Vårsamling for bedre samhandling

Bildet til venstre: fysioterapeut Margreet Hartmann og fastlege Bergljot Kolkmeier jobber tett på hverandre i nye lokaler og har stor glede av samarbeidet og av Aktiv A-tilnærmingen til kneleddsartrose som Margreet har skolert seg i. De to andre bildene viser glimt fra vårsamlingen.

Det er mange ting som gjør en dag på jobben god; men noe av det beste er følelsen av å ha bidratt til at noe blir bedre enn før. Ganske ofte når denne følelsen kommer har det sammenheng med at mennesker med litt ulike ståsted og oppgaver har møttes.

Av mange gode dager som kommune-overlege i Innherred Samkommune vil jeg fortelle om en vårdag i 2016. Dagen da vi for fjerde året på rad arrangerte «Vårsamling» for fastlegene i kommunene Levanger, Verdal og Frosta. Disse samlingene har vært initiert av kommuneoverlege og samhandlingskoordinator som etter en lyttende runde blant fastleger og kommunale ledere har valgt tema og engasjert en liten komité. Samlingene har startet med lunsj kl. 12.00, slik at fastlegene rekker å gjøre unna en halv dag på kontoret først. Den interkommunale legevakta starter normalt kl. 15.30, men har velvillig hyret inn lege i vakt fra kl. 12.00 for å gjøre arrangementet mulig. Kommunene har dekket utgifter til lokaler og mat. Programmet har vært lagt opp slik at det inneholder seks undervisningstimer, og har etter søknad fått godkjenning som valgfritt kurs for allmennlegene. Til slutt er det middag kl. 18.30 for alle som har tid til å være med.

Fengende tema

Tema for denne junidagen var «Samhandling mellom fastleger og fysioterapeuter til innbyggerens beste!». 73 leger, fysioterapeuter og helseledere i kommunene møttes til faglige innlegg, gruppearbeid, diskusjoner, sosialt samvær og god mat.

Bedre samhandling mellom leger og fysioterapeuter har vært etterlyst fra begge hold tidligere, og da dette ble lansert som tema ante vi straks at dette skulle fenge. Fastlegene har vært fortvilet over lange ventetider for å komme til hos fysioterapeut, og de har etterlyst tilbakemeldinger. Fysioterapeutene har på sin side syntes at det har vært vanskelig å prioritere pasientene ut fra henvisningene. Pasientene har ringt rundt til institutt etter institutt og har delvis vært opptatt av at de har «rett på» behandling. Kommunen har i for liten grad hatt innsikt i hvilke behandlingstilbud som gis.

Vårsamlinga startet altså med lunsj og velkomst, deretter presenterte kommunalsjefene hovedbudskapet i kommunedelplanene for helse; i Verdal heter den «Følk ska’ bli hjølpin!» og i Levanger «Mestring for alle». Hovedbudskapet er at kommunene må vri tjenestene over fra å erstatte funksjonstap til å bistå innbyggerne i å mestre det som er viktig for dem i hverdagen. Etter dette fortsatte avdelingslederne for rehabiliteringstjenestene i hver kommune med å fortelle hva disse tjenestene har av tilbud, med særlig vekt på tverrfaglige tilbud. Første økt ble avsluttet med tørre tall fra Helfo som viste avtalefysioterapeutenes aktivitet i 2015 – som det var levert regningskort for.

Fastleger fra kommunene Levanger, Verdal og Frosta var for fjerde gang samlet til vårsamling i 2016.

Neste økt handlet om gode eksempler på samarbeid i praksis, for dette finnes så absolutt. Fysioterapeut Andreas Brenne fortalte fra sine erfaringer med å være tilkoblet Norsk Helsenett og dermed kunne kommunisere med både fastleger og sykehus elektronisk.

Nye Innherred Helsehus inneholder et stort legesenter og flere fysioterapeuter, disse spiser lunsj sammen, diskuterer fag og løper av og til over til hverandre for å se på ting sammen. Andre har gjennom en årrekke hatt samarbeidsmøter hvor kasus diskuteres, behandlingsalternativer drøftes og oppfatninger avstemmes.

Å utfordre oss

Til forskjell fra tidligere år hadde vi i år ekstern foreleser. Fysioterapeut og PhD-kandidat ved NTNU, Gudmund Grønhaug, kom seilende inn via tilfeldige sammentreff da vi var i planleggingsfasen. Han har skrevet om effekt av fysikalsk behandling ved artrose, og om epikriser fra fysioterapeuter, og delte hovedbudskapet fra dette. Nå jobber han med et prosjekt om primærhelsetjenesteteam og ser på samhandling mellom leger og fysioterapeuter. At flere instanser sier det samme er avgjørende for at budskapet kommer fram og faktisk for effekten av behandlingen, ifølge Grønhaug.

Siste del av dagen var viet gruppearbeid. Oppgavene var formulert ut fra ønsker fra komiteen om å få innspill til prosedyrearbeid i oppfølging av samlinga. Diskusjonene gikk livlig i gruppene som var satt sammen på tvers av både kommuner og profesjon. Helselederne deltok også i gruppene.

Arrangementet ble også tilført faglige impulser fra Helge Hartmann, overlege ved rehab.avd. ved Sykehuset Levanger. Han må trekkes fram som et lysende eksempel på at spesialisthelsetjenesten er nysgjerrig på hva vi holder på med i førstelinjetjenesten, og han spør oss hva vi kan ha behov for fra hans side – slik at sykehuset kan ivareta veiledningsplikten på en god måte!

Da komiteen hadde evalueringsmøte etter samlinga, ble alle invitert til å komme med ris og ros, innspill og refleksjoner. Innlegget til Grønhaug hadde provosert noen og tilfredsstilt andre, uansett var det en tankevekker som gav oss energi til å komme framover. I etterkant har vi utarbeidet prosedyrer for henvisninger og epikriser og ett år etter erfarer vi også at flere av fysioterapisentrene har koblet seg på Helsenettet. Samlinga ble derfor et vendepunkt med hensyn til å vurdere når fysikalsk behandling skal avsluttes.

En dag som dette inneholder massevis av det som gjør meg glad i jobben som kommuneoverlege: flinke folk, faglig engasjement, forbedringsarbeid med praktiske konklusjoner, god mat i trivelige omgivelser sammen med ulike profesjoner – som alle har det til felles at de går på jobb for å hjelpe sine pasienter til bedre helse- og funksjonsnivå, og/eller sine ansatte til å oppnå dette. Og gleden varer enda fordi samarbeidsrutinene ble forbedret, fysioterapeuter og leger ble bedre kjent – og nytteverdien av konseptet «Vårsamling» videreføres!