Tilsynskampanje – miljørettet helsevern i skoler

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid – NEMFO – har tatt initiativ til og tilrettelagt for det første kommunale tilsynssamarbeidet innen miljørettet helsevern på tvers av kommune og fylkesgrenser. Alle landets kommuner ble invitert med på en tilsynskampanje med tema inneklima i skoler, og 112 kommuner deltok. Tilsynsperioden var fra 1. oktober 2016 til 1. mars 2017.

GRAF. Oversikt over antall anmerkninger på avvik på tilsynskampanjen. Graf: 07 media / Kilde: NEMFO

I henhold til folkehelselovens § 9 skal kommunene føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Selv om tilsyn kan være et godt virkemiddel til forbedring, er det ofte ressurskrevende å føre tilsyn.

NEMFO og tilsynskampanjer

NEMFO er et faglig nettverk for personer, institusjoner og virksomheter innen miljørettet folkehelsearbeid. I nettverksarbeidet ble NEMFO kjent med at Helseetaten i Oslo kommune gjennomfører jevnlige tilsynskampanjer i samarbeid med bydelene, for å øke tilsynsfrekvensen og få til en mer ensartet praksis i bydelene. Vi så potensialet i disse tilsynskampanjene og at vi hadde muligheten til å gjøre noe tilsvarende på nasjonalt plan.

Tilsynstema

Nasjonale myndigheter har den senere tiden hatt fokus på betydningen inneklima har på barn og unges helse. Forskning viser også at inneklima har stor betydning for skoleprestasjoner og arbeidsevne. Satsing på barns fysiske skolemiljø er et godt folkehelsetiltak.

Undersøkelser utført av Helsedirektoratet, senest i 2013, viser at det fortsatt er en lang vei å gå før alle skoler er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det føres for lite tilsyn i kommunene, avvik lukkes ikke og tilsyn med egne virksomheter kan skape utfordringer.

Det var derfor naturlig for NEMFO å velge inneklima i skoler for den første nasjonale tilsynskampanjen.

Tilsynskampanjen

For å få med flest mulig kommuner på tilsynssamarbeidet måtte terskelen for å delta være lav. Alt av tilsynsmateriell (dokumentmaler, sjekklister, intervjuguider, rapporter) ble utarbeidet av en arbeidsgruppe i regi av NEMFO og gjort tilgjengelig på internett. Det ble også laget en gjennomføringsplan. De som ønsket ble invitert med inn på NEMFOs samarbeidsnettverk på Yammer.com, en arena for å diskutere og dele erfaringer.

De enkelte tilsynsmyndigheter i kommunene kunne så enkelt gjøre de tilpasninger de måtte ønske i tilsynsmateriellet, gjennomføre de planlagte tilsyn og følge opp eventuelle funn.

I forkant av tilsynskampanjen ga Helsedirektoratet og Statens strålevern ut to nye tilsynsveiledere i miljørettet helsevern, som også ble nyttige hjelpemidler for kommunene i tilsynskampanjen:

  • Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern – IS-2288

  • Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger – IS-2409

Resultater

Etter kampanjen har NEMFO sendt ut elektronisk spørreskjema til de 125 kommuner som var påmeldt tilsynskampanjen. Det er kommet inn svar for 112 kommuner. Tilsynsrepresentanter for vertskommunemodeller og IKS’er har sendt inn svar på vegne av flere kommuner de har ført tilsyn med.

Hovedhensikten med spørreundersøkelsen har vært å få svar på om dette med tilsynskampanjer er noe NEMFO skal gjennomføre flere ganger. 88 prosent av de spurte ønsker å delta på flere tilsynskampanjer i regi av NEMFO. De som har svart er også gjennomgående fornøyd med tilsynsmateriellet. 22 kommuner sier at tilsynskampanjen har medvirket til at det er gjennomført tilsyn de ellers ikke ville gjort. De fleste kommuner mener at tidspunktet for og varigheten på tilsynsperioden var tilfredsstillende. De understreker likevel viktigheten av at informasjon om tilsynskampanjen kommer i tide før egne tilsynsplaner fastlegges.

Alle skoler i de deltakende kommunene har fått informasjon om tilsynskampanjen, totalt 1462 skoler. Av disse er det gjennomført tilsyn med 467 skoler, fordelt på 261 barneskoler, 82 ungdomsskoler, 98 kombinerte barne- og ungdomsskoler, samt 26 videregående skoler.

De kommunale tilsynsmyndighetene ga til sammen 872 avvik og et tilsvarende antall anmerkninger på tilsynskampanjen. Grafen under viser fordelingen på avvikene.

NEMFO har valgt å ikke gå i dybden på avvikene, da det ville blitt en for omfattende spørreundersøkelse. Det er i stedet tilrettelagt for diskusjoner og deling av erfaringer på NEMFOs område på Yammer.

Statens strålevern har i etterkant av tilsynskampanjen gjennomført en egen spørreundersøkelse overfor de samme kommunene, for å se nærmere på hvilke avvik som er gitt mht. radon. Funnene er publisert i stråleverninfo 4/2017 Tilsyn med radon i skoler.

Konklusjon

NEMFO har tatt initiativ til og tilrettelagt for det første kommunale tilsynssamarbeidet på tvers av kommune og fylkesgrenser. Selv om deltakende kommuner nesten dekker alle fylker, utgjør de likevel bare kun drøyt en firedel av kommunene. 85 av kommunene som deltok er i tillegg representert i en interkommunal enhet.

Hvorfor ikke flere kommuner valgte å delta når det foreligger en ferdig tilsynspakke kan vi bare spekulere i. Det kan være på grunn av manglende tilsynsressurser. Vi vet også at kampanjen ikke passet inn i tilsynsplanene til enkelte kommuner. Andre kommuner igjen hadde allerede hadde gjennomført tilsvarende tilsyn.

NEMFO mener at fylkesmennene i liten grad følger opp at kommunene fører tilsyn med f.eks. inneklima i skoler. Vi er derfor glad for at Helsedirektoratet i sitt forventningsbrev til fylkesmennene for 2017 har minnet om deres ansvar med hensyn til dette.

NEMFO vil på bakgrunn av tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen med stor sannsynlighet gjennomføre flere landsomfattende tilsynskampanjer. Tema, tidspunkter og varighet for nye tilsynskampanjer har vi fått innspill på og vil komme tilbake til. Målet for fremtidige kampanjer må bli å få med enda flere kommuner.

Rapporten fra tilsynskampanjen er tilgjengelig på NEMFOs nettsider. Det er også tilsynsmateriellet fra tilsynskampanjen om inneklima i skoler, og det kan når som helst tas i bruk av kommuner som måtte ønske å gjennomføre tilsvarende tilsyn.

Denne artikkelen blir også publisert i tidsskriftet Miljø og Helse. Vi har valgt å publisere i Utposten fordi kampanjen også har interesse for våre lesere.