er i denne sammenheng viktig. Håpet er at vi i et slikt studium i Stavanger skal få på plass en ordning for praksis og utplassering i allmennmedisin gjennom hele studiet. Allforsk vil være med i grunnstammen i et allmennmedisinsk akademisk miljø som kan ta ansvar for en slik etablering og videre utvikling.

NFA arrangerer i 2021 Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger, og Allforsk-miljøet er med i planleggingen. Det skal bli «The best Nordic Congress of General Practice – ever!» med fokus på fremtidens allmennmedisin og bruken av moderne elektroniske og teknologiske hjelpemidler.

I 2021 vil Nordisk kongress i allmenmedisin bli arrangert i Stavanger konserthus og Allforskmiljøet er aktivt med i planleggingen.